คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ English Website of Faculty of science, Chiang Mai University
หลักสูตร
หลักสูตรปริญญาโท


ลำดับที่ หลักสูตร แผน เปิดภาค ประเภท ปีที่เปิด หลักสูตร
พ.ศ.
หลักสูตร
ปรับปรุงล่าสุด
พ.ศ.
หลักสูตรระดับปริญญาโท ภาควิชาคณิตศาสตร์
1 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์
(Master of Science Program in Mathematics)
ก2 ปกติ ไทย 2517 2555
(บังคับใช้ 1/2556)
2561
(บังคับใช้ 1/2561)
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (ปรับปรุงเล็กน้อย)
(Master of Science Program in Mathematics) *ปรับปรุงเล็กน้อย*
ก2 ปกติ ไทย 2517 2555
(บังคับใช้ 1/2558)
2561
(บับคับใช้ 1/2562)
2 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์
(Master of Science Program in Teaching Mathematics)
ก2 พิเศษ ไทย 2556 2556
(บังคับใช้ 1/2556)
2561
(บังคับใช้ 1/2561)
พิเศษ ไทย 2517
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ (ปรับปรุงเล็กน้อย)
(Master of Science Program in Teaching Mathematics) *ปรับปรุงเล็กน้อย*
ก2 ปกติ ไทย 2559

2559
(บังคับใช้ 1/2559)
*โครงการเปิดสอน
ภาคปกติ*

2555
(บังคับใช้ 2/2563)

 
ปกติ ไทย 2559
3 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์
(Master of Science Program in Applied Mathematics)
ก2 ปกติ ไทย 2542 2555
(บังคับใช้ 1/2556)
2561
(บังคับใช้ 1/2561)
หลักสูตรระดับปริญญาโท ภาควิชาเคมี
4 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
(Master of Science Program in Chemistry)
ก1 ปกติ ไทย 2541 2556
(บังคับใช้ 1/2556)
2561
(บังคับใช้ 1/2561)
ก2 ปกติ ไทย 2517
หลักสูตรระดับปริญญาโท ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม
5 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม
(Master of Science Program in Industrial Chemistry)
ก2 ปกติ ไทย 2542 2555
(บังคับใช้ 1/2556)
2561
(บังคับใช้ 1/2561)
หลักสูตรระดับปริญญาโท ภาควิชาชีววิทยา
6 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา
(Master of Science Program in Biology)
ก1 ปกติ ไทย 2541 2555
(บังคับใช้ 1/2556)
2561
(บังคับใช้ 1/2561)
ก2 ปกติ ไทย 2517
7 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนชีววิทยา
(Master of Science Program in Teaching Biology)
ก2 ปกติ ไทย 2556 2556
(บังคับใช้ 1/2556)
2561
(บังคับใช้ 1/2561)
ปกติ ไทย 2517
8 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาประยุกต์ (หลักสูตรนานาชาติ)
(Master of Science Program in Applied Microbiology) *International Program*
ก1 ปกติ นานาชาติ 2551 2556
(บังคับใช้ 1/2556)
2561
(บังคับใช้ 1/2561)
ก2 ปกติ นานาชาติ 2551
หลักสูตรระดับปริญญาโท ภาควิชาธรณีวิทยา
9 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธรณีวิทยา (หลักสูตรนานาชาติ)
(Master of Science Program in Geology) *International Program*
ก1 ปกติ นานาชาติ 2537 2556
(บังคับใช้ 1/2556)
2561
(บังคับใช้ 1/2561)
ก2 ปกติ นานาชาติ 2517
10 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธรณีฟิสิกส์ประยุกต์ (หลักสูตรนานาชาติ)
(Master of Science Program in Applied Geophysics) *International Program*
ก1 ปกติ นานาชาติ 2533 2556
(บังคับใช้ 1/2556)
2561
(บังคับใช้ 1/2561)
ก2 ปกติ นานาชาติ 2533
ปกติ นานาชาติ 2561
หลักสูตรระดับปริญญาโท ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์
11 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์
(Master of Science Program in Physics)
ก2 ปกติ ไทย 2517 2555
(บังคับใช้ 1/2556)
2561
(บังคับใช้ 1/2561)
12 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนฟิสิกส์
(Master of Science Program in Teaching Physics)
ก2 ปกติ ไทย 2552 2556
(บังคับใช้ 1/2556)
2561
(บังคับใช้ 1/2561)
13 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์
(Master of Science Program in Applied Physics)
ก2 ปกติ ไทย 2539 2556
(บังคับใช้ 1/2556)
2561
(บังคับใช้ 1/2561)
14 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์
(Master of Science Program in Materials Science)
ก2 ปกติ ไทย 2542 2556
(บังคับใช้ 1/2556)
2561
(บังคับใช้ 1/2561)
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ (ปรับปรุงเล็กน้อย)
(Master of Science Program in Materials Science) *ปรับปรุงเล็กน้อย*
ก2 ปกติ ไทย 2542 2556
(บังคับใช้ 2/2563)
 
15 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาดาราศาสตร์  (หลักสูตรนานาชาติ)
(Master of Science Program in Astronomy)  *International Program*
ก2 ปกติ ไทย 2557

2556
(บังคับใช้ 1/2557)

2562
(บังคับใช้ 1/2562)


2563
(บังคับใช้ 1/2563)

 

หลักสูตรระดับปริญญาโท ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
16 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
(Master of Science Program in Computer Science)
ก1 ปกติ ไทย 2561 2556
(บังคับใช้ 1/2556)
2561
(บังคับใช้ 1/2561)
ก2 ปกติ ไทย 2538
พิเศษ ไทย 2538
หลักสูตรระดับปริญญาโท ภาควิชาสถิติ
17 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์
(Master of Science Program in Applied Statistics)
ก2 ปกติ ไทย 2531 2555
(บังคับใช้ 1/2555)
2560
(บังคับใช้ 1/2560)
ปกติ ไทย 2531
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์ (ปรับปรุงเล็กน้อย)
(Master of Science Program in Applied Statistics) *ปรับปรุงเล็กน้อย*
ก2 พิเศษ ไทย 2561   2560
(บังคับใช้ 1/2561
)
พิเศษ ไทย 2561
หลักสูตรระดับปริญญาโท ศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
18 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
(Master of Science Program in Environmental Science)
ก2 ปกติ ไทย 2548 2556
(บังคับใช้ 1/2556)
2561
(บังคับใช้ 1/2561)
19 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ)
(Master of Science Program in Environmental Science) *International Program*
ก2 ปกติ นานาชาติ 2534 2556
(บังคับใช้ 1/2556)
2561
(บังคับใช้ 1/2561)
หลักสูตรระดับปริญญาโท คณะวิทยาศาสตร์
20 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์นวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรม
(Master of Science Program in Innovation Science for Industry)
ก1 ปกติ ไทย 2563

2563
(บังคับใช้ 1/2563)

 
ก2 ปกติ ไทย 2563