คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ English Website of Faculty of science, Chiang Mai University
ศิษย์เก่าดีเด่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รหัส : 2205014
นายคนอง ศักดิ์เพ็ชร์
ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม
ปี : 2661
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานโรงงาน บริษัทน้ำตาลมิตรผล จำกัด
รหัส : 125183
ศ.เกียรติคุณ ดร.อุษณีย์ วินิตเขตคำนวณ
ภาควิชาเคมี
ปี : 2563
กรรมการบริหาร ที่ปรึกษางานวิจัย และพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริษัท เดอพรีม่า เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด ในฐานะผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย “ลองกานอยด์”
รหัส : 165150
ดร.สมชาย เอื้อพิพัฒนากูล
ภาควิชาเคมี
ปี : 2563
เป็นประธานกรรมการบริหารบริษัท ไคเนติคส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
รหัส : 165160
คุณสมศักดิ์ ตัณฑชน
ภาควิชาคณิตศาสตร์
ปี : 2562
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท ชายน์นิ่งโกลด์
รหัส : 2205211
ดร.สมหมาย เตชวาล
ภาควิชาธรณีวิทยา
ปี : 2562
อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี
รหัส : 1605135
รศ.ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ
ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์
ปี : 2561
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี - มทส.
รหัส : 185125
รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์
ภาควิชาธรณีวิทยา
ปี : 2560
ที่ปรึกษาอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รหัส : 2205205
นางสมร เทิดธรรมพิบูล
ภาควิชาสถิติ
ปี : 2560
กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด
รหัส : 1305110
คุณชวลิต ถนอมถิ่น
ภาควิชาธรณีวิทยา
ปี : 2559
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไร้ท์ทันเน็ลลิ่ง จำกัด
รหัส : 085088
คุณอรอนงค์ ศิริรังคมานนท์
ภาควิชาเคมี
ปี : 2558
นักธุรกิจแอมเวย์ระดับตรีเพชรสองผู้สถาปนา
รหัส : 185165
ศ.ดร.สุมาลี ตั้งประดับกุล
ภาควิชาเคมี
ปี : 2557
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
รหัส : 185180
ดร.อดิชาติ สุรินทร์คำ
ภาควิชาธรณีวิทยา
ปี : 2557
ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการ คณะกรรมการประสานงาน ด้านธรณีวิทยาระหว่างประเทศ
รหัส : 155229
คุณชาลี ตั้งจีรวงษ์
ภาควิชาเคมี
ปี : 2557
สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ / เจ้าของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
รหัส : 2005009
รศ.บุญรักษา สุนทรธรรม
ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์
ปี : 2556
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
รหัส : 3905102
ศ.ดร.สมยศ พลับเที่ยง
ภาควิชาคณิตศาสตร์
ปี : 2556
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
รหัส : 135131
คุณทรงภพ พลจันทร์
ภาควิชาธรณีวิทยา
ปี : 2556
อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ประธานกรรมการตรวจสอบบริษัทไออาร์พีซีจำกัด
รหัส : 145007
รศ.ดร.สุรศักดิ์ วัฒเนสก์
ภาควิชาเคมี
ปี : 2555
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รหัส : 125246
คุณพรทิพย์ ปั่นเจริญ
ภาควิชาเคมี
ปี : 2553
อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
รหัส : 085031
คุณชมเดือน ศตวุฒิ
ภาควิชาเคมี
ปี : 2552
กรรมการผู้จัดการบริษัทไทยเอ็นดีที จำกัด
รหัส : 135221
คุณอิสระ ขาวละเอียด
ภาควิชาชีววิทยา
ปี : 2550
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษั สิงห์คอร์เปอเรชั่น จำกัด