คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ English Website of Faculty of science, Chiang Mai University
หลักสูตร
หลักสูตรปริญญาเอก

ลำดับที่ หลักสูตร แบบ เปิดภาค ประเภท ปีที่เปิด หลักสูตร
พ.ศ.

หลักสูตร
ปรับปรุงล่าสุด

พ.ศ.

หลักสูตรระดับปริญญาเอก ภาควิชาคณิตศาสตร์
1 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์
(Doctor of Philosophy Program in Mathematics)
1.1 ปกติ ไทย 2541 2555
(บังคับใช้ 1/2556)
2561
(บังคับใช้ 1/2561)
1.2 ปกติ ไทย 2541
2.1 ปกติ ไทย 2533
2.2 ปกติ ไทย 2533
หลักสูตรระดับปริญญาเอก ภาควิชาเคมี
2 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
(Doctor of Philosophy Program in Chemistry)
1.1 ปกติ ไทย 2541 2556
(บังคับใช้ 1/2556)
2561
(บังคับใช้ 1/2561)
1.2 ปกติ ไทย 2541
2.1 ปกติ ไทย 2534
2.2 ปกติ ไทย 2534
3 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรนานาชาติ)
(Doctor of Philosophy Program in Chemistry) *International Program*
1.1 ปกติ นานาชาติ 2545 2556
(บังคับใช้ 1/2556)
2561
(บังคับใช้ 1/2561)
1.2 ปกติ นานาชาติ 2545
หลักสูตรระดับปริญญาเอก ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม
4 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม (หลักสูตรนานาชาติ)
(Doctor of Philosophy Program in Industrial Chemistry) *International Program*
1.1 ปกติ นานาชาติ 2554 2554
(บังคับใช้ 2/2554)
2560
(บังคับใช้ 1/2560)
หลักสูตรระดับปริญญาเอก ภาควิชาชีววิทยา
5 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (หลักสูตรนานาชาติ)
(Doctor of Philosophy Program in Biology) *International Program*
1.1 ปกติ นานาชาติ 2541 2555
(บังคับใช้ 1/2556)
2561
(บังคับใช้ 1/2561)
1.2 ปกติ นานาชาติ 2541
6 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาความหลากหลายทางชีวภาพและชีววิทยาชาติพันธุ์ (หลักสูตรนานาชาติ)
(Doctor of Philosophy Program in Biodiversity and Ethnobiology) *International Program*
1.1 ปกติ นานาชาติ 2544 2556
(บังคับใช้ 1/2556)
2561
(บังคับใช้ 1/2561)
1.2 ปกติ นานาชาติ 2544
2.1 ปกติ นานาชาติ 2544
2.2 ปกติ นานาชาติ 2544
7 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาประยุกต์ (หลักสูตรนานาชาติ)
(Doctor of Philosophy Program in Applied Microbiology) *International Program*
1.1 ปกติ นานาชาติ 2549 2556
(บังคับใช้ 1/2556)
2561
(บังคับใช้ 1/2561)
1.2 ปกติ นานาชาติ 2549
หลักสูตรระดับปริญญาเอก ภาควิชาธรณีวิทยา
8 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาธรณีวิทยา (หลักสูตรนานาชาติ)
(Doctor of Philosophy Program in Geology) *International Program*
1.1 ปกติ นานาชาติ 2541 2556
(บังคับใช้ 1/2556)
2561
(บังคับใช้ 1/2561)
1.2 ปกติ นานาชาติ 2541
หลักสูตรระดับปริญญาเอก ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์
9 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (หลักสูตรนานาชาติ)
(Doctor of Philosophy Program in Physics) *International Program*
1.1 ปกติ นานาชาติ 2545 2556
(บังคับใช้ 1/2556)
2561
(บังคับใช้ 1/2561)
1.2 ปกติ นานาชาติ 2545
2.1 ปกติ นานาชาติ 2545
2.2 ปกติ นานาชาติ 2545
10 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์
(Doctor of Philosophy Program in Materials Science)
1.1 ปกติ ไทย 2543 2556
(บังคับใช้ 1/2556)
2561
(บังคับใช้ 1/2561)
2.2 ปกติ ไทย 2561
11 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
(Doctor of Philosophy Program in Materials Science) *International Program*
1.1 ปกติ นานาชาติ 2545 2557
(บังคับใช้ 2/2557)
2562
(บังคับใช้ 1/2562)
12 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ (หลักสูตรนานาชาติ)
(Doctor of Philosophy Program in Applied Physics) *International Program*
1.1 ปกติ นานาชาติ 2551 2556
(บังคับใช้ 1/2556)
2561
(บังคับใช้ 1/2561)
13 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาดาราศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
(Doctor of Philosophy Program in Astronomy) *International Program*
1.1 ปกติ ไทย 2559 2559
(บังคับใช้ 2/2559)
2563
(บังคับใช้ 1/2563) 
2.1 ปกติ ไทย 2559
2.2 ปกติ ไทย 2559
หลักสูตรระดับปริญญาเอก ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
14 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
(Doctor of Philosophy Program in Computer Science)
1.1 ปกติ ไทย 2550 2557
(บังคับใช้ 1/2557)
2562
(บังคับใช้ 1/2562) 
2.2 ปกติ ไทย 2550
หลักสูตรระดับปริญญาเอก ภาควิชาสถิติ
15 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์
(Doctor of Philosophy Program in Applied Statistics)
1.1 ปกติ ไทย 2562  2562
(บังคับใช้
1/2562)
 
2.1 ปกติ ไทย 2562
หลักสูตรระดับปริญญาเอก ศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
16 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ)
(Doctor of Philosophy Program in Environmental Science) *International Program*
1.1 ปกติ นานาชาติ 2543 2556
(บังคับใช้ 1/2556)
2561
(บังคับใช้ 1/2561)
1.2 ปกติ นานาชาติ 2543
หลักสูตรระดับปริญญาเอก ศูนย์วิจัยวัสดุศาสตร์
17 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์นาโนและเทคโนโลยีนาโน (หลักสูตรนานาชาติ/สหสาขาวิชา)
(Doctor of Philosophy Program in Nanoscience and Nanotechnology) *International Program*
1.1 ปกติ นานาชาติ   2556
(บังคับใช้ 2/2556)
2561
(บังคับใช้ 1/2561)
1.2 ปกติ นานาชาติ