คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ English Website of Faculty of science, Chiang Mai University
เกี่ยวกับเรา
ทำเนียบคณบดี

               รายนามคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งคณะวิทยาศาสตร์พร้อมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่จนถึงปัจจุบัน ซึ่งบางท่านก็ดำรงตำแหน่งสมัยเดียว บางท่านก็ได้ดำรงตำแหน่งหลายสมัย ซึ่งมีทั้งหมด 10 ท่าน เรียงลำดับจากปัจจุบันย้อนอดีดไปตั้งแต่เริ่มการก่อตั้งคณะวิทยาศาสตร์ ดังนี้


ศาสตราจารย์ ดร. ธรณินทร์ ไชยเรืองศรี


ศาสตราจารย์ ดร. ธรณินทร์ ไชยเรืองศรี

พ.ศ. 2560-ปัจจุบัน


รองศาสตราจารย์ ดร. สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์

พ.ศ. 2552-2560


รองศาสตราจารย์ ดร. มงคล รายะนาคร

พ.ศ. 2548-พ.ศ. 2552


รองศาสตราจารย์บุญรักษา สุนทรธรรม

พ.ศ. 2543-พ.ศ. 2548


ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. กิตติชัย วัฒนานิกร

พ.ศ. 2537-พ.ศ. 2543


รองศาสตราจารย์ ดร. การุณ กลั่นกลิ่น

พ.ศ. 2533-พ.ศ. 2537


ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. ทวีศักดิ์ ระมิงค์วงศ์

พ.ศ. 2525-พ.ศ. 2533


รองศาสตราจารย์ ดร. อุดม ศรีโยธา

พ.ศ. 2521-พ.ศ. 2525


รองศาสตราจารย์สมพงษ์ ชื่นตระกูล

พ.ศ. 2513-พ.ศ. 2521


ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. บัวเรศ คำทอง

พ.ศ. 2507-พ.ศ. 2513