คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ English Website of Faculty of science, Chiang Mai University
โครงสร้างองค์กร
ศูนย์บริการทางวิทยาศาสตร์


คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้มีศูนย์บริการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทั้งหมด 4 ศูนย์ ดังนี้