คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ English Website of Faculty of science, Chiang Mai University
เกี่ยวกับเรา
หัวหน้าภาควิชา/ศูนย์

 

 หัวหน้าภาควิชา

            
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้มีการจัดการเรียนการสอนทั้งหมด 8 ภาควิชา ดังนี้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ <br />ดร.ชิตชล  ผลารักษ์


1. ภาควิชาชีววิทยา
หัวหน้าภาควิชา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ชิตชล ผลารักษ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ <br />ดร.สิทธิชัย วิโรจนุปถัมภ์


2. ภาควิชาเคมี
หัวหน้าภาควิชา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.สิทธิชัย วิโรจนุปถัมภ์

รองศาสตราจารย์ <br />ดร.พิสิษฐ์ ลิ้มตระกูล


3. ภาควิชาธรณีวิทยา
หัวหน้าภาควิชา

รองศาสตราจารย์
ดร.พิสิษฐ์ ลิ้มตระกูล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ <br />ดร.สุภาพ ชูพันธ์


4. ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์
หัวหน้าภาควิชา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.สุภาพ ชูพันธ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ <br />ดร. เกศรินทร์  พิมรักษา


5. ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม
หัวหน้าภาควิชา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร. เกศรินทร์ พิมรักษา

รองศาสตราจารย์ <br />ดร. ณัฐกร สุคันธมาลา


6. ภาควิชาคณิตศาสตร์
หัวหน้าภาควิชา

รองศาสตราจารย์
ดร. ณัฐกร สุคันธมาลา

รองศาสตราจารย์ <br />พิษณุ เจียวคุณ


7. ภาควิชาสถิติ
หัวหน้าภาควิชา

รองศาสตราจารย์
พิษณุ เจียวคุณ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ <br />ดร. ชุรี เตชะวุฒิ


8. ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
หัวหน้าภาควิชา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร. ชุรี เตชะวุฒิ
ศูนย์วิจัยและศูนย์บริการ

        คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีศูนย์วิจัยและศูนย์บริการจำนวน 6 ศูนย์ ดังนี้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ <br />ดร. วินิตา  บุณโยดม


1. ศูนย์วิจัยวัสดุศาสตร์
หัวหน้าศูนย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร. วินิตา บุณโยดม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ <br />ดร. สมพร  จันทระ


2. ศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
หัวหน้าศูนย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร. สมพร จันทระ

รองศาสตราจารย์ <br />ดร.ธีรวรรณ  บุญญวรรณ


3. ศูนย์บริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้อำนวยการศูนย์

รองศาสตราจารย์
ดร.ธีรวรรณ บุญญวรรณ

อาจารย์ <br />ดร. เดีย พนิตนาถ แชนนอน


4. ศูนย์ธรรมชาติวิทยาดอยสุเทพเฉลิมพระเกียรติฯ
หัวหน้าศูนย์

อาจารย์
ดร. เดีย พนิตนาถ แชนนอน

รองศาสตราจารย์ <br /> ดร. จีรยุทธ ไชยจารุวณิช


5. โครงการจัดตั้งศูนย์วิจัยวิทยาการข้อมูล
หัวหน้าศูนย์

รองศาสตราจารย์
ดร. จีรยุทธ ไชยจารุวณิช

ผศ.ดร.วรานนท์ อนุกูล


6. โครงการจัดตั้งศูนย์วิจัยเทคโนโลยีควอนตัม
หัวหน้าศูนย์

ผศ.ดร.วรานนท์ อนุกูล