คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ English Website of Faculty of science, Chiang Mai University
เกี่ยวกับเรา
หัวหน้าภาควิชา/ศูนย์

 

 หัวหน้าภาควิชา

            
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้มีการจัดการเรียนการสอนทั้งหมด 8 ภาควิชา ดังนี้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ <br />ดร.ชิตชล  ผลารักษ์


ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ชิตชล ผลารักษ์

หัวหน้าภาควิชาชีววิทยา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ <br />ดร. กฤษณะ จิตมณี


ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร. กฤษณะ จิตมณี

หัวหน้าภาควิชาเคมี

รองศาสตราจารย์ <br />ดร.พิสิษฐ์ ลิ้มตระกูล


รองศาสตราจารย์
ดร.พิสิษฐ์ ลิ้มตระกูล

หัวหน้าภาควิชาธรณีวิทยา

รองศาสตราจารย์<br />ดร.สุภาพ ชูพันธ์


รองศาสตราจารย์
ดร.สุภาพ ชูพันธ์

หัวหน้าภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ <br />ดร. วรพงษ์ เทียมสอน


ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร. วรพงษ์ เทียมสอน

หัวหน้าภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม

รองศาสตราจารย์ <br />ดร. ณัฐกร สุคันธมาลา


รองศาสตราจารย์
ดร. ณัฐกร สุคันธมาลา

หัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์

รองศาสตราจารย์ <br />พิษณุ เจียวคุณ


รองศาสตราจารย์
พิษณุ เจียวคุณ

หัวหน้าภาควิชาสถิติ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ <br />ดร. ชุรี เตชะวุฒิ


ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร. ชุรี เตชะวุฒิ

หัวหน้าภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
ศูนย์วิจัยและศูนย์บริการ

        คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีศูนย์วิจัยและศูนย์บริการจำนวน 6 ศูนย์ ดังนี้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ <br />ดร. วินิตา  บุณโยดม


ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร. วินิตา บุณโยดม

หัวหน้าศูนย์วิจัยวัสดุศาสตร์

รองศาสตราจารย์ <br />ดร. สมพร  จันทระ


รองศาสตราจารย์
ดร. สมพร จันทระ

หัวหน้าศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

อาจารย์ ดร. <br />มาโนช นาคสาทา


อาจารย์ ดร.
มาโนช นาคสาทา

ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รองศาสตราจารย์. ดร. <br />ประสิทธิ์ วังภคพัฒนวงศ์


รองศาสตราจารย์. ดร.
ประสิทธิ์ วังภคพัฒนวงศ์

หัวหน้าศูนย์ธรรมชาติวิทยาดอยสุเทพเฉลิมพระเกียรติฯ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ <br />ดร. พิมผกา ธานินพงศ์


ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร. พิมผกา ธานินพงศ์

หัวหน้าโครงการจัดตั้งศูนย์วิจัยวิทยาการข้อมูล

ผศ.ดร.วรานนท์ อนุกูล


ผศ.ดร.วรานนท์ อนุกูล
หัวหน้าโครงการจัดตั้งศูนย์วิจัยเทคโนโลยีควอนตัม

อ. ดร. โยธิน ฉิมอุปละ


อ. ดร. โยธิน ฉิมอุปละ
ผู้บริหารจัดการห้องปฏิบัติการกลาง