คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ English Website of Faculty of science, Chiang Mai University
องค์กร
สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์


              คณะวิทยาศาสตร์ ได้แบ่งการบริหารงานในสำนักงานออกเป็น 5 งาน ได้แก่   งานบริหารทั่วไป , งานนโยบายและแผนและประกันคุณภาพการศึกษา , งานการเงินการคลังและพัสดุ , งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา และ งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ ซึงในแต่ละงานก็จะมีหน่วยงานย่อยในการบริหารจัดการดังรายการ
สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์

     สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์ เป็นศูนย์กลางในการบริหารจัดการองค์กร ด้วยทีมงานที่เข้มแข็ง มุ่งเน้นพัฒนางาน จัดการสารสนเทศ เป็นผู้นำด้านบริการ บริหารสู่ความเป็นเลิศ The Faculty of Science office is the Center of Administration and Management with a Strong Teamwork Emphasizing on Work Development, Information Management, Service Leader and Excellence of Administration 

งานบริหารทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
งานบริหารทั่วไป

มีหน่วยงานย่อยในสังกัดดังนี้
     1. หน่วยธุรการกลาง
     2. หน่วยบริหารทรัพยากรบุคคล
     3. หน่วยอาคารสาธารณูปการและยานพาหนะ

งานนโยบายและแผนและประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
งานนโยบายและแผนและประกันคุณภาพการศึกษา

มีหน่วยงานย่อยในสังกัด ดังนี้
      1. หน่วยแผนและพัฒนาองค์กร
      2. หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ

      -  ข้อมูลหน่วยประกันคุณภาพการศึกษา (เดิม)

งานการเงินการคลังและพัสดุ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
งานการเงินการคลังและพัสดุ

มีหน่วยงานย่อยในสังกัด ดังนี้
      1. หน่วยพัสดุ
      2. หน่วยการเงินและบัญชี

งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

  มีหน่วยงานย่อยในสังกัด ดังนี้ 
       1. หน่วยส่งเสริมและพัฒนาทางวิชาการ/หน่วยทะเบียนและประมวลผล
       2หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
       3. หน่วยพิมพ์เอกสาร
       4ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์

งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์

        1. งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์