คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ English Website of Faculty of science, Chiang Mai University
องค์กร
สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์


              คณะวิทยาศาสตร์ ได้แบ่งการบริหารงานในสำนักงานออกเป็น 5 งาน ได้แก่   งานบริหารทั่วไป , งานนโยบายและแผนและประกันคุณภาพการศึกษางานการเงินการคลังและพัสดุ , งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา และ งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ ซึงในแต่ละงานก็จะมีหน่วยงานย่อยในการบริหารจัดการดังรายการ