คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ English Website of Faculty of science, Chiang Mai University
องค์กร
สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์


              คณะวิทยาศาสตร์ ได้แบ่งการบริหารงานในสำนักงานออกเป็น 5 งาน ได้แก่   งานบริหารทั่วไป , งานนโยบายและแผนและประกันคุณภาพการศึกษา , งานการเงินการคลังและพัสดุ , งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา และ งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ ซึงในแต่ละงานก็จะมีหน่วยงานย่อยในการบริหารจัดการดังรายการ
สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์

     สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์ เป็นศูนย์กลางในการบริหารจัดการองค์กร ด้วยทีมงานที่เข้มแข็ง มุ่งเน้นพัฒนางาน จัดการสารสนเทศ เป็นผู้นำด้านบริการ บริหารสู่ความเป็นเลิศ The Faculty of Science office is the Center of Administration and Management with a Strong Teamwork Emphasizing on Work Development, Information Management, Service Leader and Excellence of Administration 

งานนโยบายและแผนและประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
งานนโยบายและแผนและประกันคุณภาพการศึกษา

มีหน่วยงานย่อยในสังกัด ดังนี้
      1. หน่วยแผนและพัฒนาองค์กร
      2. หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ

      -  ข้อมูลหน่วยประกันคุณภาพการศึกษา (เดิม)

งานการเงินการคลังและพัสดุ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
งานการเงินการคลังและพัสดุ

มีหน่วยงานย่อยในสังกัด ดังนี้
      1. หน่วยพัสดุ
      2. หน่วยการเงินและบัญชี