คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ English Website of Faculty of science, Chiang Mai University
ศิษย์เก่าดีเด่น
คณะวิทยาศาสตร์ (2563)


รหัส : 2005060
พงตทปรีดี พงศ์เศรษฐสันต์
ภาควิชาเคมี
ปี : 2563
รองผู้บัญชาการ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
รหัส : 2205199
คุณสมพงษ์ หริจันทร์วงษ์
ภาควิชาคณิตศาสตร์
ปี : 2563
กรรมการผู้จัดการ หสน.นีธีมัย จำกัด
รหัส : 2405290
นายมนตรี ลาวัลย์ชัยกุล
ภาควิชาธรณีวิทยา
ปี : 2563
ผู้จัดการใหญ่ และรักษาการ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานโครงการผลิต
รหัส : 3005027
คุณคุณวุฒิ วัฒนกิจ
ภาควิชาเคมี
ปี : 2563
กรรมการผู้จัดการบริษัท HKK Instrumentation Technologies (Thailand) Co., Ltd.
รหัส : 3105199
นายแพทย์วรเทพ คานีเยาว์
ภาควิชาชีววิทยา
ปี : 2563
แพทย์ประจำ ที่ แพทย์วรเทพคลินิกเวชกรรม
รหัส : 3705235
นายกษิภัท ธนิตธนาคุณ
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
ปี : 2563
กรรมการ และกรรมการอิสระ บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จำกัด (มหาชน)
รหัส : 3505147
ดร.ธีรเดช ดำรงค์พลาสิทธิ์
ภาควิชาสถิติ
ปี : 2563
Managing Director,Retail Business and operation บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
รหัส : 490055102
รศ.ดร.จักกฤษ กลิ่นเอี่ยม
ภาควิชาคณิตศาสตร์
ปี : 2563
อาจารย์ประจำภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
รหัส : 185177
นางเสาวคนธ์ ก้องขจร
ภาควิชาเคมี
ปี : 2563
-
รหัส : 2605233
นายมณี รัตนสร้อย
ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม
ปี : 2563
-
รหัส : 520551071
ดร.รติธรณ ใจห้าว
ภาควิชาชีววิทยา
ปี : 2563
-