คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ English Website of Faculty of science, Chiang Mai University
องค์กร
คณะกรรมการอำนวยการ

คณะกรรมการอำนวยการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์  <br />นิเวศน์ นันทจิต


ประธานกรรมการ
ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์
นิเวศน์ นันทจิต

Tel. 053-943301


กรรมการ
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ
ดร. กิตติชัย วัฒนานิกร

Tel. 053-943301


กรรมการ
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ
ดร. ทวีศักดิ์ ระมิงค์วงศ์

Tel. 053-943301


กรรมการ
รองศาสตราจารย์
บุญรักษา สุนทรธรรม

Tel. 053-943301


กรรมการ
นายปรีชา โกวิทยา

Tel. 053-943301


กรรมการและเลขานุการ
ศาสตราจารย์
ดร. ธรณินทร์ ไชยเรืองศรี

Tel. 053-943301


ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร. หทัยชนก เนียมทรัพย์

Tel. 053-943301