คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ English Website of Faculty of science, Chiang Mai University
เกี่ยวกับเรา
ติดต่อเรา

 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
    โทรศัพท์ : 053-222180
    แฟกซ์ : 053-222268, 053-892274
    Line@ ID: @scicmu (SCI CMU Info. Center)
                  ชื่อ
อีเมลล์
โทรศัพท์
การติดต่อ
เรื่อง
ข้อความติดต่อหมายเลขโทรศัพท์หน่วยงานภายในคณะวิทยาศาสตร์
หมายเลขโทรศัพท์ส่วนกลาง 053-222180, 053 943323
FAX. 053 222268, 053 943439

ภาควิชา

 • ภาควิชาเคมี 053 943341-5  ต่อ 101-102
 • ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม 053 943401-2  ต่อ 101
 • ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ 053 943367
 • ภาควิชาคณิตศาสตร์ 053 943325, 053 943327-9  ต่อ 103-4
 • ภาควิชาสถิติ 053 943381-4 ต่อ 11-13
 • ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 053 943409, 053 943412, 053 943447 ต่อ 101,105
 • ภาควิชาชีววิทยา 053 943433, 053 943346, 053 943350  ต่อ 1907,1902,1102
 • ภาควิชาธรณีวิทยา 053 943417-8 ต่อ 1160-1164
 •  

  ศูนย์

 • ศูนย์บริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ศวท.-มช.) 053 943397, 053 941970-2
 • ศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 053-943479
 • ศูนย์วิจัยวัสดุศาสตร์  053 941915
 • ศูนย์ธรรมชาติวิทยาดอยสุเทพเฉลิมพระเกียรติฯ 053 941451-3
 •  

  สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์

 • เลขานุการคณะวิทยาศาสตร์ 053 943456

 • งานบริหารทั่วไป

 • หัวหน้างานบริหารทั่วไป 053 943308
 • หน่วยธุรการกลาง 053 943309, 053 941979
  1. เลขานุการผู้บริหาร 053 943301
  2. ประชาสัมพันธ์ 053 943318
 • หน่วยบริหารทรัพยากรบุคคล 053 943310, 053 943458
 • หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ
  1. ฝ่ายอาคาร 053 943311, 053 943469, 053 941998-9
  2. ฝ่ายยานพาหนะ 053 941995
  3. ฝ่ายช่าง 053 941977

  งานนโยบายและแผนและประกันคุณภาพการศึกษา 
  053 943314, 053 943457

 • หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 053 943423

 • งานการเงินการคลังและพัสดุ

 • หน่วยการเงินและบัญชี 053 943312, 053 943459, 053 943460
 • หน่วยพัสดุ 053 943313, 053 943461-2
 • งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์
  053 943322, 053 943467

  งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
  053 943315-6, 053 943463-4

 • หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา  053 943320, 053 943466, 053 941990
 • หน่วยพิมพ์เอกสาร 053 943317, 053 943465
 • ห้องสมุด 053 943319, 053 943394
 •  

  หน่วยงานอื่นๆ

 • ศูนย์วิจัยฟิสิกส์ของพลาสมาและลำอนุภาค 053 942468
 • ศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ 053 942651-4
 • สาขาวิชาธรณีฟิสิกส์ปิโตรเลียม 053 943417-8 ต่อ 3451
 • โครงการ วมว. มช.  053 941913-4
 • วารสาร Chiang Mai Journal of Science  053 941920