ข่าวกิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นจดหมายข่าว (Newsletter) รายปักษ์ ที่จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ข่าวสาร กิจกรรมความเคลื่อนไหวที่โดดเด่นของคณะวิทยาศาสตร์ ให้กับบุคลากรภายในคณะวิทยาศาสตร์ และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รวมทั้งอดีตผู้บริหารและผู้อาวุโส
1-31 มกราคม 2561
16-31 ธันวาคม 2560
1-15 ธันวาคม 2560
16-30 พฤศจิกายน 2560
1-15 พฤศจิกายน 2560
16-31 ตุลาคม 2560
1-15 ตุลาคม 2560
16-30 กันยายน 2560
1-15 กันยายน 2560
16-31 สิงหาคม 2560
1-15 สิงหาคม 2560
16-31 กรกฎาคม 2560
1-15 กรกฎาคม 2560
16-30 มิถุนายน 2560
1-15 มิถุนายน 2560
16-31 พฤษภาคม 2560