ข่าวกิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นจดหมายข่าว (Newsletter) รายปักษ์ ที่จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ข่าวสาร กิจกรรมความเคลื่อนไหวที่โดดเด่นของคณะวิทยาศาสตร์ ให้กับบุคลากรภายในคณะวิทยาศาสตร์ และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รวมทั้งอดีตผู้บริหารและผู้อาวุโส
16-30 พฤศจิกายน 2561
1-15 พฤศจิกายน 2561
16-31 ตุลาคม 2561
1-15 ตุลาคม 2561
16-30 กันยายน 2561
1-15 กันยายน 2561
16-31 สิงหาคม 2561
1-15 สิงหาคม 2561
16-31 กรกฎาคม 2561
1-15 กรกฎาคม 2561
16-30 มิถุนายน
1-15 มิถุนายน 2561
16-31 พฤษภาคม
1-15 พฤษภาคม
16-30 เมษายน 2561
1-15 เมษายน 2561