คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ English Website of Faculty of science, Chiang Mai University
การวิจัย
ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ

ปี : ประเทศ :
ชื่อหน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ปี : 2021
ประเทศ : ไทย
ระยะเวลา : 6 ส.ค. 2564 – 5 ส.ค. 2567
เว็บไซต์ : https://www.rmutt.ac.th/
ชื่อหน่วยงาน : Dalian University of Technology
ปี : 2021
ประเทศ : จีน
ระยะเวลา : 12 ก.ค. 2564 – 11 ก.ค. 2569
เว็บไซต์ : https://en.dlut.edu.cn/
ชื่อหน่วยงาน : องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)
ปี : 2021
ประเทศ : ไทย
ระยะเวลา : 25 มิ.ย. 2564 – 24 มิ.ย. 2567
เว็บไซต์ : https://www.nsm.or.th/
ชื่อหน่วยงาน : มูลนิธิสุทธิรัตน์ อยู่วิทยา
ปี : 2021
ประเทศ : ไทย
ระยะเวลา : 1 มิ.ย. 2564 – 17 พ.ค. 2567
เว็บไซต์ : https://www.suthiratfoundation.or.th/th/
ชื่อหน่วยงาน : บริษัท เคียวเซร่า (ประเทศไทย) จำกัด
ปี : 2021
ประเทศ : ไทย
ระยะเวลา : 21 มิ.ย. 2564 – 20 มิ.ย. 2566
เว็บไซต์ : https://www.science.cmu.ac.th/webthai/international_cooperation.php#ad-image-0
ชื่อหน่วยงาน : บริษัท อินเตอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
ปี : 2020
ประเทศ : ไทย
ระยะเวลา : 20 ส.ค. 2563 - 19 ส.ค. 2568
เว็บไซต์ : https://www.inet.co.th/
ชื่อหน่วยงาน : Graduate School of Science, Osaka university (Double-Degree Program for Ph.D.)
ปี : 2018
ประเทศ : ญี่ปุ่น
ระยะเวลา : 21 ก.ย. 2561 - ไม่ระบุ
เว็บไซต์ : https://www.sci.osaka-u.ac.jp/en/
ชื่อหน่วยงาน : บริษัท นพดาโปรดักส์ จำกัด
ปี : 2020
ประเทศ : ไทย
ระยะเวลา : 8 ก.ค. 2563 - 7 ก.ค. 2565
เว็บไซต์ : https://www.science.cmu.ac.th/webthai/international_cooperation.php?contry=5#ad-image-0
ชื่อหน่วยงาน : บริษัท ยาวาต้า (ประเทศไทย) จำกัด
ปี : 2020
ประเทศ : ไทย
ระยะเวลา : 8 ก.ค. 2563 - 7 ก.ค. 2565
เว็บไซต์ : https://www.science.cmu.ac.th/webthai/international_cooperation.php?contry=5#ad-image-8
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]