คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ English Website of Faculty of science, Chiang Mai University
การวิจัย
งานวิจัยที่ตีพิมพ์

จำนวนบทความวิจัยเผยแพร่ในวารสารวิชาการในฐานข้อมูล Scopus (ณ 16 ส.ค. 2564) 
Yr2021 = 446
Yr2020 = 496
Yr2019 = 515
Yr2018 = 548
 
จำนวนบทความวิจัยเผยแพร่ในวารสารวิชาการในฐานข้อมูล Web of Science (ณ 16 ส.ค. 2564)
Yr2021 = 452
Yr2020 = 617
Yr2019 = 535
Yr2018 = 477
 
สืบค้นและรวบรวมโดย: งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์ มช.
โทร. 0 5394 3467