คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ English Website of Faculty of science, Chiang Mai University
เกี่ยวกับเรา
ผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์

คณะผู้บริหารและโครงสร้างการบริหารงาน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ศาสตราจารย์ <br />ดร. ธรณินทร์ ไชยเรืองศรี


คณบดี
ศาสตราจารย์
ดร. ธรณินทร์ ไชยเรืองศรี

โทร 053-943301

สายตรงคณบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ <br />ดร. หทัยชนก เนียมทรัพย์


รองคณบดีฝ่ายบริหาร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร. หทัยชนก เนียมทรัพย์

โทร. 053-943301
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ <br />ดร. จิรัฏฐ์ แสนทน


รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร. จิรัฏฐ์ แสนทน

โทร. 053-943301
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ <br />ดร. สุคนธ์ ประสิทธิ์วัฒนเสรี


รองคณบดีฝ่ายแผนและพัฒนาองค์กร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร. สุคนธ์ ประสิทธิ์วัฒนเสรี

โทร. 053-943301
รองศาสตราจารย์ <br />ดร. ประสิทธิ์ วังภคพัฒนวงศ์


รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์
รองศาสตราจารย์
ดร. ประสิทธิ์ วังภคพัฒนวงศ์

โทร. 053-943301
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ <br />ดร. อภินนท์ นันทิยา


รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร. อภินนท์ นันทิยา

โทร. 053-943301
อาจารย์ <br />ดร. ภควรรณ  พวงสมบัติ


ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ
อาจารย์
ดร. ภควรรณ พวงสมบัติ

โทร. 053-943301
 
อาจารย์ <br />ดร. มาโนช นาคสาทา


ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์
อาจารย์
ดร. มาโนช นาคสาทา

โทร. 053-943301
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ <br />ดร. ชัยพร ตั้งทอง


ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร. ชัยพร ตั้งทอง

โทร. 053-943301
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ <br />ดร. วิจักษณ์  ศรีสัจจะเลิศวาจา


ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร. วิจักษณ์ ศรีสัจจะเลิศวาจา

โทร. 053-943301
อ. ดร.วรวุฒิ ศรีสุขคำ


ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกายภาพ
อ. ดร.วรวุฒิ ศรีสุขคำ

โทร. 053-943301
 
นายพร  พรมมหาราช


เลขานุการคณะวิทยาศาสตร์
นายพร พรมมหาราช

โทร. 053-943301