คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ English Website of Faculty of science, Chiang Mai University
หลักสูตร
การเปิด/ปรับปรุง

หลักสูตรระดับปริญญาตรี

         - ตัวอย่างการเสนอเปิดกระบวนวิชา

         - ตัวอย่างการเสนอปรับปรุงกระบวนวิชา

         - ตัวอย่างการเสนอปิดกระบวนวิชา