รายงานประจำปี 2547 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - ANNUAL REPORT 2004 FACULTY OF SCIENCE CHIANG MAI UNIVERSITY

ผลสรุปการดำเนินงานของคณะวิทยาศาสตร์ ปี 2547

ผลการดำเนินงานของภาควิชา ปี2547
ภาควิชาคณิตศาสตร์ | ภาควิชาเคมี | ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม | ภาควิชาชีววิทยา | ภาควิชาธรณีวิทยา | ภาควิชาฟิสิกส์ | ภาควิชาสถิติ | ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

ผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์

การแบ่งส่วนราชการและการบริหาร
การแบ่งส่วนราชการ และการบริหาร
| แผนภูมิการแบ่งส่วนราชการ คณะวิทยาศาสตร์ | แผนภูมิการบริหาร คณะวิทยาศาสตร์

บุคคลแห่งป

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมาย
ปรัชญาคณะวิทยาศาสตร์
| นโยบายและแนวทางในการดำเนินงาน | วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมาย ของคณะวิทยาศาสตร์ ในรอบ 4 ปี | แผนปฏิบัติการในรอบ 4 ปี

การบริหารการศึกษา
ผลการดำเนินงานหลักสูตรที่เปิดสอน
| โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก | โครงการพัฒนาบัณฑิตศึกษาเพื่อพัฒนาอุดมศึกษาไทย

การจัดการศึกษา
นักศึกษา
| โครงการรับเข้าพิเศษระดับปริญญาตรี | ทุนการศึกษา | เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา | การพัฒนาคุณภาพนักศึกษา | การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน | การสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาวิชาการ

การประกันคุณภาพการศึกษา
การประกันคุณภาพการศึกษา
| จุดอ่อนจุดแข็งและแนวทางการปรับปรุงพัฒนา

กองทุนคณะวิทยาศาสตร์
รายละเอียดกองทุน

การวิจัย
การส่งเสริมและพัฒนาการวิจัย
| ทุนอุดหนุนการวิจัย | การเผยแพร่ผลงานวิจัย | หน่วยวิจัย/ห้องปฏิบัติการวิจัย

ความร่วมมือกับนานาชาติ
การลงนามความร่วมมือทางวิชาการ
| กิจกรรมภายใต้ความร่วมมือกับต่างประเทศ

การบริการวิชาการแก่สังคม
การบริการวิชาการแก่สังคม
| สถานบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มช. | วารสารและจุลสารทางวิชาการ | การบริการวิชาการชุมชน | โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนกลุ่มบูรณาการ

การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

การบริหารงบประมาณ

ภาคผนวก
Publication in Presented in International Various Journal 2003 |
Publication in Chiang Mai Journal of Science. | Paper Presented at International Conferences | โครงการวิจัยที่เสร็จสมบูรณ์ | ทุนอุดหนุนการวิจัยประจำปีงบประมาณ 2547 | ทุนพัฒนาอาจารย์ประจำปี 2547 | โครงร่างวิทยานิพนธ์ | โครงการพัฒนาบัณฑิตศึกษาเพื่อพัฒนาอุดมศึกษาไทย | การสนับสนุนค่าใช้จ่ายเพื่อไปเสนอผลงานทางวิชาการต่างประเทศสำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา | การสนับสนุนเพื่อไปเสนอผลงานทางวิชาการในประเทศสำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา | การสนับสนุนค่าใช้จ่ายเพื่อไปแลกเปลี่ยนทางวิชาการสำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา | ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท-เอกที่นักศึกษาได้รับปีการศึกษา 2547 | นักศึกษาที่ได้รับทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก | ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีที่นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ได้รับในปีการศึกษา 2547 | กิจกรรมนักศึกษาในปีการศึกษา 2547 | จัดประชุมฝึกอบรม สัมมนา | ลาดูงาน/ฝึกอบรม/ประชุม ต่างประเทศ | บุคลากรที่ลาศึกษาต่อในประเทศและต่างประเทศ | รายชื่อข้าราชการที่บรรจุโอนย้ายใหม่ | แขกเยี่ยมชม