การสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาวิชาการ

   


คณะวิทยาศาสตร์ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อการสนับสนุนกิจกรรมทางวิชาการทั้งระดับบัณฑิตศึกษาหลายรูปแบบ ดังนี้

1) นักศึกษาบัณฑิตศึกษาช่วยสอน
คณะวิทยาศาสตร์ได้สนับสนุนนักศึกษาบัณฑิตศึกษาช่วยสอนโดยมีการสนับสนุนใน 2 ประเภท คือ การสนับสนุนโดยค่าตอบแทนเป็นรายชั่วโมง และการสนับสนุนในลักษณะการให้ทุนการศึกษา โดยในช่วงเดือนตุลาคม 2546-กันยายน 2547 ได้สนับสนุนประเภทให้ค่าตอบแทนเป็นรายชั่วโมง จำนวน 1,098,080 บาท และสนับสนุนประเภททุนการศึกษา จำนวน 576,000 บาท รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน 1,674,080 บาท

1.1 การสนับสนุนประเภททุนการศึกษา
คณะวิทยาศาสตร์ ได้เริ่มให้การสนับสนุนนักศึกษาบัณฑิตศึกษาในลักษณะการให้ทุนการศึกษา โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ แบบเต็มเวลา(Full Time) และแบบไม่เต็มเวลา(Part Time) ในช่วงเดือนตุลาคม 2546-กันยายน 2547ได้สนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักศึกษาบัณฑิตศึกษาช่วยสอน รวมทั้งสิ้น 576,000 บาท

2) โครงการพัฒนาวิชาการบัณฑิตศึกษา
คณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการจัดกิจกรรมพัฒนาวิชาการระดับ
บัณฑิตศึกษาโดยในช่วงตุลาคม 2546 – กันยายน 2547 ได้ให้การสนับสนุน รวมทั้งสิ้น 536,643 บาท

3) การสนับสนุนนักศึกษาบัณฑิตศึกษาไปเสนอผลงานวิชาการ ฝึกอบรม ดูงาน ทำวิจัยระยะสั้น
คณะวิทยาศาสตร์ได้จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายสมทบในการไปเสนอผลงานทางวิชาการในที่ประชุมวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา โดยในปีการศึกษา 2546 ที่ผ่านมา ได้ให้การสนับสนุนนักศึกษาบัณฑิตศึกษาไปเสนอผลงานวิชาการทั้งสิ้น จำนวน 76 คน รวมเป็นเงิน 1,071,761บาท (ในประเทศ 27 คน เป็นเงิน 77,241 บาท และต่างประเทศ 47 คน เป็นเงิน 994,520 บาท)
นอกจากนี้ ยังได้จัดสรรงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายสมทบให้แก่นักศึกษาบัณฑิตศึกษาในโครงการแลกเปลี่ยนทางวิชาการกับสถาบันต่างประเทศ โดยในปีการศึกษาที่ผ่านมาสนับสนุนเป็นค่าใช้จ่ายสมทบในโครงการแลกเปลี่ยนทางวิชาการกับ Xishuangbanna Tropical Botanical Garden, Chinese Academy of Science สาธารณรัฐประชาชนจีน และ California State University Fullerton ประเทศสหรัฐอเมริกา จำนวนรวม 3 คน เป็นเงิน 73,300 บาท (ดูรายละเอียดได้ที่ภาคผนวก 11 )