การสนับสนุนค่าใช้จ่ายเพื่อไปแลกเปลี่ยนทางวิชาการ
สำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา

ภาคผนวกที่ 11
 


ชื่อ

รหัส

ระดับ

สาขาวิชา

การประชุม

ช่วงเวลา

สถานที่

ประเทศ

1 นางสาวกีรติกร กงจักร

4525326

โท

ธรณีวิทยา

โครงการแลกเปลี่ยน

25 มิถุนายน – 1 สิงหาคม 2546

California State University Fullerton

USA

2 นางสาวธราภรณ์ บันดาลสิน

4425346

โท

ธรณีฟิสิกส์ประยุกต์

โครงการแลกเปลี่ยน

26 มิถุนายน – 1 สิงหาคม 2546

California State University Fullerton

USA

3 นางเยาวนิตย์ ธาราฉาย

4665028

เอก

ชีววิทยา

โครงการแลกเปลี่ยน

22-28 เมษายน 2547

Xishuangbanna Tropical Botanical Garden, Chinese Academy of Science

P.R.China