ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท-เอกที่นักศึกษา
ได้รับปีการศึกษา 2547

ภาคผนวกที่ 12
 


 

ที่

ชื่อทุน

จำนวนทุน

รวมจำนวนเงิน

1

ทุนอุดหนุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจากงบประมาณแผ่นดิน (ป.เอก)

4

60,000

2

ทุนอุดหนุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจากงบประมาณแผ่นดิน (ป.โท)

9

90,000

3

ทุนสนับสนุนวิจัยจากกองทุนเชลล์ 100 ปี

1

88,380

4

ทุนสนับสนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา(ป.เอก) จากทบวงมหาวิทยาลัย

7

49,000

5

ทุนสนับสนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา(ป.เอก) จากทบวงมหาวิทยาลัย

1

40,000

6

ทุนสนับสนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา(ป.เอก) จากทบวงมหาวิทยาลัย

1

20,000

7

ทุนสนับสนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา(ป.โท)

1

35,427

รวมทุนการศึกษาระดับ ป.โท-เอก ที่นักศึกษาได้รับ
38
608,487