การแบ่งส่วนราชการและบริหาร

   


คณะวิทยาศาสตร์ แบ่งส่วนราชการออกเป็น 9 ส่วนราชการ คือ สำนักงานเลขานุการ ภาควิชาคณิตศาสตร์ ภาควิชาเคมี ภาควิชาชีววิทยา ภาควิชาธรณีวิทยา ภาควิชาฟิสิกส์ ภาควิชาสถิติ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม

          การบริหารในสำนักงานเลขานุการคณะ แบ่งเป็นงานและหน่วยดังนี้

งานบริหารและธุรการ
อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของรองคณบดีฝ่ายบริหาร และผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร ประกอบด้วย 3 หน่วยงาน คือ (1) หน่วยสารบรรณ (2) หน่วยการเจ้าหน้าที่ (3) หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะะ

งานคลังและพัสด
ออยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของรองคณบดีฝ่ายบริหาร ประกอบด้วย 2 หน่วยงาน คือ (1) หน่วยการเงินและบัญชี และ (2) หน่วยพัสดุ

งานนโยบายและแผน
อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของรองคณบดีฝ่ายวางแผน และผู้ช่วยคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ แบ่งส่วนราชการเป็นการภายในเป็น 2 หน่วย คือ (1) หน่วยแผนและงบประมาณ (2) หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ลักษณะงานที่รับผิดชอบ และปฏิบัติ ได้แก่
1. งานวางแผนเพื่อพัฒนา
2. งานการงบประมาณ
3.
4. งานควบคุม ดูแล และพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
5. งานบริหารกองทุนคณะวิทยาศาสตร์

งานบริการงานวิจัยและพัฒนา
อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของรองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ และผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ลักษณะงานที่รับผิดชอบและปฏิบัติ ได้แก่
1. งานบริหารการวิจัย
2. งานบริการงานวิจัย
3. งานวิเทศสัมพันธ์
4. งานทุนการศึกษาดูงานและวิจัย

งานบริการการศึกษา
อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ มีหน่วยงานประกอบด้วย 6 หน่วยงาน คือ
1. หน่วยส่งเสริมและพัฒนาทางวิชาการ
2. หน่วยทะเบียนและประเมินผลการศึกษา
3. หน่วยโสตทัศนศึกษา
4. หน่วยพิมพ์เอกสารวิชาการ
5. หน่วยกิจการนักศึกษา
6. ห้องสมุดคณะ

สำหรับงานที่อยู่ใต้ความรับผิดชอบของรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ได้แก่ หน่วยกิจการ นักศึกษา ด้านกิจกรรมเสริมหลักสูต กิจกรรมกีฬาและนันทนาการ กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม และงานบริการการศึกษา ด้านแนะแนวการศึกษา และจัดการทุนอุดหนุนการศึกษาา

สำหรับการบริหารงานในระดับภาควิชา ได้มีการแบ่งสายงานรับผิดชอบตามลักษณะของงานเป็น 2 ฝ่าย คือ ฝ่ายงานธุรการ และฝ่ายงานช่วยวิชาการ ฝ่ายงานธุรการ รับผิดชอบงานทางด้ายธุรการ และสารบรรณ การเงิน พัสดุ บริการการศึกษา ฝ่ายงานช่วยวิชาการ รับผิดชอบงานที่เกี่ยวข้องกับการบริการทางวิชาการ ซึ่งงานทั้งสองฝ่ายนี้สังกัดอยู่ในสำนักงานเลขานุการภาควิชา