ผลการดำเนินงานของภาควิชา ปี 2547
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

   


ประมวลผลการดำเนินงานตามพันธกิจ โดยสรุป

ด้านการผลิตบัณฑิต
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มีจำนวนนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2547 ดังนี้
ระดับปริญญาตรี จำนวน 52 คน
ระดับปริญญาโท จำนวน 21 คน

ด้านการทำวิจัย
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ได้ผลิตผลงานวิจัย เพื่อนำไปเสนอผลงานทั้งในระดับนานาชาติ และภายในประเทศมากมาย อาทิเช่น
ผลงานระดับนานาชาติ
1. E Boonchieng, W Boonchieng, R Kanjanavanit, Edge-Detection and Segmentation Methods for Two-Dimensional Echocardiograms, IEEE Computer in Cardiology, 2004, p. 541 – 544.
2. E Boonchieng, W Boonchieng, R Kanjanavanit, (September 2004)Edge-Detection and Segmentation Methods for Two-Dimensional Echocardiograms, IEEE Computer in Cardiology, Chicago, Illinois, USA.
3. Boonchieng, W, Tansakul S, Leelapan P, Boonchieng E, (November 2004), Development of Holistic Health Care Program For HIV Infected People in Sarapee Districe, Chiang Mai province, Thailand, 36th Conference of the Asia-Pacific Academic Consortium for Public Health(APACPH), Brisbane, Australia.
ฯลฯ

ด้านการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน
ด้านการบริการวิชาการแก่ชุมชน ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ได้จัดโครงการต่างๆ จำนวน 11 โครงการเพื่อให้บริการวิชาการแก่ชุมชน ได้แก่
1. โครงการโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 2
2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการเขียนโปรแกรมขั้นพื้นฐานและโปรแกรมประยุกต์แบบง่ายให้กับเยาวชนและประชาชนในเทศบาลตำบลช้างเผือก
3. โครงการเตรียมความพร้อมของครูสู่การสอน ICT ระดับประถมศึกษา
4. โครงการอบรมหลักสูตร 1
5. Thai Summer School in Computational Chemistry TS2C2
6. โครงการพัฒนา Web อบต. สุเทพ
7. โครงการศึกษาข้อมูลเวียงกุมกาม โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศบูรณาการ
8. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มความรู้และทักษะด้านคอมพิวเตอร์แก่บุคลากรบริษัทนิยม พานิช
9. โครงการระบบสารนเทศปฏิบัติการจังหวัดเชียงใหม่ (CM-POC)
10. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Advanced Microsoft Excel แก่บุคลากร บริษัทนิยมพานิช จำกัด
11. Workshop on “DNA Microarray Data Analysis Workshop”