ทุนการศึกษา

   ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีที่นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ได้รับในปีการศึกษา 2547

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2547)

ที่

ชื่อทุน

จำนวนเงิน

จำนวนทุน

รวมจำนวนเงิน

1

ทุนการศึกษาคณะวิทยาศาสตร์โดยหน่วยกิจการ นศ

1.1

ทุนอุดหนุนการศึกษาคณะวิทยาศาสตร์(งบประมาณแผ่นดิน)

5,000

40

200,000

1.2

ทุนอุดหนุนการศึกษาคณะวิทยาศาสตร์(งบประมาณรายได้)

8,000

8

64,000

1.3

ทุนอุดหนุนการศึกษาคณะวิทยาศาสตร์(งบประมาณรายได้)

6,000

8

48,000

1.4

ทุนอุดหนุนการศึกษาคณะวิทยาศาสตร์(งบประมาณรายได้)

5,000

9

45,000

1.5

ทุนอุดหนุนการศึกษาคณะวิทยาศาสตร์(งบประมาณรายได้)

4,000

19

76,000

1.6

ทุนสำหรับนักศึกษาขาดแคลนทุนทรัพย์ที่มีผลการเรียนดี

10,000

9

90,000

1.7

ทุนการศึกษาบริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด(มหาชน)

30,000

2

60,000

1.8

ทุนการศึกษาบริษัทกนกสิน เอ๊กซปอร์ต อิมปอร์ต จำกัด

10,000

5

50,000

1.9

ทุนการศึกษากองทุนดรุณี โตสมภาค

10,000

2

20,000

1.10

ทุนการศึกษากีฏวิทยา

-

-

-

1.11

ทุนจากมูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.บัวเรศ คำทอง

10,000

1

10,000

1.12

ทุนกองทุนคณะวิทยาศาสตร์

8,000

7

56,000

1.13

ทุนกองทุนคณะวิทยาศาสตร์

3,000

4

12,000

1.14

ทุนจาก ผศ.ดร.เนาวรัตน์ ชีพธรรม

5,000

7

35,000

1.15

ทุนมาโนช – ดวงจันทร์ คานีเยาว์

3,000

3

9,000

1.16

ทุนจากคุณเอื้อมพร งามอริยะกุล

3,000

1

3,000

1.17

ทุนการศึกษาแบบทุนทำงานพิเศษ

6,000

138

828,000

1.18

ทุนการศึกษา บ.รอยเตอร์ซอฟแวร์(ประเทศไทย) จำกัด

25,000

1

25,000

รวมเฉพาะทุนคณะวิทยาศาสตร์โดยหน่วยกิจการ นศ.

264

1,631,000

2

ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยที่นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ได้รับ

2.1

ทุนการศึกษาสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

20,000

5

100,000

2.2

ทุนการศึกษา JCC 21 st

30,000

1

30,000

2.3

ทุนการศึกษามูลนิธิโยโรโคบิ ประเทศญี่ปุ่น

25,000

2

50,000

2.4

ทุนการศึกษาหอการค้าไทย-อเมริกัน

25,000

2

50,000

2.5

ทุนการศึกษามูลนิธิซิเมนต์ไทย

15,000

2

30,000

2.6

ทุนการศึกษาเชลล์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

10,000

1

10,000

2.7

ทุนการศึกษาสมาคมศิษย์เก่าอเมริกา

10,000

2

20,000

2.8

ทุนการศึกษาสงเคราะห์กองทุนส่งเสริม มช.(ต่อเนื่อง)

8,000

3

24,000

2.9

ทุนมูลนิธิช่วยเหลือนักเรียนฯ ในพระบรมราชินูปถัมภ์

6,000

2

12,000

2.10

ทุนการศึกษามูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนฯ

6,000

1

6,000

2.11

ทุนการศึกษาชมรมธนาคารภาคเหนือ

5,000

4

20,000

2.12

ทุนการศึกษามูลนิธินายประจักษ์-นางสาลี่ คนตรง

4,000

1

4,000

2.13

ทุนการศึกษาชาวต่างประเทศผู้ไม่ประสงค์ออกนาม

56,000

1

56,000

2.14

ทุนการศึกษามูลนิธิศรีวิสารวาจา

15,000

1

15,000

2.15

ทุนกองทุนการศึกษาเอสโซ่สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์200 ปี

10,000

2

20,000

2.16

ทุนการศึกษาจาก SMBC

30,000

1

30,000

1.17

ทุนการศึกษาสงเคราะห์กองทุนส่งเสริม มช.(เฉพาะปี)

8,000

2

16,000

2.18

ทุนการศึกษาจากนายริ้ว-นางหล้า ศักดาธร

8,000

2

16,000

2.19

ทุนการศึกษามูลนิธิเลนำคิน

20,000

1

20,000

2.20

ทุนการศึกษาจากนายฮั่งเคี้ยว

7,000

1

7,000

2.21

ทุนการศึกษาพลตรีเจ้าราชบุตร ณ เชียงใหม่

8,000

1

8,000

2.22

ทุนการศึกษางบประมาณแผ่นดิน

6,000

7

42,000

2.23
ทุนการศึกษางบประมาณแผ่นดิน
5,000
2
10,000

2.24

ทุนการศึกษานักกิจกรรมดีเด่น

5,000

2

10,000

2.25

ทุนการศึกษามูลนิธิสยามกลการ จำกัด

8,000

1

8,000

2.26

ทุนการศึกษา บมจ.ธนาคารกสิกรไท

5,000

1

5,000

2.27
ทุนการศึกษา บมจ.ธนาคารกสิกรไท
4,500
1
4,500
2.28
ทุนการศึกษาธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน)
10,000
1
10,000

รวมทุน มช.ที่นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ได้รับ

55

642,500

3

ทุนการศึกษาที่พิจารณาจัดสรรโดยภาควิชา
ภาควิชาธรณีวิทยา

3.1

ทุนการศึกษาทวีโชค เจตนเสน

10,000

1

10,000

3.2

ทุนการศึกษาปริญญา นุตาลัย

10,000

3

30,000

3.3

ทุนการศึกษาวิชา ศุจิกา เศรษฐบุตร

5,000

2

10,000

ภาควิชาเคมี

3.4

ทุนกองทุนประสาท ตันติรุ่งโรจน์ชัย

5,000

1

5,000

3.5

ทุนทรงยศ-นวรัตน์ เหล่าศิริพจน์

5,000

1

5,000

3.6

ทุนกองทุนร้อยเอกพรสวัสดิ์ วงศ์วิชิต

5,000

1

5,000

3.7

ทุนกองทุนเพชรรัตน์

4,000

1

4,000

.

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

3.8

ทุนการศึกษา “กลุ่มบริษัทฮานา”

100,000

2

200,000

รวมทุนการศึกษาที่พิจารณาจัดสรรโดยภาควิชา

12

269,000

รวมทุนที่นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ได้รับทั้งหมด

314

2,356,000

4

ทุนการศึกษาตามนโยบายพิเศษของรัฐบาล(ผ่าน มช.)

     
4.1
ทุนการศึกษาสำหรับบุตรผู้มีรายได้น้อย
20,000
17
340,000
4.2
ทุนการศึกษา 1 อำเภอ 1 ทุน
98,700
3
296,100
4.3
ทุนเรียงความ
10,000
9
90,000

รวมทุนการศึกษาตามนโยบายพิเศษของรัฐบาล

29

726,100

รวมทุนที่นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ได้รับทั้งหมด

361

3,268,600

5

เงินช่วยเหลือพิเศษสมทบกับทุนของนักศึกษา

5.1

เงินช่วยเหลือพิเศษจากกองทุนคณะวิทยาศาสตร์

10,000

1

10,000

5.2

เงินช่วยเหลือพิเศษจากกองทุนคณะวิทยาศาสตร์

4,000

2

8,000

5.3

เงินช่วยเหลือพิเศษจากกองทุนคณะวิทยาศาสตร์

3,000

4

12,000

5.4

เงินช่วยเหลือพิเศษจากกองทุนคณะวิทยาศาสตร์

2,000

8

16,000

4.5

เงินช่วยเหลือพิเศษจากกองทุนคณะวิทยาศาสตร์

1,000

6

6,000

รวมเงินช่วยเหลือพิเศษที่นักศึกษาได้รับทั้งหมด

21

52,000

รวมทุนการศึกษาและเงินช่วยเหลือพิเศษที่ได้ทั้งหมด

382

3,320,600