หน่วยวิจัยและห้องปฏิบัติการวิจัย

   


หน่วยวิจัยและห้องปฏิบัติการวิจัย

ตามที่คณะวิทยาศาสตร์ ได้สนับสนุนให้มีโครงการส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อพัฒนาการวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์ โดยสนับสนุนให้นักวิทยาศาสตร์ หรือนักวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์ ที่ปฏิบัติงานในสาขาวิชาเดียวกัน ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและช่วยในการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและผลการวิจัย และยังจะเป็นการส่งเสริมให้นักวิจัยได้ทำงานวิจัยร่วมกัน อันจะเป็นประโยชน์ให้สามารถร่วมงานกับนักวิจัยต่างสาขาได้ดีขึ้นนั้น
บัดนี้ คณะวิทยาศาสตร์ โดยกรรมการวิจัยประจำคณะวิทยาศาสตร์ ได้เห็นชอบให้ห้องปฏิบัติการวิจัยและหน่วยวิจัยดังต่อไปนี้ ได้รับการสนับสนุนในปีงบประมาณ 2547 ดังนี้

ห้องปฏิบัติการวิจัย

ชื่อห้องปฏิบัติการวิจัย

ภาควิชา

ผู้ประสานงาน

1. พอลิเมอร์

เคมี

ดร.โรเบิร์ต มอลลอย

2. เคมีของข้าว

เคมี

ผศ.ดร.สุกัญญา วงค์พรชัย

3. นาโนวิทยา

เคมี

รศ.ดร.สุคนธ์ พานิชพันธ์

4. การปรับสภาพพื้นผิวและคอลลอยด์

เคมี

รศ.ดร.สุรศักดิ์ วัฒเนสก์

5. การติดตามตรวจสอบมลภาวะ

เคมี

ดร.สมพร จันทระ

6. สิ่งแวดล้อม

เคมี

ดร.สุนันทา วังกานต์

7. ออกแบบโมเดลและการจำลองโดยวิธีคอมพิวเตอร์

เคมี

ดร.วรรณจันทร์ แสงหิรัญ

8. น้ำด้านชีวภาพ

ชีววิทยา

อาจารย์ฉมาภรณ์ นิวาศะบุตร

9. การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช

ชีววิทยา

ดร.ศรีสุลักษณ์ ธีรานุพัฒนา

10 .พันธุศาสตร์

ชีววิทยา

รศ.ดร.ดาวรุ่ง กังวานพงศ์

11. พฤกษศาสตร์พื้นบ้านและพฤกษชาติภาคเหนือ

ชีววิทยา

ดร.ชูศรี ไตรสนธิ

12. ปรสิตวิทยา

ชีววิทยา

ผศ.ดร.ชโลบล วงศ์สวัสดิ์

13 .ต่อมไร้ท่อวิทยา

ชีววิทยา

รศ.ดร.ทิพวรรณ สิงห์ไตรภพ

14. เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว

ชีววิทยา

ผศ.ดร.จำนง อุทัยบุตร

15. หอพรรณไม้และฐานข้อมูลของพืชพรรณ

ชีววิทยา

Dr.Stephen Elliott

16 .หน่วยวิจัยการฟื้นฟูป่า

ชีววิทยา

ดร.สุทธาธร สุวรรณรัตน์

17 .สาหร่ายประยุกต์

ชีววิทยา

รศ.ดร.ยุวดี พีรพรพิศาล

18. จุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม

ชีววิทยา

ดร.สกุณณี บวรสมบัติ

19 .อิเล็กโทร-เซรามิก

ฟิสิกส์

ดร.วิม เหนือเพ็ง

20. วัสดุศาสตร์

ฟิสิกส์

รศ.ดร.จีะพงษ์ ตันตระกูล

21. ฟิสิกส์ประยุกต์

ฟิสิกส์

รศ.ดร.นิกร มังกรทอง

22. ประชากรสภาพแวดล้อมและเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาชุมชน

สถิติ

รศ.ดร.ชูเพ็ญศรี วงศ์พุทธา

23. พิชคณิตสากลและพิชคณิตเต็มหน่วย

คณิตศาสตร์

ดร.ศรีจันทร์ อาวรณ์

24. การต่อโลหะ-เซรามิก

เคมีอุตสาหกรรม

ดร.ธรณินทร์ ไชยเรืองศรี

หน่วยพิเศษ

1. กลุ่มวิจัยสถาบัน

สนง.เลขานุการ

นางรสลิน วงศ์ไชย

หน่วยวิจัย

ชื่อหน่วยวิจัย

ภาควิชา

ผู้ประสานงาน

1. กระดาษสา

เคมี

ดร.วิมล นาคสาทา

2. สารกลิ่นหอมระเหย

เคมี

รศ.ดร.เกรียงศักดิ์ ไชยโรจน์

3. วัสดุอนินทรีย์

เคมี

ดร.อภินภัส รุจิวัตร์

4. เซรามิกอุตสาหกรรม

เคมีอุตสาหกรรม

ดร.ศักดิพล เทียนเสม

5. พลังงานเชื้อเพลิงและปิโตรเคมี

เคมีอุตสาหกรรม

ดร.ศุภรินทร์ ไชยกลางเมือง

6. เซลล์เชื้อเพลิง

เคมีอุตสาหกรรม

อาจารย์กลยุทธ ชัยลอม

7. แมลงเศรษฐกิจ

ชีววิทยา

รศ.ไพฑูรย์ เล็กสวัสดิ์

8. ตรวจสอบความเป็นพิษของผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ

ชีววิทยา

รศ.สาลิกา อริธชาติ

9. แลคติคแอสิคแบคทีเรีย

ชีววิทยา

ดร.นฤมล ทองไว

10. สมุนไพรที่เกี่ยวข้องกับการสืบพันธุ์

ชีววิทยา

ผศ.ดร.กนกพร แสนเพชร

11. อาร์โทปอดบนบก

ชีววิทยา

รศ.เสาวภา สนธิไชย

12. ตัวบ่งชี้ทางชีวภาพ

ชีววิทยา

ดร.วนารักษ์ ไซพันธ์แก้ว

13. สาหร่ายและคุณภาพน้ำ

ชีววิทยา

ผศ.ดร.ศิริเพ็ญ ตรัยไชยาพร

14. นิเวศวิทยาแมลงในแหล่งน้ำไหล

ชีววิทยา

ดร.ชิตชล ผลารักษ์

15. การใช้เทคโนโลยีเพื่อการปรับปรุงพันธุ์พืช

ชีววิทยา

อาจารย์พีระวุฒิ วงศ์สวัสดิ์

16. หินอัคนีและแร่เศรษฐกิจที่เกี่ยวข้อง

ธรณีวิทยา

รศ.ดร.ยืนยง ปัญจสวัสดิ์วงศ์

17. อัญมณีและการเพิ่มคุณภาพ

ธรณีวิทยา

รศ.ดร.ธีรพงศ์ ธนสุทธิพิทักษ์

18. ฟิสิกส์บรรยากาศ

ฟิสิกส์

รศ.ดร.เจียมใจ เครือสุวรรณ

19. นาโนวัสดุ

ฟิสิกส์

ดร.พิศิษฐ์ สิงห์ใจ

20. การกัดกร่อนและการออกซิเดชัน

ฟิสิกส์

รศ.ดร.สมชาย ทองเต็ม

21. ดาราศาสตร์โฟโตเมตรี

ฟิสิกส์

รศ.บุญรักษา สุนทรธรรม

22. ฟิสิกส์ทฤษฎีและฟิสิกส์คณนา

ฟิสิกส์

ดร.ยงยุทธ เหล่าศิริถาวร

23. สถิติวิจัยทางสัมคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สถิติ

รศ.ดร.วิยะดา ตันวัฒนากูล

24. สถิติสำรวจด้วยตัวอย่าง

สถิติ

ผศ.สุรีย์ ชูประทีป