การวิจัย

   


การส่งเสริมและพัฒนาการวิจัย

คณะวิทยาศาสตร์ได้สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมวิจัยทั้งคณาจารย์และข้าราชการ เพื่อเป็นการพัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาการและพัฒนาการปฏิบัติงานในทุกด้าน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวคณะวิทยาศาสตร์จึงได้กำหนดพันธกิจสร้างระบบส่งเสริมการวิจัยอย่างครบวงจร นอกจากนี้ คณะวิทยาศาสตร์ยังได้จัดประชุมสัมมนานักวิจัยและผู้บริหาร ประจำปี 2547 เพื่อให้นักวิจัยสาขาต่าง ๆ ในคณะวิทยาศาสตร์ได้พบปะแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกัน พร้อมกับให้นักวิจัยได้นำเสนอผลงานวิจัยที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากคณะวิทยาศาสตร์ในรูปแบบของโปสเตอร์ และมีการประกวดโปสเตอร์ประเภทกลุ่มวิจัย (ห้องปฏิบัติการวิจัยและหน่วยวิจัย) และประเภทโครงการวิจัย นอกจากมีการนำเสนอผลงานวิจัยของนักวิจัยแล้ว ยังได้จัดให้มีการบรรยายพิเศษของวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันต่าง ๆ ที่ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)ในการทำวิจัยเรื่อง “การคาดการณ์สถานภาพการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์กายภาพของคณะวิทยาศาสตร์ในมหาวิทยาลัยของรัฐ 8 แห่ง” มาบรรยายให้ความรู้แก่นักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์
ผลการประกวดโปสเตอร์ในการประชุมดังกล่าว มีดังนี้
ประเภทกลุ่มวิจัย (ห้องปฏิบัติการวิจัยและหน่วยวิจัย)
รางวัลชนะเลิศ ห้องปฏิบัติการวิจัยอาคารวิจัยนิวตรอนพลังงานสูง
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 หน่วยวิจัยการต่อโลหะ-โลหะ และโลหะ-เซรามิกส์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ห้องปฏิบัติการวิจัยเคมีของข้าว
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 ห้องปฏิบัติการวิจัยปรสิตวิทยา
ประเภทโครงการวิจัย
รางวัลชนะเลิศ โครงการวิจัยเรื่อง “ผลของการอบชุบต่อความต้านทานการสึกหรอของเหล็กหล่อโครเมียมฯ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 โครงการวิจัยเรื่อง “ องค์ประกอบชนิดของนกบริเวณอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 โครงการวิจัยเรื่อง “การศึกษาฤทธิ์ในการต้านเชื้อไวรัสของสาหร่าย Spirulina platenmisฯ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 โครงการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาการผลิตเยื่อกระดาษจากต้นไมยราบยักษ์
ในปี 2547 คณะวิทยาศาสตร์ได้ให้การสนับสนุนกิจกรรมด้านวิจัยหลายกิจกรรม ดังนี้
1. สนับสนุนเป็นค่าตอบแทนผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่มีมาตรฐานสากล จำนวน 111 เรื่อง
2. สนับสนุนเป็นค่าตีพิมพ์รายงานการวิจัยในวารสารวิชาการ จำนวน 3 เรื่อง
3. สนับสนุนห้องปฏิบัติการวิจัยที่มีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ จำนวน 24 ห้อง
4. สนับสนุนหน่วยวิจัยที่มีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ จำนวน 24 ห้อง
5. สนับสนุนนักวิจัยเพื่อไปเสนอผลงาน ณ ที่ประชุมวิชาการต่างประเทศ จำนวน 66 ราย
6. สนับสนุนนักวิจัยเพื่อไปเสนอผลงาน ณ ที่ประชุมวิชาในประเทศ จำนวน 166 ราย
7. สนับสนุนให้นักวิจัยเข้าร่วมประชุม/ฝึกอบรม/ดูงาน/ทำวิจัย ณ ต่างประเทศ จำนวน 128 ราย
8. นักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายในที่ประชุมวิชาการต่างประเทศ จำนวน 5 ราย

ทุนอุดหนุนการวิจัย

ในรอบปี 2547 นักวิจัยสังกัดคณะวิทยาศาสตร์ ได้รับทุนสนับสนุนในการทำวิจัยจากแหล่งทุนต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ รวม 133 โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น 65,839,987 - บาท ตามรายละเอียดดังนี้
1. จากคณะวิทยาศาสตร์ แบ่งเป็น
1.1. งบประมาณแผ่นดิน จำนวน 15 โครงการ เป็นเงิน 6,509,600.- บาท
1.2. งบประมาณเงินรายได้ จำนวน 47 โครงการ เป็นเงิน 1,813,550.- บาท
1.3. ดอกผลกองทุนคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 โครงการ เป็นเงิน 40,000.- บาท
1.4. ดอกผลกองทุนจุลวิจัยวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 โครงการ เป็นเงิน 50,000.- บาท
2. จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 2 โครงการ เป็นเงิน 150,000.- บาท
3. จากสถาบันวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 4 โครงการ เป็นเงิน 1,200,700.- บาท
4. จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ จำนวน 4 โครงการ เป็นเงิน 15,638,900.- บาท
5. จากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ จำนวน 2 โครงการ เป็นเงิน 1,904,840.- บาท
5.1. จากศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ จำนวน 3 โครงการ เป็นเงิน 4,076,975.- บาท
5.2. ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ จำนวน 1 โครงการ เป็นเงิน 940,390.- บาท
5.3. โครงการสมองไหลกลับ จำนวน 1 โครงการ เป็นเงิน 5,245,500.- บาท
6. จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) แยกเป็น
6.1. ทุนเมธีวิจัยอาวุโส จำนวน 3 โครงการ เป็นเงิน 6,166,666.- บาท
6.2. ทุนพัฒนานักวิจัย จำนวน 7 โครงการ เป็นเงิน 4,334,515.- บาท
6.3. ทุนองค์ความรู้ใหม่ จำนวน 4 โครงการ เป็นเงิน 1,699,993.- บาท
6.4. ทุนองค์ความรู้ใหม่ปริญญากาญจนาภิเษก จำนวน 2 โครงการ เป็นเงิน 326,200.- บาท
6.5. ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำวิจัยของอาจารย์ใหม่ จำนวน 11 โครงการ เป็นเงิน 2,640,000.-บาท
6.6. ทุน IRPUS จำนวน 4 โครงการ เป็นเงิน 360,000.- บาท
6.7. ทุนอุตสาหกรรม จำนวน 2 โครงการ เป็นเงิน 208,880.- บาท
6.8. ทุนทั่วไป จำนวน 3 โครงการ เป็นเงิน 1,135,820.- บาท
7. จากแหล่งทุนอื่น ๆ จำนวน 16 โครงการ เป็นเงิน 10,741,458.- บาท

การเผยแพร่ผลงานวิจัย

ในรอบปี 2547 คณะวิทยาศาสตร์ได้เผยแพร่ผลงานวิจัยของบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ เช่น การตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการในวารสารและในการประชุมวิชาการต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งโครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจากแหล่งทุนต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ ดังนี้
1. ผลงานที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ จำนวน 111 เรื่อง (ดูภาคผนวก 1)
2. ผลงานที่ตีพิมพ์ในวารสารคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 14 เรื่อง (ดูภาคผนวก 2)
3. ผลงานวิจัยและงานทางวิชาการที่นำเสนอในที่ประชุมวิชาการ ณ ต่างประเทศ จำนวน 66 เรื่อง (ดูภาคผนวก 3)
4. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ จำนวน 30 เรื่อง (ดูภาคผนวก 4)
5. โครงการวิจัยที่ได้รับทุนจากแหล่งทุนต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ จำนวน 132 โครงการ(ดูภาคผนวก 5)