โครงการวิจัยที่เสร็จสมบูรณ์

ภาคผนวกที่ 4
 

โครงการวิจัยที่ดำเนินการเสร็จสิ้นในปี 2547

ลำดับที่

ชื่อโครงการวิจัย

หัวหน้าโครงการ

ภาควิชา

งบประมาณ

ระยะเวลา

1

การพัฒนาสื่อในการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์สื่อ ภาพและเสียงและปรับปรุงเทคนิคในการทดลองประกอบการสอนวิชาปฏิบัติการวิชาเคมีฟิสิกัลเรื่องผลของอุณหภูมิที่มีต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยา

ดร.วรรณจันทร์ แสงหิรัญ

เคมี

45,000

1 ปี(44)

2

แบบจำลองสารปลดปล่อยสารประกอบแร่ธาตุที่ได้จากการเผาไหม้ถ่านหินในระบบถ่านหินลดละเอียดโดยวิธีการคำนวณสมดุล

ดร.ศุภรินทร์ ไชยกลางเมือง

เคมีอุตสาหกรรม

50,000

1 ปี(45)

3

การศึกษาโครงสร้างจุลภาคของสารเซรามิกเปร์โรอิเล็กตริกเลดแมกนีเซี่ยมไบโอเนต

ดร.กมลพรร เพ็งพัด

ฟิสิกส์

50,000

1 ปี(45)

4

การเพิ่มประสิทธิภาพการแบ่งกลุ่มข้อมูลของอัลกอริทึมเคมีนส์และอับกอริทึมลำดับชั้น

ดร.จีรยุทธ ไชยจารุวณิช

วิทยาการคอมพิวเตอร์

50,000

1 ปี(45)

5

ผลของการได้รับความร้อนต่อการลดอาการสะท้านหนาวของมะม่วงดันธุ์มหาชนก

ดร.กานดา หวังชัย

ชีววิทยา

50,000

1 ปี(45)

6

การจำแนกสายพันธุ์ต้นหนอนตายหยาก (Stemona spp.) ด้วยเทคนิคกทางพันธุศาสตร์โมเลกุลรวมกับลักษณะทางสัณฐานวิทยา

ดร.ศรีสุลักษณ์ ธีรานุพัฒนา

ชีววิทยา

50,000

1 ปี(45)

7

ลักษณะทางสรีรวิทยาบางประการหลังการเก็บเกี่ยวของไม้ตัดดอกในกลุ่มกระเจียวและปทุมมา

ดร.อุษาวดี ชนสุต

ชีววิทยา

50,000

1 ปี(45)

8

การคัดเลือกแบคทีเรียทนร้อนหรือแบคทีเรียที่เจริญที่อุณหภูมิสูงที่สร้างเอนไซม์ตัดจำเพาะอนโดนิวคลิเอส Type II

ดร.ปานมุก วัชระปิยะโสภณ

ชีววิทยา

50,000

1 ปี(45)

9

การถ่ายทอดการเพาะเลี้ยงและผลิตสาหร่ายสไปรูลิน่าเพื่อเป็นอาหารเสริมของคนและสัตว์เศรษฐกิจสู่ชุมชน

ผศ.ดร.ยุวดี พีรพรพิศาล

ชีววิทยา

50,000

1 ปี(45)

10

ผลิตภัณฑ์สมุนไพรแก้ลมพิษ

ผศ.ดร.นวลศรี รักอริยะธรรม

เคมี

50,000

1 ปี(45)

11

การผลิตโยเกิร์ตผลิตภัณฑ์ใหม่โดยใช้น้ำผึ้งและนมผึ้ง

ดร.ภาณุวรรณ จันทวรรณกูร

ชีววิทยา

30,000

1 ปี(45)

12

การปรับปรุงประสิทธิภาพการย้อมฝ้ายโดยสารโมเลกุลเล็กและพอลิเมอร์บางชนิด

ดร.จันทราวรรณ พุ่มชูศักดิ์

เคมีอุตสาหกรรม

30,000

1 ปี(45)

13

การศึกษาคุณสมบัติเชิงไฟฟ้าและเชิงแสงของน้ำผึ้ง

ดร.สุภาพ ชูพันธ์

ฟิสิกส์

30,000

1 ปี(45)

14

การผลิต Metakaolin จากดินเกาลินเพื่อนำมาใช้เป็นวัสดุทดแทนปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์

ดร.อานนท์ ชัยพานิช

ฟิสิกส์

30,000

1 ปี(45)

15

เครื่องจ่ายไฟฟ้าแรงดันสูงสำหรับสร้างขั่วโพลาไรซ์ของสารพิโซอิเล็กตริกเซรามิกส์

ดร.วิม เหนือเพ็ง

ฟิสิกส์

50,000

1 ปี(45)

16

นโยบายและกิจกรรมด้านการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัยของรัฐ

นางสาวรัชฎา วงค์สุวรรณ

สนง.เลขานุการคณะฯ

10,000

1 ปี(45)

17

ทัศนคติและความคาดหวังของผู้ใช้บริการจากงานบริการงานวิจัยและพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์

นางสาวจิราวรรณ อุปนันท์

สนง.เลขานุการคณะฯ

10,000

1 ปี(45)

18

การศึกษาผลการดำเนินงานระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อ.สุกัญญา เกษศิลป์

สถิติ

10,000

1 ปี(45)

19

การวิเคราะห์หาปริมาณแทนนินโดยวิธีจับก้อนด้วยไฟฟ้า

อ.สายรุ้ง ซาวสุภา

เคมี

100,000

1 ปี(46)

20

การผลิตและพัฒนาสารสีจากสาหร่ายเพื่อประยุกต์ใช้ในทางการแพทย์ อุตสาหกรรมอาหาร และสีย้อม

รศ.ดร.สุรีย์ ฟูตระกูล

เคมี

299,800

1 ปี(46)

21

การศึกษาสมบัติเชิงกลของสารเฟร์โลอิเล็กตริกเซรามิกในระบบเลดเซอร์โคเนตติตาเนต(PZT)

ดร.สุกานดา เจียรศิริสมบูรณ์

ฟิสิกส์

45,000

1 ปี(46)

22

การคัดเลือกแบคทีเรียที่ย่อยสลายเม็ทโทมิล(แลนเนท) จากดินบริเวณพืนที่เพาะปลูก

ดร.สกุณณี บวรสมบัติ

ชีววิทยา

30,000

1 ปี(46)

23

การศึกษาผลของสารเชื่อมสายที่มีต่อสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของพอลิสไตรีนพอลิเมอร์แนวทางไปสู่พอลิเมอร์รองรับชนิดใหม่เพื่อสังเคราะห์แบบเพสของแข็ง

ดร.มุกดา ภัทราวราพันธ์

เคมี

40,000

1 ปี(46)

24

การพัฒนาสารเซรามิกส์ชนิดใหม่สำหรับประ ยุกต์ใช้ในอุปกรณ์หัววัดทรานสติวเซอร์ทางการแพทย์

ดร.รัตติกร ยิ้มนิรัญ

ฟิสิกส์

50,000

1 ปี(46)

25

การสำรวจสาหร่ายสีแดงบริเวณอุทยานแห่งชาติในภาคเหนือ

รศ.ดร.ศิริเพ็ญ ตรัยไชยาพร

ชีววิทยา

132,200

1 ปี(46)

26

การจัดทำสื่อการเรียนการสอนคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม Mathematica

ดร.ปิยะพงษ์ เนียมทรัพย์

คณิตศาสตร์

100,000

1 ปี(46)

27

โครงสร้างพอพ-อัพในแอ่งตะกอนอายุเทอร์เชียรีของประเทศไทย : หลักฐานบ่งชี้ตำแหน่งของรอยเลื่อนแนวระดับและศักยภาพในการเป็นเส้นไหลของน้ำใต้ดิน

ดร.สราวุธ จันทรประเสริฐ

ธรณีวิทยา

74,600

1 ปี(46)

28

การหาดัชนีวัดศักยภาพและแรงงาน : กรณีศึกษานำร่องจังหวัดเชียงใหม่

รศ.ดร.ชูเพ็ญศรี วงศ์พุทธา

สถิติ

299,800

1 ปี(46)

29

การสังเคราะห์เชื้อเพลิงไบโอดีเซลโดยไลเปสจากยางมะละกอ

รศ.ดร.ภาวิณี คณาสวัสดิ์

เคมี

235,500

1 ปี(47)

30

การชักนำการกลายพันธุ์ขอข้าวไทยเพื่อการปรับปรุงคุณภาพและการเพิ่มผลผลิตโดยเทคนิคไอออนบีม

รศ.ดร.สมบูรณ์ อนันตลาโภชัย

ชีววิทยา

330,000

1 ปี(47)