รายชื่อโครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย
ประจำปีงบประมาณ 2547

ภาคผนวกที่ 5
 


ทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้ ประจำปี 2547

ลำดับที่

ชื่อโครงการวิจัย

หัวหน้าโครงการ

ภาควิชา

งบประมาณ

ระยะเวลา

1

การศึกษาอิทธิพลของวิธีการเตรียมและการกระจายตัวที่มีผลต่อสมบัติเชิงกลและสมบัติทางความร้อนของเถ้าลอย-พอลิเมอร์คอมโพสิท

อ.เกียรติคุณ มโนเครื่อง

เคมี

40,000.00

1 ปี

2

การสร้างและทดสอบประสิทธิภาพของระบบย่อยสลายสารด้วยคลื่นอัตราไวโอเลต

ดร.จรูญ จักร์มุณี

เคมี

50,000.00

1 ปี

3

การเตรียมวัสดุขั้วแคโทดลิเทียมนิกเกิลออกไซด์เพื่อพัฒนากระบวนการผลิตลิเทียมไอออนแบตเตอรี

รศ.ธิติพันธุ์ ทองเต็ม

เคมี

50,000.00

1 ปี

4

การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพของหัวยาข้าวเย็น

ดร.นุชนิภา นันทะวงศ์

เคมี

50,000.00

1 ปี

5

แนวทางการสังเคราะห์ 15-(2-ออกซี-เตตระไฮโดรไพรานิล) เฮ็กซะเด๊กคะนาลดีไฮด์

ดร.พุฒนันท์ มีเผ่าพันธ์

เคมี

50,000.00

1 ปี

6

การดูดกลืนและการทะลุผ่านของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าช่วง 100-900 nm จากแว่นกันแดดในท้องตลาด

ผศ.กานดา สิงขรัตน์

ฟิสิกส์

27,000.00

1 ปี

7

การตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองในชั้นบรรยากาศที่ความสูงต่าง ๆ บริเวณเมืองเชียงใหม่โดยวิธีตรวจวัดระยะไกล

ผศ.ดร.ชุลีพร วงศ์ธวัชนุกูล

ฟิสิกส์

50,000.00

1 ปี

8

การศึกษาการเตรียมบิสมัทไททาเนตแก้วเซรามิกจากระบบบิสทัทไทเทเนตโบรอนออกไซด์

ดร.กมลพรรณ เพ็งพัด

ฟิสิกส์

50,000.00

1 ปี

9

โครงสร้างทางจุลภาคและการสึกหรอของผิวเคลือบโลหะผสมที่เตรียมด้วยเทคนิคการพ่นเคลือบแบบเปลวไฟและแบบพ่นและหลอม

ดร.สุกานดา เจียรศิริสมบูรณ์

ฟิสิกส์

50,000.00

1 ปี

10

สมบัติการตรวจจับไอเอทานอลของ MoO3 : SnO2 ที่เจือด้วย Ag และ Au

ดร.สุภาพ ชูพันธ์

ฟิสิกส์

50,000.00

1 ปี

11

การศึกษาเบื้องต้นในการนำเมตาเกาลินผลิตจากดินขาวในท้องถิ่นมาใช้เป็นวัสดุก่อสร้าง : อิทธิพลต่อกำลังอัดของปูนซีเมนต์เพสต์

ดร.อานนท์ ชัยพานิช

ฟิสิกส์

42,000.00

1 ปี

12

ผลของว่านชักมดลูกต่อการหลั่งน้ำนมในหนูขาว

รศ.สาลิกา อริธชาติ

ชีววิทยา

50,000.00

1 ปี

13

ผลของโอโซนต่อการเปลี่ยนแปลงโปรตีนในผลลำไยระหว่างการเก็บรักาาที่อุณหภูมิต่ำ

ดร.กานดา หวังชัย

ชีววิทยา

50,000.00

1 ปี

14

พัฒนาเทคนิคการใช้ภาพถ่ายดิจิตอลสำหรับวัดสีในงานวิจัยคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวของไม้ตัดดอก

ดร.อุษาวดี ชนสุต

ชีววิทยา

50,000.00

1 ปี

15

การเปรียบเทียบการเติบโตของต้นไม้ที่ขึ้นตามธรรมชาติและต้นไม้ที่ปลูกในพื้นที่ป่าเต็งรังเสื่อมโทรม : การประเมินศักยภาพเพื่อการฟื้นฟูป่า

ดร.ประสิทธิ์ วังภคพัฒนวงศ์

ชีววิทยา

50,000.00

1 ปี

16

การสร้างและพัฒนาเซลล์เชื้อสายมะเร็งจากคนไทย

อ.บุญเกตุ ฟองแก้ว

ชีววิทยา

50,000.00

1 ปี

17

การศึกษาผลของฮอร์โมนจูวีไนล์และเอคไดโซนต่อการเจริญเปลี่ยนแปลงของหนอนกระทู้ผัก

อ.มนพร มานะบุญ

ชีววิทยา

50,000.00

1 ปี

18

การทดสอบฤทธิ์กระตุ้นกำหนัดของสารสกัด ด้วยเอทธานอลจากกระชายเหลืองและกระชายดำ

ผศ.ดร.กนกพร แสนเพชร

ชีววิทยา

50,000.00

1 ปี

19

การปลูกป่าจากเมล็ดโดยตรงเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศป่าเสื่อมโทรม : การเปรียบเทียงระหว่างป่าผลัดใบและป่าไม้ผลัดใบ

Dr.Stephen Elliott

ชีววิทยา

49,050.00

1 ปี

20

การสกัดสีและการวิเคราะห์สีผงจากข้าวเหนียวดำเพื่อย้อมโครโมโซม

ผศ.หัทยา กาวีวงศ์

ชีววิทยา

50,000.00

1 ปี

21

การขยายพันธุ์และการผลิตสารสตีวิโอไซด์โดยการเพาะเลี้ยงหญ้าหวานในสภาพปลอดเชื้อ

ดร.ศรีสุลักษณ์ ธีรานุพัฒนา

ชีววิทยา

50,000.00

1 ปี

22

การตรวจสอบแมลงปอในเชิงนิเวศวิทยาและโภชนาการบริเวณแอ่งเชียงใหม่-ลำพูน ประเทศไทย

ดร.ชิตชล ผลารักษ์

ชีววิทยา

50,000.00

1 ปี

23

การคัดเลือกกล้าไม้เพื่อใช้ในการฟื้นฟูพื้นที่เหมืองสังกะสี

ดร.สุทธาธร สุวรรณรัตน์

ชีววิทยา

50,000.00

1 ปี

24

การทดสอบทางสถิติและขนาดตัวอย่างสำหรับนักศึกษาเพื่อเทียบเคียงความเหมือนกรณีทำการวางแผนการทดลองแบบแฟคทอเรียล 2x2

ดร.สุคนธ์ ประสิทธิ์วัฒนเสรี

สถิติ

44,000.00

1 ปี

25

การพัฒนาเชื้อเพลิงอัดก้อนจากชีวมวลผสมถ่านหินลิกไนต์

ดร.ศุภรินทร์ ไชยกลางเมือง

เคมีอุตสาหกรรม

50,000.00

1 ปี

26

การศึกษาเปรียบเทียบลักษณะเชิงคณิตศาสตร์ของลายบนผ้าทอในจังหวัดภาคเหนือ

ดร.ณัฐกร สุคันธมาลา

คณิตศาสตร์

50,000.00

1 ปี

27

การควบคุมคุณภาพและบ่งชี้ชนิดไวน์อย่างรวดเร็วโดยเคโมเมตริกซ์

ดร.วรรณจันทร์ แสงหิรัญ

เคมี

50,000.00

1 ปี

28

การเพาะเลี้ยงสาหร่ายสไปรูลินาในน้ำกากส่าเหล้าในระดับนำร่อง

รศ.ดร.ยุวดี พีรพรพิศาล

ชีววิทยา

50,000.00

1 ปี

29

การสำรวจความเป็นไปได้ความต้องการเชื้อเพลิงอัดก้อนในร้านอาหารประเภทปิ้ง-ย่าง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

น.ส.เยาวลักษณ์ โชติชัยธนากร

เคมีอุตสาหกรรม

30,000.00

1 ปี

30

การสำรวจเบื้องต้นพรรณไม้น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติบางบริเวณ จังหวัดเชียงใหม่

อ.อรุโณทัย จำปีทอง

ชีววิทยา

21,500.00

1 ปี

31

กลุ่มจุลินทรีย์ของมูลหมีแพนด้า

ดร.ภาณุวรรณ จันทวรรณกูร

ชีววิทยา

3,000.00

1 ปี

32

การติดตามตรวจสอบระบบนิเวศลำน้ำคุณภาพน้ำและความหลากหลายของสัตว์หน้าดินบริเวณลำน้ำแม่สา อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

อ.วีระศักดิ์ รุ่งเรืองวงศ์

ชีววิทยา

30,000.00

1 ปี

33

ทัศนคติของนักสถิติเกี่ยวกับงานด้านสถิติ

รศ.วัฒนาวดี ศรีวัฒนพงศ์

สถิติ

30,000.00

1 ปี

34

การศึกษาความรู้ ความเข้าใจและการส่งเสริมการใช้เชื้อเพลิงแก๊สโซฮอล์และไบโอดีเซลของผู้ขับขี่ยานพาหนะในเขตเมืองเชียงใหม่

อ.สุกัญญา เกษศิลป์

สถิติ

30,000.00

1 ปี

35

การพัฒนาฐานข้อมูลการสั่นสำหรับการเรียนการสอนอินฟาเรดาสเปคโตรสโคปี

ดร.ศิริรัตน์ จันท์จารุณี

เคมี

30,000.00

1 ปี

36

การศึกษาการทดลองระดับไมโครเพื่อใช้ในการสอนปฏิบัติการเคมีอินทรีย์พื้นฐาน

ดร.มุกดา ภัทราวราพันธ์

เคมี

30,000.00

1 ปี

37

การสร้าง Dispenser อย่างง่ายและการออกแบบจำลองโครงสร้างผลึก

นางดุจเดือน แสงบุญ

เคมี

30,000.00

1 ปี

38

การกำจัดของเสียประเภทสารอินทรีย์บางตัวจากห้องปฏิบัติการโดยกระบวนการโฟโตคะตะไลติก

นางอิงอร ชัยศรี

เคมี

30,000.00

1 ปี

39

เครื่องสกัดของแข็ง-ของเหลวกระแสสวนทางต่อเนื่องแบบใช้ปั๊มแช่

ผศ.ดร.ธรณินทร์ ไชยเรืองศรี

เคมีอุตสาหกรรม

30,000.00

1 ปี

40

การสำรวจแพลงก์ตอนสัตว์ในแหล่งน้ำจำลอง

นายสุทัศน์ สุภาษี

ชีววิทยา

30,000.00

1 ปี

41

การนำทฤษฎีความน่าจะเป็นไปใช้ในเรื่อง Association Rules หนึ่งในเทคนิคของการทำเหมืองข้อมูล

อ.พิมผกา ลือชัย

สถิติ

30,000.00

1 ปี

42

การพัฒนาการสอนกระบวนวิชาสถิติพื้นฐาน

อ.นภดล เล็กสวัสดิ์

สถิติ

30,000.00

1 ปี

43

ทัศนคติของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาภาควิชาชีววิทยาต่ออาจารย์ที่ปรึกษา

นางอรวรรณ อินทราทิพย์

ชีววิทยา

10,000.00

1 ปี

44

โปรแกรมควบคุมระบบวัสดุออนไลน์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นายประจักษ์ แซ่หลู่

สนง.เลขา

10,000.00

1 ปี

45

โปรแกรมควบคุมระบบงบประมาณคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นางปิยาภรณ์ หล้ากิ่ง

ชีววิทยา

10,000.00

1 ปี

46

การวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ในการได้รับทุนอุดหนุนโครงการวิจัยของบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นางสาวรัชฎา วงค์สุวรรณ

สนง.เลขา

10,000.00

1 ปี

47

ความพึงพอใจของบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ในการใช้บริการต่อหน่วยการเงินและบัญชีคณะวิทยาศาสตร์

นางนันทนา ธัมทะมาลา

สนง.เลขา

10,000.00

1 ปี

ทุนอุดหนุนการวิจัยจากดอกผลกองทุนคณะวิทยาศาสตร์

ลำดับที่

ชื่อโครงการวิจัย

หัวหน้าโครงการ

ภาควิชา

งบประมาณ

ระยะเวลา

1

การเหนี่ยวนำให้กลายพันธุ์ด้วยสารเคมีในเนื้อเยื่อเพาะเลี้ยงของว่านสี่ทิศ

ดร.นฎา อารยะสกุล

ชีววิทยา

40,000.00

1 ปี(2547)

ทุนอุดหนุนการวิจัยจากดอกผลกองทุน ดร.ณัฐ ภมรประวัติ (จุลวิจัยวิทยาศาสตร์)

ลำดับที่

ชื่อโครงการวิจัย

หัวหน้าโครงการ

ภาควิชา

งบประมาณ

ระยะเวลา

1

การสกัดเพคตินจากผลมะละกอ

ผศ.ดร.หทัยชนก เนียมทรัพย์

เคมี

50,000.00

1 ปี (2547)

 

ทุนอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2547

ทุนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทุนพัฒนากลุ่มนักวิจัยบูรณาการ ประจำปี 2547

ลำดับที่

ชื่อโครงการวิจัย

หัวหน้าโครงการ

ภาควิชา

งบประมาณ

ระยะเวลา

หมายเหตุ

1

ผลของการลำดับการเติมมอนอนเมอร์ที่มีต่อโครงสร้างย่อยของโคพอลิเมอร์ที่สามารถสลายตัวทางชีวภาพสำหรับใช้ในการแพทย์

ดร.วินิตา บุณโยดม

เคมี

70,000.00

1 ปี (47)

-

2

การพัมนาตะกรับเหล็กเพื่อนำมาใช้เป็นวัสดุก่อสร้าง

ดร.อานนท์ ชัยพานิช

ฟิสิกส์

80,000.00

1 ปี (47)

-

ทุนอุดหนุนการวิจัยจากสถาบันวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ลำดับที่

ชื่อโครงการวิจัย

หัวหน้าโครงการ

ภาควิชา

งบประมาณ

ระยะเวลา

หมายเหตุ

1

การผลิตและพัมนาสารให้สีจากธรรมชาติโดยการเพาะเลี้ยงกลุ่มเซลล์พืชให้สีเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมอาหารและสีย้อม

รศ.ดร.สุรีย์ ฟูตระกูล

เคมี

350,000.00

3 ปี (46-48)

-

2

การสร้างเครื่องตรวยวัดปริมาณแอลกอฮอล์ในลมหายใจ

รศ.ดร.นิกร มังกรทอง

ฟิสิกส์

300,400.00

2 ปี (46-47)

-

3

กระบวนการพลาสมอเพื่อปรับเปลี่ยนสมบัติของสิ่งทอ

รศ.ดร.ศรีเพ็ญ ท้าวตา

ฟิสิกส์

249,100.00

2 ปี (46-47)

-

4

การออกแบบและสร้างระบบโฟลอินเจคชันแบบทำเองราคาถูกและการประยุกต์กับการวิเคราะห์ตัวอย่างทางสิ่งแวดล้อมและทางเภสัชกรรม (ปีที่ 3)

ผศ.ดร.สายสุนีย์ เหลี่ยวเรืองรัตน์

เคมี

301,200.00

3 ปี (46-48)

-

ทุนอุดหนุนการวิจัยจากสภาวิจัย

ลำดับที่

ชื่อโครงการวิจัย

หัวหน้าโครงการ

ภาควิชา

งบประมาณ

ระยะเวลา

หมายเหตุ

1

การยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียก่อโรคเหี่ยวในปทุมมาโดยสารจากจุลินทรีย์

ดร.นฤมล ทองไว

ชีววิทยา

250,000.00

1 ปี (47)

-

2

การวิเคราะห์โครงสร้างและการวิวัฒนาการของระบบดาวคู่ดับเบิลยู เออซาร์ เมเจอร์ บางระบบ

รศ.บุญรักษา สุนทรธรรม

ฟิสิกส์

490,000.00

1 ปี(47)

-

3

ประสิทธิภาพของสารกำจัดศัตรูพืชชีวภาพในเทคโนโลยีการเคลือบเมล็ดพันธ์และอาการที่สะอาดปลอดภัย

รศ.ดร.อารยา จาติเสถียร

ชีววิทยา

898,900.00

1 ปี(47)

-

4

ลำอนุภาคและพลาสมาสำหรับงานนาโนวิทยาและเฟมโตวิทยา

ศูนย์วิจัยนิวตรอนพลังงานสูง

ฟิสิกส์

14,000,000.00

1 ปี(47)

-

ทุนอุดหนุนการวิจัยจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ สวทช.

ลำดับที่

ชื่อโครงการวิจัย

หัวหน้าโครงการ

ภาควิชา

งบประมาณ

ระยะเวลา

หมายเหตุ

1

การจัดตั้งหน่วยเทคโนโลยีเฉพาะทาง-หน่วยเทคโนโลยีอิเล็กโทรเซรามิกส์ (ปีที่ 2)

ศ.ดร.ทวี ตันฆศิริ

ฟิสิกส์

904,840.00

1 ปี (47)

-

2

การจัดตั้งหน่วยเทคโนโลยีเฉพาะทาง-หน่วยเทคโนโลยีไอออนบีม (ปีที่ 2)

ศ.ดร.ถิรพัฒน์ วิลัยทอง

ฟิสิกส์

1,000,000.00

1 ปี (47)

-

ศูนย์โลหะและวัสดุแห่งชาติ

ลำดับที่

ชื่อโครงการวิจัย

หัวหน้าโครงการ

ภาควิชา

งบประมาณ

ระยะเวลา

หมายเหตุ

1

พอลิเอสเทอร์ที่สามารถสลายตัวทางชีวภาพตัวใหม่สำหรับใช้เป็นท่อนำเส้นประสาท

อ.ดร.วินิตา บุณโยดม

เคมี

1,245,200.00

3 ปี (46-49)

-

2

การพัฒนาชุดประกอบเมมเบรนอิเล็กโทรดและโพลลาร์เพลตสำหรับเซลล์เชื้อเพลิงชนิดเมมเบรนแลกเปลี่ยนโปรตอน

ศ.ดร.ถิรพัฒน์ วิลัยทอง

ฟิสิกส์

2,631,775.00

2 ปี (47)

-

3

การใช้ประโยชน์ยิปซัมสังเคราะห์เถ้าหนัก และเถ้าลอยจากโรงไฟฟ้าแม่เมาะเพื่อใช้เป็นวัสดุก่อสร้าง

ดร.เกศรินทร์ พิมรักษา

เคมีอุตฯ

200,000.00

1 ปี (47)

-

โครงการสมองไหลกลับ

ลำดับที่

ชื่อโครงการวิจัย

หัวหน้าโครงการ

ภาควิชา

งบประมาณ

ระยะเวลา

หมายเหตุ

1

พอลิเมอร์นำไฟฟ้าชนิดใหม่และวัสดุผสมท่อนาโนคาร์บอน เพื่อใช้เป็นจอภาพชนิดแบน

รศ.ดร.สุคนธ์ พานิชพันธ์

เคมี

5,245,500.00

2 ปี (47-48)

-

ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ

ลำดับที่

ชื่อโครงการวิจัย

หัวหน้าโครงการ

ภาควิชา

งบประมาณ

ระยะเวลา

หมายเหตุ

1

การพัฒนาระบบวิเคราะห์ข้อมูลดีเอ็นเอไมโครอะเรย์

ดร.จีระยุทธ ไชยจารุวณิช

คอมพิวเตอร์

940,390.00

2 ปี (47-48)

-

ทุนอุดหนุนการวิจัยจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

ทุนเมธีวิจัยอาวุโส

ลำดับที่

ชื่อโครงการวิจัย

หัวหน้าโครงการ

ภาควิชา

งบประมาณ

ระยะเวลา

หมายเหตุ

1

โครการเพียโซอิเล็กตริกเซรามิกที่อุณหภูมิซินเตอร์ต่ำ

ศ.ดร.ทวี ตันฆศิริ

ฟิสิกส์

2,466,666.00

3 ปี(45-47)

-

2

ทฤษฎีดิสตริบิวชันและทฤษฎรีปริภูมิบานาค

ศ.อำนวย ขนันไทย

คณิตศาสตร์

1,700,000.00

3 ปี(45-47)

-

3

ลำไอออนพลังงานต่ำกับงานทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพ

ศ.ดร.ถิรพัฒน์ วิลัยทอง

ฟิสิกส์

2,000,000.00

3 ปี(46-48)

-

ทุนพัฒนานักวิจัย

ลำดับที่

ชื่อโครงการวิจัย

หัวหน้าโครงการ

ภาควิชา

งบประมาณ

ระยะเวลา

หมายเหตุ

1

ศักยภาพของสาหร่ายน้ำจืดขนาดใหญ่ในการนำมาเป็นอาหารและยา

รศ.ดร.ยุวดี พีรพรพิศาล

ชีววิทยา

922,532.00

3 ปี(45-47)

-

2

การพัฒนาวิธีการตรวจวัดปริมาณสารหอมในข้าว

ผศ.ดร.สุกัญญา วงศ์พรชัย

เคมี

644,976.00

3 ปี(45-47)

-

3

ศักยภาพการผลิตไมโรซิเนสจากเชื้อราเพื่อเพิ่มผลผลิตน้ำมันหอมระเหยมัสตาร์ด

ผศ.ดร.นวลศรี รักอริยะธรรม

เคมี

521,546.00

1 ปี 6 เดือน

-

4

การพัฒนาเทคโนโลยีของการเผาทับทิมและพลอยแซฟไฟร์

รศ.ดร.ธีรพงศ์ ธนสุทธิพิทักษ์

ธรณีวิทยา

666,666.00

3 ปี(45-47)

-

5

อิทธิพลของปัจจัยในกระบวนการเตรียมต่อการเกิดเฟสโครงสร้างจุลภาคและสมบัติไดอิเล็กตริกของสารเซรามิก PBZT-PMNT

ผศ.ดร.สุพล อนันตา

ฟิสิกส์

400,000.00

3 ปี(46-48)

-

6

การพัฒนาระบบสารสนเทศของเกษตรกรใน 17 จังหวัดภาคเหนือและระบบช่วยสนับสนุนการตัดสินใจสำหรับการเพาะปลูกลำไย ข้าว และหอมหัวใหญ่

อ.ดร.รัฐสิทธิ์ สุขะหุต

คอมพิวเตอร์

803,309.00

18 เดือน (46-47)

งบประมาณทั้งสิ้น 2,410,168

7

การประยุกต์การจับก้อนด้วยไฟฟ้าในการแยกองค์ประกอบทางเคมีที่ใช้เป็นยาหรือสารตั้งต้นใหม่ในการสังเคราะห์ยาจากพืชบางชนิด

รศ.ดร.ด้วง พุธศุกร์

เคมี

375,486.00

3ปี (47-49)

งบประมาณทั้งสิ้น 1,126,460

ทุนองค์ความรู้ใหม่

ลำดับที่

ชื่อโครงการวิจัย

หัวหน้าโครงการ

ภาควิชา

งบประมาณ

ระยะเวลา

หมายเหตุ

1

การติดตามตรวจสอบระยะยาวของการฟื้นตัวของความหลากหลายทางชีวภาพในแปลงฟื้นฟูป่าในภาคเหนือของประเทศ ไทย

รศ.ดร.วิไลวรรณ อนุสารสุนทร

ชีววิทยา

666,666.00

3 ปี(45-47)

-

2

แมงมุมวงศ์โซดาริอิดีในเขตภาคเหนือตอนบน

รศ.เสาวภา สนธิไชย

ชีววิทยา

200,000.00

2 ปี(45-46)

-

3

นิเวศวิทยาของสาหร่าย แมลงน้ำและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังบางประเภทในลำน้ำน่านและการประยุกต์ใช้ติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำ

ผศ.ดร.ยุวดี พีรพรพิศาล

ชีววิทยา

166,666.00

3 ปี(45-47)

-

4

Geometry of Banach Spaces in Hyperconvex Fixed Point Theory

ศ.ดร.สมพงษ์ ธรรมพงษา

คณิตศาสตร์

666,661.00

3 ปี (47-49)

งบประมาณทั้งสิ้น 1,999,984

ทุนองค์ความรู้ใหม่ ปริญญาเอกกาญจนาภิเษก

ลำดับที่

ชื่อโครงการวิจัย

หัวหน้าโครงการ

ภาควิชา

งบประมาณ

ระยะเวลา

หมายเหตุ

1

ผลของนิโคลซาไมด์ต่อผิวหนังพยาธิใบไม้ Haplorchis taichui โดยวิธีการทางจุลทรรศน์อิเล็กตรอน

รศ.ดร.ชโลบล วงศ์สวัสดิ์

(อาจารย์ที่ปรึกษา)

ชีววิทยา

27,000.00

1 ปี (47)

-

2

การศึกษาอนุกรมวิธานและพฤกษศาสตร์พื้นบ้านของพืชวงศ์เนลัมโบนาซีอีและนิมฟิเอซีอีในประเทศไทย

ดร.ชูศรี ไตรสนธิ

ชีววิทยา

299,200.00

1 ปี (47)

-

ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์ใหม่

ลำดับที่

ชื่อโครงการวิจัย

หัวหน้าโครงการ

ภาควิชา

งบประมาณ

ระยะเวลา

หมายเหตุ

1

การตรวจสอบการสังเคราะห์สารประกอบที่มีรูปร่างแบบเดนไดท์โดยวิธีทางสารละลาย

อ.ดร.ฐปนีย์ สารครศรี

เคมี

240,000.00

2 ปี (ก.ค.46-มิ.ย.48)

-

2

คุณสมบัติทางกลและทางกายภาพของวัสดุผสมเคฟลาร์/อีพ็อกซี/อะลูมินาสำหรับใช้เป็นชิ้นส่วนยานยนต์

อ.ดร.วิม เหนือเพ็ง

ฟิสิกส์

240,000.00

2 ปี (กค.46-มิ.ย.48)

-

3

การใช้โอโซนรวมกับกรดอินทรีย์บางชนิดเพื่อทดแทนการรมด้วยก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในการควบคุมโรคของลำไย

อ.ดร.กานดา หวังชัย

ชีววิทยา

240,000.00

3 ปี (กค.46-มิ.ย.48)

-

4

การศึกษาวิวัฒนาการของเฟสและโครงสร้างจุลภาคของวัสดุผสมที่มีสารบิสมัทไททาเนต

อ.ดร.กมลพรร เพ็งพัด

ฟิสิกส์

240,000.00

2 ปี (47-48)

งบประมาณทั้งสิ้น 480,000

5

การสร้าง AC susceptometer ความไวสูงเพื่อศึกษาสมบัติเชิงแม่เหล็กของ Bi2Sf2CaCu2O8+ whiskers

ดร.วรานนท์ อนุกูล

ฟิสิกส์

240,000.00

2 ปี (47-48)

งบประมาณทั้งสิ้น 480,000

6

แบบจำลองปัญหาการเปลี่ยนสภาพแม่เหล็กจากแนวตามยาวไปยังแนวตั้งฉากในฟิล์มโลหะที่ขนาดระดับนาโน:เทคโนโลยีสำหรับฮาร์ดดิสก์ความจุสูง

ดร.ยงยุทธ เหล่าศิริถาวร

ฟิสิกส์

240,000.00

2 ปี (47-48)

งบประมาณทั้งสิ้น 480,000

7

การตรวจหาฤทธิ์ในการต้านเชื้อไวรัสก่อโรคเริมจากสมุนไพรไทยว่านน้ำและกานพลู

ดร.ยิ่งมณี ตระกูลพัว

ชีววิทยา

240,000.00

2 ปี (47-48)

งบประมาณทั้งสิ้น 480,000

8

ผลของการเติมแคทไอออนที่มีต่อสมบัติของสารเฟร์โรอิเล็คตริกบิสมัทโซเดียมติตาเนตเซรามิก

ดร.อนุชา วัชระภาสร

ฟิสิกส์

240,000.00

2 ปี (47-48)

งบประมาณทั้งสิ้น 480,000

9

การพัฒนาระบบอย่างง่ายโดยใช้รีเอเจนต์พื้นฐาน

ดร.สมชัย ลาภอนันต์นพคุณ

เคมี

240,000.00

2 ปี (47-48)

-

10

การควบคุมโครงสร้างของโมเลกุลในการสังเคราะห์พอลิเอสเตอร์ที่สลายตัวทางชีวภาพใหม่สำหรับใช้ทางการแพทย์

ดร.วินิตา บุณโยดม

เคมี

240,000.00

2 ปี (47-48)

1 กค 47- 30 มิย 48

11

การศึกษาการจับระหว่างสารสกัดจากเมล็ดลิ้นจี่กับเอชไอวี-1 โพทีเอส

ดร.ปิยรัตน์ นิมมานพิภักดิ์

เคมี

240,000.00

2 ปี (47-48)

1 กค 47- 30 มิย 48

ทุน IRPUS

ลำดับที่

ชื่อโครงการวิจัย

หัวหน้าโครงการ

ภาควิชา

งบประมาณ

ระยะเวลา

หมายเหตุ

1

การประยุกต์ใช้เทคนิคด้านจุลชีววิทยาและเทคโนโลยีสะอาด สำหรับการผลิตน้ำมะเกี๋ยงบรรจุขวด ของบริษัทมัทนพาณิชย์เชียงใหม่ จำกัด

ดร.สกุณณี บวรสมบัติ

ชีววิทยา

90,000.00

8 เดือน (47)

-

2

การปรับปรุงน้ำดินในกระบวนการกรองแบบอัด

ดร.อภินนท์ นันทิยา

เคมีอุตฯ

90,000.00

1 ปี (47)

-

3

รีไซเคิล: วิธีหนึ่งในการนำแม่พิมพ์พลาสเตอร์ที่ใช้ไม่ได้กลับมาใช้ใหม่ให้เกิดประโยชน์

ดร.อานนท์ ชัยพานิช

ฟิสิกส์

90,000.00

1 ปี (47)

-

4

การพัมนาคุณภาพอิฐเบาจากดินเบาเพื่อใช้ในงานก่อสร้าง

ดร.เกศรินทร์ พิมรักษา

เคมีอุตฯ

90,000.00

10 เดือน (47)

-

ทุนอุตสาหกรรม

ลำดับที่

ชื่อโครงการวิจัย

หัวหน้าโครงการ

ภาควิชา

งบประมาณ

ระยะเวลา

หมายเหตุ

1

ชุดทดสอบปริมาณเงินสำหรับอุตสาหกรรมท้องถิ่น

ผศ.ดร.ธรณินทร์ ไชยเรืองศรี

เคมีอุตฯ

161,700.00

6 เดือน (47)

-

2

การพัฒนากรรมวิธีการผลิตลำไยเนื้อสีทองในเชิงการค้า

ผศ.ดร.นวลศรี รักอริยะธรรม

เคมี

47,180.00

1 เดือน (47)

613,370 (48)

-

ทุนทั่วไป

ลำดับที่

ชื่อโครงการวิจัย

หัวหน้าโครงการ

ภาควิชา

งบประมาณ

ระยะเวลา

หมายเหตุ

1

การประยุกต์การจับก้อนด้วยไฟฟ้าในการแยกองค์ประกอบทางเคมีที่ใช้เป็นยาหรือสารตั้งต้นในการสังเคราะห์ยาจากพืชบางชนิด

รศ.ดร.ด้วง พุธศุกร์

เคมี

375,487.00

3 ปี (47-49)

1,126,460

-

2

อิทธิพลของความเค้นแบบแกนเดี่ยวต่อสมบัติไดอิเลคตริคของสารเซรามิกเผร์โรอิเล็กตริก

ดร.รัตติกร ยิ้มนิรัญ

ฟิสิกส์

400,000.00

3 ปี (47-49)

1,200,000

-

3

การวิจัยเสถียรภาพเชิงเส้นกำกับของสมการเชิงอนุพันธ์และสมการเชิงผลต่างบางสมการและการวิจัยการดึงดูดของสมการเชิงผลต่างไม่เชิงเส้นบางสมการ

ดร.ปิยะพงศ์ เนียมทรัพย์

คณิตศาสตร์

360,333.00

3 ปี (31สค47-30สค50)

1,081,000

-

ทุนอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนต่าง ๆ

ลำดับที่

ชื่อโครงการวิจัย

หัวหน้าโครงการ

ภาควิชา

งบประมาณ

ระยะเวลา

แหล่งทุน

1

ทุนอุดหนุนการวิจัยจาก National Science Foundation (NSF-US)

ดร.พรทิพย์ จันทรมงคล

ชีววิทยา

1,034,868.00

3 ปี(45-47)

-

2

ความร่วมมือทางด้านการวิจัยระหว่าง International Program in the Physics Science (IPPS) ประเทศสวีเดน

ศูนย์วิจัยนิวตรอน

ฟิสิกส์

84,264.00

3 ปี(45-47)

-

3

การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการผลิตไม้ประดับกระถางไฮเดรนเยีย

อ.ดร.อุษาวดี ชนสุต

ชีววิทยา

88,000.00

3 ปี(46-48)

มูลนิธิโครงการหลวง

4

การจัดทำข้อมูลพรรณไม้และการศึกษาพฤกษศาสตร์พื้นบ้านของชนพื้นเมือง ณ ศูนย์พัฒนาฯ หลวงปังค่า

ผศ.ปริทรรศน์ ไตรสนธิ

ชีววิทยา

139,800.00

2 ปี(46-47)

มูลนิธิโครงการหลวง

5

พฤษศาสตร์พื้นบ้านของชาวลัวะในเขตพัฒนาโครงการหลวง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ดร.ชูศรี ไตรสนธิ

ชีววิทยา

161,800.00

2 ปี(46-47)

มูลนิธิโครงการหลวง

6

การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำมันหอมระเหยจากสมุนไพรและพืชท้องถิ่นในที่สูงและในพื้นที่โครงการหลวง

รศ.ดร.เกรียงศักดิ์ ไชยโรจน์

เคมี

140,000.00

6 ปี(41-47)

มูลนิธิโครงการหลวง

7

ผลของสารสกัดหยาบจากพืชสมุนไพรต่อการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์

ดร.นฤมล ทองไว

ชีววิทยา

157,387.00

3 ปี(47-49)

(153,800/

157,790/

161,980)

มูลนิธิโครงการหลวง

8

การคัดเลือกชนิดและสายพันธุ์พืชสมุนไพรบนพื้นที่สูง

ดร.ชูศรี ไตรสนธิ

ชีววิทยา

158,857.00

3 ปี(47-49)

(154,800/

158,790/

162,980)

มูลนิธิโครงการหลวง

9

โครงการศึกษาและพัฒนาโปรแกรมบันทึกข้อมูลและประมวลผลข้อมูลทะเบียนเกษตรกร

ดร.รัฐสิทธิ์ สุขะหุต

วิทยาการคอม

1,500,000.00

4 เดือน (47)

กรมส่งเสริมการเกษตร

10

โครงการขยายเครือข่ายการจัดการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (เขตพื้นที่การศึกษาภาคเหนือ ปีการศึกษา 2547) ระยะที่ 1

ศ.ดร.สมพงษ์ ธรรมพงษา

คณิตศาสตร์

500,000.00

16 เดือน (46-47)

สนง.เลขาธิการสภาการศึกษา

11

โครงการประเมินศักยภาพก๊าซมีเทนในชั้นถ่านหิน

ผศ.ดร.ฟองสวาท สุวคนธ์ สิงหราชวราพันธ์

ธรณีวิทยา

4,999,000.00

1 ปี (47)

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ

12

เครื่องตรวจจับก๊าซพิษที่ทำด้วยสารแบบฟิล์มบางและสารขนาดนาโนที่ไม่มีตะกั่วเป็นส่วนผสม

รศ.ดร.จีระพงษ์ ตันตระกูล

ฟิสิกส์

398,686.00

3 ปี (46-48) 1196060

สกอ.

13

การศึกษาวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีพลาสมาสำหรับสิ่งทอไทย

ศ.ดร.ถิรพัฒน์ วิลัยทอง

ฟิสิกส์

456,666.00

3 ปี (46-48) 1,370,000

สกอ.

14

การพัฒนาเครื่องมือและวิธีสำหรับวิทยาศาสตร์ การสังเคราะห์ในระดับไมโครและนาโนเพื่อใช้ในงานทางสุขภาพและสิ่งแวดล้อม

รศ.ดร.เกตุ กรุดพันธ์

เคมี

187,400.00

5 ปี (46-50) 937,000

สกอ.

15

การทำความสะอาดผิวและการเคลือบผิวโลหะให้มันวาว

ศ.ดร.ทวี ตันฆศิริ

ฟิสิกส์

400,000.00

1 ปี (ก.ค.47 -มิ.ย.48)

บ.C.Uyemura ญี่ปุ่น

16

โครงการจ้างเก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างการตกสะสมของกรดในพื้นที่ภาคเหนือ

อ.ดร.สมพร จันทระ

เคมี

334,730.00

7 เดือน (47)

กรมควบคุม มลพิษ

รวมทั้งสิ้น

65,183,987.00 บาท