ผลการดำเนินงานหลักสูตรที่เปิดสอนในคณะวิทยาศาสตร์

 


ปัจจุบันคณะวิทยาศาสตร์ เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี 13 สาขาวิชา ระดับปริญญาโท 18 สาขาวิชา และ ระดับปริญญาเอก 9 สาขาวิชา ในจำนวนนี้เป็นหลักสูตรนานาชาติระดับปริญญาโท 1 สาขาวิชา และหลักสูตรระดับปริญญาเอกเปิดสอนทั้งหลักสูตรปกติและนานาชาติอีก 5 สาขาวิชา รายละเอียดเป็นดังนี้

ระดับปริญญาตรี
13 สาขาวิชา

ระดับปริญญาโท
18 สาขาวิชา

ระดับปริญญาเอก
9 สาขาวิชา

คณิตศาสตร์

คณิตศาสตร์
การสอนคณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์ประยุกต์

คณิตศาสตร์

วิทยาการคอมพิวเตอร์

วิทยาการคอมพิวเตอร์

-

สถิติ

สถิติประยุกต์

-

ฟิสิกส์
วัสดุศาสตร์

ฟิสิกส์
การสอนฟิสิกส์
ฟิสิกส์ประยุกต์
วัสดุศาสตร์

ฟิสิกส์ (หลักสูตรปกติและนานาชาติ)
วัสดุศาสตร์ (หลักสูตรปกติและนานาชาติ)

เคมีอุตสาหกรรม

เคมีอุตสาหกรรม

-

เคมี
ชีวเคมีและชีวเคมีเทคโนโลยี

เคมี
การสอนเคมี
เทคโนโลยีชีวภาพ (แขนงชีวเคมีและชีวเคมีเทคโนโลยี)

เคมี (หลักสูตรปกติและนานาชาติ)
เทคโนโลยีชีวภาพ

ชีววิทยา
จุลชีววิทยา
สัตววิทยา

ชีววิทยา
การสอนชีววิทยา
เทคโนโลยีชีวภาพ (แขนงจุลชีววิทยาและเทคโนโลยีจุลินทรีย์)

ชีววิทยา
ความหลากหลายทางชีวภาพและ
ชีววิทยาชาติพันธุ์

ธรณีวิทยา
อัญมณีวิทยา

ธรณีวิทยา
ธรณีฟิสิกส์ประยุกต์

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (นานาชาติ)

ธรณีวิทยา
(หลักสูตรปกติและนานาชาติ)

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม


มีการปรับปรุงกระบวนวิชาและหลักสูตรทั้งปรับปรุงมากและปรับปรุงเล็กน้อย ในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ดังนี้

ก) การปรับปรุง เทียบ ปิดกระบวนวิชา และเปิดกระบวนวิชาใหม่

ระดับ

สาขาวิชา

เปิดกระบวนวิชาใหม่

ปรับปรุง
กระบวนวิชา

ปิดกระบวนวิชา
ปริญญาตรี
เคมี
2
-
-
ชีววิทยา
12
22
-
สัตววิทยา
4
14
2
จุลชีววิทยา
6
9
-
วัสดุศาสตร์
-
2
-
วิทยาการคอมพิวเตอร์
3
-
-
ธรณีวิทยา
-
3
-
กระบวนวิชากลาง
2
-
-
บัณฑิตศึกษา
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
1
1
-
ธรณีศาสตร์ปิโตรเลียม
10
-
-


ข) การปรับปรุงหลักสูตร

จากการประเมินหลักสูตร รวมทั้งข้อมูลความต้องการและความคาดหวังจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายฝ่าย คณะวิทยาศาสตร์โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจำคณะฯ ให้มีการปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรี พร้อมกันทั้ง 13 สาขาวิชา โดยมีวัตถุประสงค์ร่วมกันที่จะลดจำนวนหน่วยกิตและเปิดโอกาสให้นักศึกษามีเวลาเรียนรู้ด้วยตนเองมากขึ้น รวมทั้งได้สร้างกระบวนวิชาใหม่จำนวน 6 กระบวนวิชาเพื่อใชัในหลักสูตรปรับปรุงใหม่ ได้แก่กระบวนวิชาหมวดศึกษาทั่วไปกลุ่มวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ คือกระบวนวิชาคณิตศาสตร์บูรณาการและกระบวนวิชาโลกแห่งวิทยาศาสตร์ และ กระบวนวิชาบังคับพื้นฐานร่วม 4 กระบวนวิชา คือวิชาฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา และคณิตศาสตร์ โดยมีเป้าหมายที่จะใช้หลักสูตรปรับปรุงทุกหลักสูตรพร้อมกันในปีการศึกษา 2548
สำหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ได้มีการปรับปรุงหลักสูตรหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ) และสาขาวิชาธรณีฟิสิกส์ประยุกต์
นอกจากนี้ยังมีการเสนอขอเปิดหลักสูตรใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษาจำนวน 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธรณีฟิสิกส์ประยุกต์(หลักสูตรนานาชาติ)
สาขาวิชาธรณีศาสตร์ปิโตรเลียม(หลักสูตรนานาชาติ) และหลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาธรณีฟิสิกส์ประยุกต์ สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ และสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์(หลักสูตรนานาชาติ)