ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีที่นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์
ได้รับในปีการศึกษา 2547

ภาคผนวกที่ 14
 


ที่

ชื่อทุน

จำนวนทุน

รวมจำนวนเงิน

1

ทุนคณะวิทยาศาสตร์โดยหน่วยกิจการนักศึกษา

264

1,631,000

2

ทุน มช.ที่นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ได้รับ

55

642,500

3

ทุนการศึกษาที่พิจารณาจัดสรรโดยภาควิชา

12

269,000

4

ทุนการศึกษาตามนโยบายพิเศษของรัฐบาล

29

726,100

5

เงินช่วยเหลือพิเศษที่นักศึกษาได้รับทั้งหมด

21

52,000

รวมทุนการศึกษาและเงินช่วยเหลือพิเศษที่ได้ทั้งหมด

382

3,320,600