ผลการดำเนินงานของภาควิชา ปี 2547
ภาควิชาธรณีวิทยา

   


1. ประมวลผลการดำเนินงานตามพันธกิจ โดยสรุป


ด้านการผลิตบัณฑิต
เปิดหลักสูตรนานาชาติปริญญาโทธรณีศาสตร์ปิโตรเลียม
ปรับปรุงหลักสูตรธรณีฟิสิกส์ประยุกต์ให้เป็นหลักสูตรนานาชาติ
บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากภาควิชาฯ
ระดับปริญญาตรี 2 สาขาวิชา คือ ธรณีวิทยา จำนวน 39 คน อัญมณีวิทยา จำนวน 23 คน
ระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งระดับปริญญาโท และเอก
1. มหาบัณฑิต สาขาธรณีวิทยา จำนวน 7 คน
2. ดุษฎีบัณฑิต สาขาธรณีวิทยา จำนวน 2 คน
กิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอนที่ได้รับความสนใจจากนักศึกษาได้แก่
คลินิกภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา
กิจกรรมเสวนาวิชาการสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
นักศึกษาได้ฝึกการนำเสนองานวิชาการเป็นภาษาอังกฤษ

ด้านการวิจัย
ภาควิชาฯ มีความร่วมมือในงานวิจัยกับภาครัฐและเอกชน ซึ่งบางโครงการจะเป็นโครงการต่อเนื่อง และได้รับทุนสนับสนุนจากทั้งแหล่งทุนภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัย ในปี 2547 ได้รับสนับสนุนโครงการวิจัย 4 โครงการ งบประมาณ 7,629,766 บาท

ด้านการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน
ภาควิชาฯเผยแพร่ความรู้ทางธรณีวิทยาและสาขาที่เกี่ยวข้องแก่ชุมชน ให้แก่อาจารย์ระดับประถมและมัธยมศึกษา นักเรียน ผู้นำชุมชนท้องถิ่น และประชาชนทั่วผู้สนใจทั่วไปหลายโครงการ อาทิ

    • การอบรมเชิงปฏิบัติการธรณีศาสตร์ สำหรับการเรียนการสอนธรณีวิทยาระดับมัธยมศึกษา
    • การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการจัดการทรัพยากรน้ำบาดาล
    • การอบรมเชิงปฏิบัติการอัญมณีเบื้องต้น
    • บริการในเชิงการวิเคราะห์ตัวอย่างดิน หิน แร่ เชื้อเพลิงธรรฒชาติ และน้ำ
    • งานด้านการสำรวจเพื่อการพัฒนาทางธรณีวิทยาและทางธรณีฟิสิกส์ โดยผู้รับบริการเป็นทั้งกลุ่มเอกชน หน่วยงานราชการ มหาวิทยาลัยต่างๆ

2. แนงทางการพึ่งพาตนเอง
ภาควิชาฯ มีแนวทางการพึ่งพาตัวเอง ในรูปของการสนับสนุนให้บุคลากรให้บริการทางวิชาการแก่บุคคล และหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย โดยมีการจัดเก็บค่าบริการทางวิชาการเป็นเงินรายได้ มีการจัดสรรค่าตอบแทน ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย และการสนับสนุนให้บุคลากรมีงานวิจัย ซึ่งจะมีทุนวิจัยจากหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน แต่โดยส่วนใหญ่แล้วงบประมาณในการดำเนินการต่างๆ ภายในภาควิชาฯ ยังคงมาจากงบประมาณแผ่นดินเป็นหลัก