โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก

   


สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยร่วมกับทบวงมหาวิทยาลัย และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ ได้จัดทำโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก โดยเริ่มให้ทุนตั้งแต่ปีการ
ศึกษา 2541 นั้น สกว. ได้ประกาศผลการให้ทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก มีอาจารย์และนักศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์ ได้รับทุน ทั้งสิ้น 65 คน สำเร็จการศึกษาไปแล้ว 16 คน (ดูรายละเอียดได้ที่ภาคผนวก 13 )