นักศึกษาที่ได้รับทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก

ภาคผนวกที่ 13
 


ตามที่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยร่วมกับทบวงมหาวิทยาลัยและสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ได้จัดทำโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก โดยเริ่มให้ทุนตั้งแต่ปีการศึกษา 2541 นั้น สกว. ได้ประกาศผลการให้ทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก มีอาจารย์และนักศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์ ได้รับทุนทั้งสิ้น ดังนี้

รุ่นที่ (ปี)

จำนวนอาจารย์
ที่รับทุน

จำนวนทุน

จำนวนนักศึกษา
ที่ได้รับทุน

สำเร็จการศึกษา

1 (2541)

14

17

16

8

2 (2542)

13

15

12

5

3 (2543)

16

18

18

3

4 (2544)

12

12

11

-

5(2545)

16

16

13

-

6(2546)

15

15

9

-

7(2547)

17

19

1

-

รวม

112

80

16


ปัจจุบันมีนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ ทั้งสิ้น 65 คน เป็นนักศึกษาที่จบการศึกษาไปแล้ว 16 คน ได้แก่


1. นายสมจิต โชคชัยสถิตย์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษา ศ.ดร.สมพงษ์ ธรรมพงษา

2. นายศุภโชค สินไชยกุล สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.สุรีย์ ฟูตระกูล

3. นายวีรชัย พุทธวงศ์ สาขาวิชาเคมี
อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.ด้วง พุธศุกร์

4. นายหาญศึก ตาลศรี สาขาวิชาคณิตศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษา ศ.ดร.สมพงษ์ ธรรมพงษา

5. นายประคอง สาคร สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.นวลศรี รักอริยะธรรม

6. นายพงศ์ศักดิ์ เหล่าดี สาขาวิชาชีววิทยา
อาจารย์ที่ปรึกษา อ.ดร.พรทิพย์ จันทรมงคล

7. นางสาวปริญญา มาสวัสดิ์ สาขาวิชาเคมี
อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.สายสุนีย์ เหลี่ยวเรืองรัตน์

8. นายเกริก ผักกาด สาขาวิชาชีววิทยา
อาจารย์ที่ปรึกษา อ.ดร.สตีเฟน อีเลียต

9. นายสาธิต แซ่จึง สาขาวิชาคณิตศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษา ศ.ดร.สมพงษ์ ธรรมพงษา

10. นายกัมพล ศรีธัญรัตน์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษา ศ.ดร.อำนวย ขนันไทย

11. น.ส.ศิรินนภา ศรัณย์วงศ์
อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.จินดา ศรศรีวิชัย

12. น.ส.วิพรพรรณ์ โพธิตา
อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.สายสมร ลำยอง

13. นายพัฒนพงษ์ อ่ำพันธุ์
อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.เกตุ กรุดพันธ์

14. นายสิงหเดช แตงจวง
อาจารย์ที่ปรึกษา ศ.ดร.ทวี ตันฆศิริ

15. นายวิฆเนศ ทรงธรรม
อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.เบ็ญจวรรณ รัตนเสถียร

16. น.ส.รัตติกาล จันทิวาสน์
อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.เกตุ กรุดพันธ์