การประกันคุณภาพการศึกษา

   


ในรอบปีที่ผ่านมา คณะวิทยาศาสตร์ได้ดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์ผ่านคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาด้านต่างๆ ทั้งในระดับคณะ และระดับภาควิชา/สำนักงานเลขานุการ โดยมีการวางแผน และจัดกิจกรรมต่างๆ รวมทั้งมีการติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามองค์ประกอบคุณภาพด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง
สำหรับการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาในรอบปีที่ผ่านมา คณะวิทยาศาสตร์ได้กำหนดยุทธศาสตร์ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 4 ด้าน ได้แก่
1. ดำเนินการประกันคุณภาพภายในคณะฯ อย่างต่อเนื่องและทั่วองค์กร
2. ให้บุคลากรและนักศึกษามีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพ
3. ให้มีการดำเนินการประกันคุณภาพในรูปแบบการเทียบเคียงสมรรถนะ (Benchmarking)ในด้านต่างๆพัฒนาให้การประกันคุณภาพเป็นวัฒนธรรมองค์กร

กิจกรรมในรอบปีที่ผ่านมา มีดังนี้

   • จัดทำแผนปฏิบัติการที่สอดคล้องกับพันธกิจ เป้าหมาย นโยบายและแนวทางการดำเนินงานของคณะ และนำตารางชุดดุลดัชนีของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU's Balance Scorecard) มาเชื่อมโยงกับระบบประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ โดยมีการกำหนดแผนกลยุทธ์ และแผนกิจกรรม ให้สอดคล้องกับนโยบาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจให้มีความเชื่อมโยงกับการดำเนินงานตามองค์ประกอบคุณภาพ 9 ด้านในระบบประกันคุณภาพการศึกษา
   • ปรับรูปแบบการตรวจเยี่ยมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในคณะ เป็นการตรวจเยี่ยมและประเมินการประกันคุณภาพในระดับภาควิชา/สำนักงานเลขานุการ ซึ่งใช้แนวปฏิบัติเดียวกันกับการประเมินในระดับคณะ แต่มีการปรับรายการตรวจสอบคุณภาพ และตัวบ่งชี้คุณภาพบางรายการให้เหมาะกับการรายงานข้อมูลในระดับภาควิชา/สำนักงานเลขานุการ โดยมีการจัดสัมมนาระดมความคิดเห็นร่วมกันเพื่อกำหนดแนวทางในการจัดทำรายงานการประเมินตนเองและหาข้อสรุปเกี่ยวกับรายการตรวจสอบคุณภาพระดับภาควิชา/สำนักงานเลขานุการ ดังนี้
    - สัมมนา เรื่อง "การจัดทำรายงานการประเมินตนเองสำหรับภาควิชา" ( 12 ธันวาคม 2546)
    - สัมมนา เรื่อง "การจัดทำรายงานการประเมินตนเองของสำนักงานเลขานุการ" (8 มกราคม 2547)
   • จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ "การเตรียมความพร้อมผู้ตรวจเยี่ยมประกันคุณภาพการศึกษาภายในคณะวิทยาศาสตร์" (13 กุมภาพันธ์ 2547) และมีการฝึกปฏิบัติจริงโดยใช้สำนักงานเลขานุการเป็นหน่วยงานรับการตรวจเยี่ยม
   • ดำเนินการตรวจเยี่ยมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับภาควิชา/สำนักงานเลขานุการ ประจำปี 2547 ในระหว่างวันที่ 9-11 มีนาคม 2547 และได้ประเมินผลการดำเนินการในวันที่ 18 มีนาคม 2547 ผลสรุปจากการดำเนินการดังกล่าว ได้นำเสนอในที่ประชุมกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะฯ ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2547 เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2547
   • รับการตรวจสอบและประเมินระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาในระหว่างวันที่ 7-9 กรกฎาคม 2547 ซึ่งผลการตรวจสอบฯ คณะวิทยาศาสตร์ได้รับการตรวจสอบและประเมินฯ ให้อยู่ในลำดับขั้น "ดีมาก" โดยผลการประเมินระดับการพัฒนาคุณภาพพิจารณาตามองค์ประกอบทั้ง 9 ด้าน ได้คะแนนรวม 84.5 คะแนน
   • นอกจากการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ยึดตามองค์ประกอบ 9 ด้าน จากการที่คณะวิทยาศาสตร์ได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาสถาบันอุดมศึกษาไทยด้วยกระบวนการเทียบเคียงสมรรถนะ(Benchmarking) เพื่อศึกษากระบวนการพัฒนาคุณภาพองค์กร อีกรูปแบบหนึ่ง คณะวิทยาศาสตร์ได้ดำเนินการขยายผลของโครงการ เพื่อให้เกิดการนำกระบวนการเทียบเคียงสมรรถนะ(Benchmarking) มาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมภายในคณะและมีการดำเนินการแล้วหลาย กิจกรรม เช่น
    - การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "กระบวนการเทียบเคียงสมรรถนะเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์" ในวันศุกร์ที่ 19 ธันวาคม 2546 ณ ห้องสัมมนา อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์ โดยจัดให้มีการเทียบเคียงสมรรถนะใน 2 หัวข้อ ได้แก่ด้านหลักสูตร และด้านระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
    - การศึกษาดูงานระบบการจัดการสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพ ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันที่ 10 มกราคม 2547
    - การสัมมนาเรื่อง "กระบวนการเทียบเคียงสมรรถนะเพื่อการพัฒนางาน สำนักงานเลขานุการ คณะวิทยาศาสตร์" ในวันพฤหัสบดีที่ 13 พฤษภาคม 2547 ณ ห้องสัมมนา อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์ และกำหนดให้มีการศึกษาดูงาน ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่