การสนับสนุนค่าใช้จ่ายเพื่อไปเสนอผลงานทางวิชาการ
ต่างประเทศสำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา

ภาคผนวกที่ 9
 


 

ชื่อ

รหัส

ระดับ

สาขาวิชา

การประชุม

ช่วงเวลา

สถานที่

ประเทศ

ประเภท

ชื่อเรื่อง

1 นางสาวเกียรติศิริ เรืองแสง

4325220

โท

ชีววิทยา

FEMS Congress of European Microbiologists

29 มิถุนายน-3 กรกฎาคม 2546

Cultural and Congress Centre, Ljubljana,

Slovenia

Poster

Phosphate Removing Bateria from Domestic Waste Water

2 นางสาวลักษมน สุทธิรางกูล

4325252

โท

ชีววิทยา

FEMS Congress of European Microbiologists

30 มิถุนายน -3 กรกฎาคม 2546

Cultural and Congress Centre, Ljubljana,

Slovenia

Poster

Variety of Soy Bean on the Quality of Thai Fermented Soy Bean "Thua Nao" Inoculate with Bacillus Subtilis

3 นางสาวสิริลักษณ์ อัตระผดุง

4325257

โท

ชีววิทยา

FEMS Congress of European Microbiologists

31 มิถุนายน-3 กรกฎาคม 2546

Cultural and Congress Centre, Ljubljana,

Slovenia

Poster

Isolation of Microorganisms from Loog-paeng for Rice Koji Preparation

4 นางสาวณัฐยาน์ อุดมปรัชญาภรณ์

4325263

โท

ชีววิทยา

FEMS Congress of European Microbiologists

32 มิถุนายน -3 กรกฎาคม 2546

Cultural and Congress Centre, Ljubljana,

Slovenia

Poster

Selection of 2,4-Dichlorophenoxyacetic Acid Degrading Bacteria

5 นายธงชัย เตโชวิศาล

4379535

เอก

เทคโนโลยีชีวภาพ

FEMS Congress of European Microbiologists

29 มิถุนายน -3 กรกฎาคม 2546

Cultural and Congress Centre, Ljubljana,

Slovenia

Poster

Cloning, Sequencing and heterologous expression of family 19 chitinase gene from endophytic Streptomyces sp. CMU Ac 130

6 นางสาวศกุนตลา ศิริอุดม

4425233

โท

ชีววิทยา

FEMS Congress of European Microbiologists

33 มิถุนายน -3 กรกฎาคม 2546

Cultural and Congress Centre, Ljubljana,

Slovenia

Poster

Isolation of Rhizobium from thai Native Legumes

7 นางสาวอัญชลี ตั้งใจอธิษฐาน

4425241

โท

ชีววิทยา

FEMS Congress of European Microbiologists

34 มิถุนายน -3 กรกฎาคม 2546

Cultural and Congress Centre, Ljubljana,

Slovenia

Poster

Screening of Thermotolerant Actinomycetes Which Produce D-Mannose Isomerase

8 นายเมธวี ศรีคำมูล

4365332

เอก

ชีววิทยา

XIX International Congress of Genetic

6-11 กรกฎาคม 2546

The Melbelbourne

Australia

Poster

Genetic Variability among Hill-tribes in Northern Thailand Based on Y-Chromosome Microsatellites

9 นางสาววรภา หีบจันทร์ตรี

4365333

เอก

ชีววิทยา

XIX International Congress of Genetic

6-11 กรกฎาคม 2547

The Melbelbourne

Australia

Poster

Comparative evaluation of Chromosomal aberration micronucleus and single cell gel electrophoresis tests in healthy population residing in a high risk area of lung cancer

10 นางสาวอุรัตน์ พิมลศรี

4265309

เอก

ชีววิทยา

The 4th International Symbiosis Society Congress(ISS)

16-24 สิงหาคม 2546

Saint Mary's University

Canada

Poster

Antifungal Activity of Endophyric Fungi from Eupatorium ortoratum Linn.

11 นางสาวสมจิตร อยู่เป็นสุข

4379534

เอก

เทคโนโลยีชีวภาพ

The 4th International Symbiosis Society Congress(ISS)

16-24 สิงหาคม 2547

Saint Mary's University

Canada

Poster

Arbuscular mycorrhizal fungi in Macaranga denticulata and upland rice

12 นายกิติชัย โสพันนา

4565026

เอก

วัสดุศาสตร์

22nd European Conference on Surface Science(ECOSS22)

7 - 12 กันยายน 2546

Praha

Czech Republic

Poster

Surface Modification of the Tial Alloys by the Nitridation

13 นายกิตติศักดิ์ โชติกเดชาณรงค์

4325219

โท

ชีววิทยา

51st Annual Congress of the Society for Medicinal Plant Research

31 สิงหาคม - 4 กันยายน 2546

Christian-Albrechts-University of Kiel

Germany

Poster

In Vitro Propagation and Production of Secondary Metabolite in Stemona sp.

14 นางสาวดรุณลักษณ์ จันทยศ

4325227

โท

ชีววิทยา

51st Annual Congress of the Society for Medicinal Plant Research

31 สิงหาคม - 4 กันยายน 2546

Christian-Albrechts-University of Kiel

Germany

Poster

Antibacteria Activity of Eugenia spp. Crude Extracts

15 นายอรุณ วงศ์จิรัฐิติ

4325261

โท

ชีววิทยา

51st Annual Congress of the Society for Medicinal Plant Research

31 สิงหาคม - 4 กันยายน 2546

Christian-Albrechts-University of Kiel

Germany

Poster

Inhibittory Effect of Chromolaena odorata CL. King et Robins and Eugenol Plus Chromolaena odorata on Some Molds

16 นายฉัตรดนัย บุญเรือง

4465026

เอก

วัสดุศาสตร์

International Conference on Mechanochemistry and Mechanical Alloying(INCOME2003)

7 - 11 กันยายน 2546

Technical University of Braunschweig, Braunschweig

Germany

Poster

The Improvement of the Properties of TiAl by the Carbonitridation

@

@

19 นางสาวพิชญา มังกรอัศวกุล

4465827

เอก

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

51st Annual Congress of the Society for Medicinal Plant Research

31 สิงหาคม - 4 กันยายน 2546

Christian-Albrechts-University of Kiel

Germany

Poster

Isolation and Structure Determination of a Novel Stemona Alkaloid

20 นายกฤตชญา อิสกุล

4525216

โท

ชีววิทยา

51st Annual Congress of the Society for Medicinal Plant Research

31 สิงหาคม - 4 กันยายน 2546

Christian-Albrechts-University of Kiel

Germany

Poster

Investigation of Insecticidal properties of Mammea Siamensis Kosterm

21 นางสาวมัธนียา วังประภา

4525237

โท

ชีววิทยา

51st Annual Congress of the Society for Medicinal Plant Research

31 สิงหาคม - 4 กันยายน 2546

Christian-Albrechts-University of Kiel

Germany

Poster

In Vitro Shoot Multiplication of Acorus calamus Linn.

22 นางสาวศิริเพ็ญ ปั้นดี

4565829

เอก

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

 

51st Annual Congress of the Society for Medicinal Plant Research

31 สิงหาคม - 4 กันยายน 2546

Christian-Albrechts-University of Kiel

Germany

Poster

Toxicity Study of Mammea siamensis Kosterm

23 นางปราณี ปาลี

4465376

เอก

ชีววิทยา

International Symposium on Plant Taxonomy Advances and Relevance

14 - 15 พฤศจิกายน 2546

University Department of Botany

India

Oral

Taxonomic Studies of Some Thai Gesneriaceae

24 นายปรัชญา ศรีสง่า

4165022

เอก

ชีววิทยา

International Botanic Garden Conference

15 - 18 กรกฎาคม 2546

Bali Botanic Gardens

Indonesia

Oral

Botanical Expedition on Doi Phu Kha and ex-situ Conservation in Queen Sirikit Botanic Garden, Thailand

25 นางสาวสิริพัชร์ สุธีรภัทรานนท์

4165019

เอก

เคมี

The 20th Anniversary of the Japanese Association for Flow Injection Analysis

6-7 พฤศจิกายน 2546

Okayama University

Japan

Oral

Sequential Injection-anodic Stripping Voltammetry with Standard Addition for Determination of Some Metals

26 นางสาวจิรายุ แนววงศ์

4325222

โท

ชีววิทยา

11th International Symposium on Trichoptera

12 - 17 มิถุนายน 2546

Sakai Osaka

Japan

Poster

Effect of Discharge and Stream Flow Regulation on Tricoptera Communities in Northern Thailand

27 นายอาทิตย์ นันทขว้าง

4365330

เอก

ชีววิทยา

11th International Symposium on Trichoptera

12 - 17 มิถุนายน 2546

Sakai Osaka

Japan

Poster

Diversity of Tricoptera(Larvae) in limestone and non-limestone of Northern Thailand

28 นายธีระชัย บงการณ์

4365522

เอก

วัสดุศาสตร์

2nd International Conference on Materials Processing for Properties and Performance

11 - 13 ตุลาคม 2546

Yokohama

Japan

Oral

Effect of Excess PbO on Microstructure and Phase Transitions of (Pb0.9 Ba0.1) ZrO3 Ceramics

29 นางสาวณัฐพร ช้างทอง

4425222

โท

ชีววิทยา

11th International Symposium on Trichoptera

12 - 17 มิถุนายน 2546

Sakai Osaka

Japan

Poster

Diversity of Tricoptera larvae communities from different microhabitats and stream in Phu Hin Rong Kla National Park

30 นางสาววันดี อ่อนเรียบร้อย

4465029

เอก

วัสดุศาสตร์

2nd International Conference on Materials Processing for Properties and Performance

11 - 13 ตุลาคม 2546

Yokohama

Japan

Oral

The Effect of Variation in Sintering Temperature on the Microstructure and Electrical Properties of Zinc Oxide Varistors

31 นายณรงค์ เล่งฮ้อ

4465226

เอก

เคมี

The 20th Anniversary of the Japanese Association for Flow Injection Analysis

6-7 พฤศจิกายน 2546

Okayama University

Japan

Oral

A Dynamic Surface tension Detector for Flow-Based Techniques

32 นางสาวธนภรณ์ โตโสภณ

4565029

เอก

วัสดุศาสตร์

IUMRS-ICAM 2003: Self Assembly Materials

8 - 13 ตุลาคม 2546

Pacifico Yokohama

Japan

Poster

Quenching Effects and Conduction Characteristics of Al Doped ZnO Ceramics

33 นายพันธวัฒน์ ไชยวรรณ

4425404

โท

ฟิสิกส์ประยุกต์

The 4th Asian-European International Conference on Plasma Surface Engineering

28 ก.ย - 3 ต.ค. 46

Ramada Plaza Jeju City

Korea

Poster

Low Temperature Plasma Treatment for Hydrophobicity Improvement of Silk

34 นายธงชัย เตโชวิศาล

4379535

เอก

เทคโนโลยีชีวภาพ

3rd Federation of Asia Pacific Microbiology Societies (FAPMS) Conference

15 - 18 ตุลาคม 2546

Nikko Hotel, Kualumpur

Malaysia

Poster

Cloning, Sequencing and heterologous expression of chitinase gene from endophytic Streptomyces aureofaciens CMU Ac 130 for Antifungal

35 นายนรินทร์ เพชรโรจน์

4565177

เอก

คณิตศาสตร์

The Wladyslav Orlicz Centenary Conference and Function Spaces VII

21- 25 กรกฎาคม 2546

University in Poznan

Poland

Oral

Extreme points and Rotundity of Orlicz difference sequence spaces

36 นายมิญช์ เมธีสุวกุล

4165047

เอก

ฟิสิกส์

The 10th International Conference on ION SOURCES

8 - 13 กันยายน 2546

JINR, Dubna

Russia

Oral

Microwave Plasma Source as an Ion Beam Neutralizer

37 นายฉัตรดนัย บุญเรือง

4465026

เอก

วัสดุศาสตร์

International Conference on Materials for Advanced Technologies

7 - 12 ธันวาคม 2546

Suntec Singapore International Convention & Exhibition Center

Singapore

Poster

The Potential of C2H2 on Wear Resistance of -TiAl Alloys

39 นายกิตติชัย โสพันนา

4565026

เอก

วัสดุศาสตร์

International Conference on Materials for Advanced Technologies

7 - 12 ธันวาคม 2546

Suntec Singapore International Convention & Exhibition Center

Singapore

Poster

Nitridation of Gamma-TiAl Alloys at High Temperature

43 นายภูสิต ปุกมณี

4165031

เอก

เคมี

International Conference on Materials for Advanced Technologies

7 - 12 ธันวาคม 2546

Suntec Singapore International Convention & Exhibition Center

Singapore

Poster

Hydrothermal Synthesis of Fine Bismuth Titanate Powders

45 นายอรรถพล แก้วขาว

4365151

เอก

คณิตศาสตร์

International Conference on Fixed Paint Theory and its Applications Valencia , 2003

13-19 กรกฎาคม 2546

University of Valencia,

Spain

Oral

Preservation of Uniform Smoothless and U-Convexity by Direct Sums

47 นางสาวระวิวรรณ ทิน้อย

4379529

เอก

เทคโนโลยีชีวภาพ

The 220th ACS National Meeting, New York

7 - 11 กันยายน 2546

New York

USA

Poster

Optimization of Carotenoid production in the Yeast Phaffia rhodozyma Cultured in Hydrolyzed Mung Bean Waste Media