แขกเยี่ยมชมคณะวิทยาศาสตร์

ภาคผนวกที่ 20
 

ระหว่าง ตุลาคม 2546-กันยายน 2547

รายชื่อแขกเยี่ยมชม

สาเหตุที่มา

ระหว่างวันที่

Prof. Dr. Helmut Wiedemann จาก Stanford University, U.S.A

บรรยายพิเศษเรื่อง “Accelerator and Beam Physics” และหารือแนวทางการดำเนินการจัดการศึกษาระดับปริญญาเอกและงานด้านวิจัยฟิสิกส์ของเครื่องเร่งและลำอนุภาค

10-14 พฤศจิกายน 2546

Prof. Philip Marriott จาก Australia Center for Research on Separation Science, Australia

เจรจาความร่วมมือโครงการหลักสูตรพัฒนาบัณฑิตศึกษาเพื่อพัฒนาอุดมศึกษาไทย สาขาวิชาเคมี แขนงเคมีวิเคราะห์

17-23 ธันวาคม 2546

Prof. Peter Lovell, Professor of Polymer Science&Dean of Teaching and Learning for UMIST, Manchester Materials Science Centre, University of Manchester, UKี

เยี่ยมชมคณะและหารือเกี่ยวกับการมีความร่วมมือทางวิชาการในอนาคตด้านสาขาวัสดุศาสตร์

14 กุมภาพันธุ์ 2547

Prof. Colin D. Flint อดีตศาสตราจารย์ประจำ Birkbeck College มหาวิทยาลัยลอนดอน ประเทศสหราชอาณาจักร

ปฏิบัติงานระยะสั้น ณ ภาควิชาเคมี

19 มกราคม – 13 กุมภาพันธ์ 2547

Prof. Neil Quigley, Pro Vice Chancellor, Victoria University of Wellington, New Zealand

เสนอข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ และเยี่ยมชมคณะฯ

26 กุมภาพันธ์ 2547

Prof. Dr. H.J. Voigt, Head, Institute of Water, Air and Solid Science, Brandenburg Technical University of Cottbus, Germany
Prof. Dr. G. Wiegleb, Head, International Programme for Environment and Resource Management, Brandenburg Technical University of Cottbus, Germany
Mr. Jens Radschinski, Research Assistant, Thai-German Project (BTU, Cottbus and Department of Mineral Resources, Thailand)

เข้าพบรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ

1 เมษายน 2547

Dato’ Seri Prof. Dr. HJ. Ibrahim Abu Shah, the Vice Chancellor of Universiti Tecknologi MARA
Prof. Dr. Mohamed Yusoff Haji Abbas, the Dean of the Faculty of Architecture, Planning and Surveying
Mr. Mohd Makhtar Abdul Rahman, the Coordinator for International Relations จาก Universiti Teknologi MARA (UiTM) ประเทศมาเลเซีย

ลงนามข้อตกลงร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

30 กรกฏาคม 2547

Prof. Dr. Gary D. Christian จาก Chemistry Department, University of Washington, Seattle, USA

ปรึกษาหารือในโครงการปริญญาเอกร่วมสถาบัน สอบนักศึกษาปริญญาเอก และเป็นวิทยาการในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Some Recent Research in Micro and Nano-Scale analysis and Scientific Writing”

6 พฤษภาคม 2547

Prof. Alan C. Ward ผู้เชี่ยวชาญจาก School of Biology, University of Newcastle upon Tyne ประเทศสหราชอาณาจักร

วิทยากรในการประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายสาขาจุลชีววิทยา เรื่อง “เทคนิค Denaturing Gradient Gel Electrophoresis (DGGE)”

4-6 พฤษภาคม 2547

Prof. Dr. Sotiris E. Pratsinis จาก Particle Technology Laboratory, Department of Mechanical and Process Engineering, ETH Zurich ประเทศสวิสเซอร์แลนด์

บรรยายพิเศษ เรื่อง “Gas-Phase Synthesis for Nanostructured Materials”

16 กรกฎาคม 2547

Assoc. Prof. Dr. Bernard Dell ผู้เชี่ยวชาญจาก Murdoch University ประเทศออสเตรเลีย
Prof. Dr. Siegfried Johne ผู้เชี่ยวชาญจาก MYCOSYM Environment GmbH ประเทศเยอรมัน

ร่วมบรรยายพิเศษในการประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง Mycorrhizal Fungi: Identification, Production and Inoculum Testing for Crop Plants

16 กรกฏาคม 2547

Dr. Jonathan Mark Slater จาก University of London ประเทศสหราชอาณาจักร

เดินทางมาให้คำปรึกษางานวิจัยและพัฒนาระบบเครื่องมือในโครงการพัฒนาบัณฑิตศึกษาเพื่อพัฒนาอุดมศึกษาไทย สาขาวิชาเคมี แขนงเคมีวิเคราะห์

17-23 กรกฏาคม 2547

Dr. Andre Anders จาก Lawrence Berkeley National Laboratory, University of California, USA

ร่วมกำหนดรายละเอียดโครงร่างวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาเอก นายนิติศักดิ์ ปาสาจะ ในโครงการหลักสูตรดุษฎีบัณฑิตร่วมกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ สาขาวิชาฟิสิกส์

19-25 กรกฎาคม 2547

Dr. Nguyen Anh Tuan, Vice Rector ของ Cantho University ประเทศเวียดนาม

เยือนคณะวิทยาศาตร์

 

24 สิงหาคม 2547

Assoc. Prof. Dr. Hans Mosbaek จาก Department of Environment and Resources, Danish Technical University

บรรยายพิเศษ เรื่อง “Problem Oriented and Problem Based Learning (POPBL)

26-29 มีนาคม 23 สิงหาคม 2547

Dr. Albert Carley จาก School of Chemistry, Cardiff University, UK

บรรยายพิเศษ เรื่อง Reactions at Metal Surfaces : Studies at the Macro-scale and Nano-scale และเจรจาความร่วมมือทางวิชาการ ภายใต้โครงการพัฒนาบัณฑิตศึกษาเพื่อพัฒนาอุดมศึกษาไทย

23-27 สิงหาคม 2547

Prof. Fumio Kato, Faculty of Agriculture, Saga University
Prof. Kohzo Kanda, and Mr. Kasao

ดูงานและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนักวิจัย

21-26 กันยายน 2547

Prof. John Peberdy จาก The University of Nottingham, UK

ร่วมทำวิจัยและสอบวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาเอก ภาควิชาชีววิทยา

8-14 ตุลาคม 2547

Mr. Hiroya Uemura และคณะ จากบริษัท C. Uemura ประเทศญี่ปุ่น

ร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับคณะวิทยาศาสตร์

1 กรกฎาคม 2547

Prof. Zhores I. Alferov นักวิทยาศาสตร์ รางวัลโนเบล (Nobel Laureates)
Ms. Tamara Alferov ภรรยา
Mr. Janis Hegwein เจ้าหน้าที่จาก International Peace Foundation

แสดงปาฐกถา

12 มีนาคม 2547

Prof. Robert Huber นักวิทยาศาสตร์รางวัลโนเบล (Nobel Laureates)

บรรยายพิเศษ

9 เมษายน 2547