ทุนพัฒนาอาจารย์ประจำปี 2547

ภาคผนวกที่ 6
 

ทุนพัฒนาอาจารย์ประจำปี 2547

ลำดับที่

ชื่อ-สกุล

ภาควิชา

สาขาวิชา

ระดับ

ปีที่รับทุน

ปีที่สำเร็จ

ประเทศ/
สถาบัน

หน่วยงาน
เจ้าของทุน

1

นางสาวอรวรรณ วิรัลห์เวชยันต์

ฟิสิกส์

อุตุนิยมวิทยาฯ

โท-เอก

2547

2550

ม.เชียงใหม่

สำนักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา

2

นางสาวนัดดา เวชชากุล

ฟิสิกส์

วัสดุศาสตร์

โท-เอก

2547

2552

ม.เชียงใหม่

สำนักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา

3

นายมานัดถุ์ คำกอง

สถิติ

สถิติศาสตร์

โท-เอก

2547

2552

ม.เชียงใหม่

สำนักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา

4

นางสาวจีรพร เพกเกาะ

ชีววิทยา

ชีววิทยา

เอก

2547

2550

ม.เชียงใหม่

สำนักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา

5

นายชัยกานต์ เลียวหิรัญ

วัสดุศาสตร์

ฟิสิกส์

โท-เอก

2547

2552

ม.เชียงใหม่

สำนักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา

6

นางสาวแสงรวี ศรีวิชัย

เคมี

วัสดุศาสตร์

โท-เอก

2547

2552

ม.เชียงใหม่

สำนักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา

7

นายอธิพงศ์ งามจารุโรจน์

ฟิสิกส์

วัสดุศาสตร์

เอก

2547

2550

ม.เชียงใหม่

สำนักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา

8

นายเฉลิมพล บุญปก

คณิตศาสตร์

คณิตศาสตร์ประยุกต์

โท-เอก

2547

2552

ม.เชียงใหม่

สำนักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา

9

นายมานะชัย รอดชื่น

สถิติ

สถิติศาสตร์

โท-เอก

2547

2552

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สำนักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา

10

นางสาววลัยทิพย์ บุญญาติศัย

สถิติ

สถิติศาสตร์

โท-เอก

2547

2552

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สำนักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา

11

นายสายัญ ปันมา

คณิตศาสตร์

คณิตศาสตร์ประยุกต์

โท-เอก

2547

2552

ม.เชียงใหม่

สำนักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา

12

นายมนัส ใจมะสิทธิ์

เคมีอุตสาหกรรม

เทคโนโลยีโลหะและวัสดุและพลังงาน

โท-เอก

2547

2552

-

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

13

นายธนวัฒน์ เชาวสกู

ชีววิทยา

ชีววิทยา

โท-เอก

2547

2552

-

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

14

นางนงคราญ ไชยวงศ์

เคมีอุตสาหกรรม

เคมีอุตสาหกรรม

โท

2547

2549

ม.เชียงใหม่

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน