วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมาย
ของคณะวิทยาศาสตร์ในรอบ 4 ปี

   


นโยบายและแนวทางการดำเนินงาน
คณะวิทยาศาสตร์ (พ.ศ. 2544-2547)

วิสัยทัศน์


ผลิตบัณฑิตและงานวิจัยระดับแนวหน้าของประเทศเทียบได้กับมหาวิทยาลัยมาตรฐานทั่วโลก

พันธกิจ

 1. ผลิตบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์ที่มีคุณภาพและคุณธรรม ตลอดจนการให้บริการวิชา
  การพื้นฐานแก่คณะต่างๆ

 2. ผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพในระดับมาตรฐานสากล และนำงานวิจัยมาแก้ปัญหาท้องถิ่น
  และประเทศชาติ

 3. ให้บริการวิชาการแก่ประชาชน ชุมชน และท้องถิ่น

 4. ส่งเสริมนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมของรัฐในภาคเหนือ และร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม

 5. มีระบบการบริหารงานบุคคล บริหารงบประมาณ ตลอดจนการบริหารทรัพยากรอื่น ๆ
  ที่มีประสิทธิภาพ

เป้าหมาย

 1. รับนักศึกษาเข้าศึกษาในคณะฯ โดยให้มีสัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษาเป็น 1 ต่อ 15 โดยในปีแรกผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 และระดับบัณฑิตศึกษา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของจำนวนที่รับเข้าและจะเพิ่มอัตราของบัณฑิตที่จบให้มากขึ้นปีต่อๆ ไป

 2. ยกระดับงานวิจัยในคณะฯ ให้เข้าสู่มาตรฐานสากล เชื่อมโยงงานวิจัยกับบัณฑิตศึกษา และความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ โดยให้มีผลงานตีพิมพ์/การจดสิทธิบัตร ไม่น้อยกว่า 0.1 เรื่อง/คน ในปีแรกและเพิ่มขึ้นเป็น 0.25 เรื่อง/คน ภายใน 5 ปี

 3. ให้บริการวิชาการต่อสาธารณชนที่สอดคล้องกับความเชี่ยวชาญของคณะฯ โดยเน้นการหารายได้เพื่อการพึ่งตนเองในด้านงบประมาณ โดยรับงานบริการวิชาการไม่น้อยกว่า 100 ชิ้นงาน/ปี

 4. มีกิจกรรมส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง และจะพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมของคณะวิทยาศาสตร์ ให้สะอาดร่มรื่นและเขียวชะอุ่มทั้งปี

 5. มีกลไกการบริหารบุคคล การบริหารงบประมาณ ตลอดจนการบริหารทรัพยากรอื่น ๆ ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ประเมินได้เพื่อเป็นรากฐานของการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐบาล โดยมีการระดมทุนเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของเงินรายได้ปัจจุบัน และเพิ่มขึ้นอย่างสม่ำเสมอในปีต่อๆ ไป