บุคลากรที่ลาศึกษาต่อในประเทศและต่างประเทศ

ภาคผนวกที่ 18
 

 

บุคลากรที่ลาศึกษาต่อในประเทศและต่างประเทศ (ตุลาคม 2546 – กันยายน 2547)

ลำดับ

ชื่อ - สกุล

สาขาวิชา

หลักสูตร

ประเทศ

ประเภททุน

1

นางสาวกาญจนา ดำริห์

Plant Biochemistry

ปริญญาเอก

สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

Leibniz Scholarship

และทุนส่วนตัว

2

นางสาวจีรพร เพกเกาะ

ชีววิทยา

ปริญญาเอก

ไทย

โครงการพัฒนาอาจารย์ สาขาขาดแคลน เพื่อศึกษาในประเทศ

ประจำปี 2547

3

นายปรารถนา ใจผ่อง

คณิตศาสตร์

ปริญญาเอก

สหรัฐอเมริกา

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประจำปี 2546

4

นายวิเชียร ไกรวัฒนวงศ์

ฟิสิกส์ดาราศาสตร์

ปริญญาเอก

สหราชอาณาจักร

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

5

นางสาวศิรามาศ โกมลจินดา

Planetary Science

ปริญญาเอก

นิวซีแลนด์

โครงการพัฒนาอาจารย์ สาขาขาดแคลน ศึกษา ณ ต่างประเทศ

ประจำปี 2547 ครั้งที่ 1

6

นางสาวสุรินทร์ สายปัญญา

เคมีฟิสิกัล

ปริญญาเอก

สหราชอาณาจักร

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประจำปี 2546

7

นางสาวสายรุ้ง ซางสุภา

Nanoscience and Nanotechnology

ปริญญาเอก

สหรัฐอเมริกา

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

8

นายอธิพงศ์ งามจารุโรจน์

วัสดุศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ

ปริญญาเอก

ไทย

โครงการพัฒนาอาจารย์ สาขาขาดแคลน เครือข่ายนาโนเทคโนโลยี

ประจำปี 2547

9

นางสาวอังคณา เสาวภาคย์หิรัณย์

เทคโนโลยีชีวภาพและสิ่งแวดล้อม

ปริญญาเอก

สหราชอาณาจักร

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประจำปี 2547

 


.