การสนับสนุนค่าใช้จ่ายเพื่อไปเสนอผลงานทางวิชาการ
ในประเทศสำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา

ภาคผนวกที่ 10
 


 

ชื่อ

รหัส

ระดับ

สาขาวิชา

การประชุม

ช่วงเวลา

สถานที่

ประเทศ

ประเภท

ชื่อเรื่อง

1

นางสาวหทัยทิพย์ โรจน์ศุภรัตน์

4225407

โท

ฟิสิกส์ประยุกต์

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 30

20-22 ตุลาคม 2546

หอประชุมมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ไทย

Poster

Improvement of the Mechanical Properties of Chitosan monotilament fibres by blending with poly (ethylene oxide)

2

นายโรมรัน ชูศรี

4265253

เอก

เคมี

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 51

20-22 ตุลาคม 2546

หอประชุมมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ไทย

Poster

ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณฟลูออไรด์และไฮดรอกไซด์ภายในฟกซ์เบดคอลัมน์ที่บรรจุด้วยถ่านกระดูก

3

นางสาวทิพย์สุคนธ์ คุ้มแสง

4325367

โท

ฟิสิกส์

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 32

20-22 ตุลาคม 2546

หอประชุมมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ไทย

Poster

การวางแผนการขุดถ่านหินของเหมืองแม่เมาะให้ได้ตามข้อกำหนดของโรงไฟฟ้าแม่เมาะ

4

นายไพศาล ดวงจันทร์ ณ อยุธยา

4325401

โท

ฟิสิกส์ประยุกต์

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 34

20-22 ตุลาคม 2546

หอประชุมมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ไทย

Poster

ระบบตรวจสอบลำอิเล็กตรอนแบบห้วงในแนวตามขวางสำหรับโครงการสุริยา

5

นายศรชัย ธนันชัย

4325407

โท

ฟิสิกส์ประยุกต์

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 36

20-22 ตุลาคม 2546

หอประชุมมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ไทย

Poster

การหาขอบเขตล่างของจำนวนไบพาร์ไทต์แรมเซย์บางจำนวนโดยใช้วิธีความน่าจะเป็น

6

นายอนันต์ พรหมสิทธิบุตร

4325472

โท

วัสดุศาสตร์

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 37

20-22 ตุลาคม 2546

หอประชุมมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ไทย

Poster

การประมาณค่าด้วยอนุกรมและค่าประมาณพาเดสำหรับแบบจำลองประชากรโวลแตร์รา-เฟรดโฮล์ม

7

นางสาวจิราภรณ์ โยจินา

4425041

โท

คณิตศาสตร์ประยุกต์

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 38

20-22 ตุลาคม 2546

หอประชุมมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ไทย

Oral

การคำนวณปริมาณการเติมน้ำบาดาลของแอ่งเชียงใหม่โดยวิธีการปรับตัวของระดับน้ำบาดาล

8

นางสาวศิริรัตน์ อุบสิทธิ์

4425334

โท

ธรณีวิทยา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 41

20-22 ตุลาคม 2546

หอประชุมมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ไทย

Oral

ปรากฏการณ์ที่รอยต่อของโลหาผสมเหล็ก-นิกเกิล-โคบอลต์และแก้วบอโรซิลิเกต

9

นางสาวการะเกด แก้วใหญ่

4425397

โท

ฟิสิกส์ประยุกต์

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42

20-22 ตุลาคม 2546

หอประชุมมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ไทย

Poster

พัฒนาเทคนิคการเชื่อมแบบแรงเสียดทานสำหรับการเชื่อมต่อโลหะ

10

นางสาวชลธิรา แสงสุบัน

4425398

โท

ฟิสิกส์ประยุกต์

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43

20-22 ตุลาคม 2546

หอประชุมมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ไทย

Poster

การจำลองแบบสภาพอากาศเขตภูมิภาคบริเวณแอ่งแม่โขงตอนกลาง

11

นายถาวร อินทโร

4425399

โท

ฟิสิกส์ประยุกต์

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44

20-22 ตุลาคม 2546

หอประชุมมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ไทย

Poster

การหาอัตราส่วนผสมของของเหลว ณ ตำแหน่งใดๆในขณะทดลองโดยเทคนิคการกระเจิงของแสง

12

นางสาวพิมพ์ใจ แสงความสว่าง

4425405

โท

ฟิสิกส์ประยุกต์

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45

20-22 ตุลาคม 2546

หอประชุมมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ไทย

Poster

การทดสอบความแข็งแรงของวัสดุผสมอะลูมิเนียมเมทริกซ์เสริมแรงด้วยเส้นใยนาโนซิลิคอมคาร์ไบด์-อะลูมินา

13

นายสมอ บุญพันธ์

4425408

โท

ฟิสิกส์ประยุกต์

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46

20-22 ตุลาคม 2546

หอประชุมมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ไทย

Poster

การสังเคราะห์ท่อนาโนคาร์บอนโดยการตกสะสมไอเคมีบนลวดทังสเตน

14

นายมรกตกฤษณ์ ชุมศรี

4425550

โท

วิทยาการคอมพิวเตอร์

วิศวกรรมชีวการแพทย์แห่งชาติ ครั้งที่ 3

11 - 12 กันยายน 2546

โรงแรมรามาการ์เดน

ไทย

Poster

วิธีการหาขอบและแยกส่วนสำหรับภาพสองมิติจากเครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง

15

นางอัมพร เวียงมูล

4465031

เอก

วัสดุศาสตร์

Thai Foundrymen's Society

17 - 22 ตุลาคม 2546

โรงแรมมิราเคิลแกรนด์

ไทย

Oral

Characterisation of Hahg Chromium Cast Irons

16

นายสรพงษ์ จันทร์หอม

4465229

เอก

เคมี

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 52

20-22 ตุลาคม 2546

หอประชุมมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ไทย

Poster

Adsorption of Dying Lac Dye on Cotton Fibre

17

นางสาวยุพา ทาโสด

4465401

เอก

ธรณีวิทยา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 48

20-22 ตุลาคม 2546

หอประชุมมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ไทย

Poster

การสังเคราะห์เส้นใยนาโนชนิดลูกปัดจากแท่งแกรไฟต์ผสมอะลูมิเนียมออกไซด์โดยเทคนิคการให้ความร้อนด้วยกระแสไฟฟ้า

18

นายธีรศักดิ์ คำวรรณะ

4465551

เอก

ฟิสิกส์

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 49

20-22 ตุลาคม 2546

หอประชุมมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ไทย

Poster

การผลิตเส้นใยนาโนชนิดซิลิคอนคารไบด์จากแท่งเกรไฟต์ผสมซิลิคอนไดออกไซด์โดยเทคนิคการให้ความร้อนด้วยกระแสไฟฟ้า

19

นางสาวศุภลักษณ์ โพธิ

4525011

โท

คณิตศาสตร์

การประชุมวิชาการคณิตศาสตร์ 2547

3-5 มีนาคม 2547

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ไทย

Poster

Some Convexity Properties of Direct Sums of Banach Spaces

20

นายสายัญ ปันมา

4525012

โท

คณิตศาสตร์

National Conference on General Algebra and Discrete Mathematics

10-13 มีนาคม 2547

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ไทย

Poster

Characterization of Clifford Semi-groups Diagraphs

21

นางสาวสุพรรณี แสนพินิจ

4525013

โท

คณิตศาสตร์

การประชุมวิชาการคณิตศาสตร์ 2547

3-5 มีนาคม 2547

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ไทย

Poster

Forcing Linearity Numbers of Finitely Generate Module Over Z

22

นางสาวจิราภรณ์ นิคมทัศน์

4525221

โท

ชีววิทยา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 50

20-22 ตุลาคม 2546

หอประชุมมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ไทย

Poster

การสังเคราะห์ผลึกซิลิกอนคาร์ไบด์และเส้นใยซับไมครอนซิลิกอนไดออกไซด์จากแท่งเกรไฟต์ผสมแกลบโดยเทคนิคการให้ความร้อนด้วยกระแสไฟฟ้า

23

นายพิเชษฐ์ สุวรรณ์

4525232

โท

ชีววิทยา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 51

20-22 ตุลาคม 2546

หอประชุมมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ไทย

Poster

สเปกตรัมแสงของพลอยภายหลังจากถูกส่องด้วยแสงเลเซอร์ความเข้มสูง

24

นายวิทยา เครือคำ

4525373

โท

ฟิสิกส์

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 52

20-22 ตุลาคม 2546

หอประชุมมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ไทย

Poster

การแยกและคัดเลือกแบคทีเรียที่สร้างเอนไซม์ไคติเนส

25

นายอนุรักษ์ ประสาทเขตร์การ

4525408

โท

ฟิสิกส์ประยุกต์

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 53

20-22 ตุลาคม 2546

หอประชุมมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ไทย

Poster

สเปกตรัมการดูดกลืนแสงของฟัน

26

นางสาวปนัดดา จันทร์เนย

4539506

โท

เทคโนโลยีชีวภาพ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 53

20-22 ตุลาคม 2546

หอประชุมมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ไทย

Poster

ผลของสารสกัดจากสมุนไพรว่านน้ำและสารภี ต่อการยับยั้งไวรัสก่อโรคเริม ชนิดที่ 2

27

นางสาวสุภาวดี ศรีแย้ม

4579527

เอก

เทคโนโลยีชีวภาพ

Biothailand 2003: Technology for Life

17-20 กรกฎาคม 2546

Pattaya Exhibition and convention Hall, Pattaya

ไทย

Poster

Purification and identification of Major Pigments from Serratia rubidaea