การพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

   


งานด้านพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ในปีการศึกษา 2546-2547 เน้นหนักในการพัฒนาบุคลิกภาพ มนุษย-สัมพันธ์และความเป็นผู้นำ ตลอดจนพัฒนาองค์การและระบบการทำงานของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ เพื่อ ให้เกิดการพัฒนาการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพต่อสังคม ประกอบด้วย 2 ส่วนใหญ่ ๆ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

      • งานกิจกรรมนักศึกษา
      • งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา

งานกิจกรรมนักศึกษา

เป็นงานบริการและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมของนักศึกษา ให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วยงานด้านกิจกรรมเสริมหลักสูตร กิจกรรมกีฬาและนันทนาการ กิจกรรมบำเพ็ญ -ประโยชน์ต่อสังคม และกิจกรรมทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี โดยมีสโมสรนักศึกษาคณะวิทยา-ศาสตร์ (สนว.) เป็นองค์กรหลักและมีชมรมในสังกัดอีก 23 ชมรม 8 กลุ่มนักศึกษาแยกตามภาควิชานักศึกษาชั้นปีที่ 1 และนักศึกษาไม่สังกัดวิชาเอก การจัดกิจกรรมนักศึกษาในปีการศึกษา 2546-2547 เป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัยและตามสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน เช่น กิจกรรมรับน้องและประชุมเชียร์ได้จัดตามนโยบายของมหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ยังคงมีการมอบรางวัลเรียนดีและรางวัลกิจกรรมดี ดังเช่นทุกปี ที่ผ่านมา เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษามีวิริยะอุตสาหะในการศึกษาและส่งเสริมให้นักศึกษาฝึกฝนการทำงานร่วมกัน โดยมีชมรมต่างๆ และนักศึกษาได้รับรางวัลกิจกรรมดี จำนวน 30 รางวัล และมีนักศึกษาได้รับรางวัลเรียนดีจำนวน 90 คน กิจกรรมที่ดำเนินการในปีงบประมาณ 2546-2547 มีทั้งหมด 74 กิจกรรม (รายละเอียดดังแสดงใน ภาคผนวกที่ 15)

งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา

เป็นงานให้บริการนักศึกษาเกี่ยวกับทุนการศึกษา (ดูหัวข้อทุนการศึกษา) เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา งานแนะแนวและจัดหางาน-ศึกษาต่อ งานให้คำปรึกษาปัญหาต่างๆ การติดต่อประสานงานระหว่างนักศึกษากับหน่วยงาน/องค์กรต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย และงานบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา ในปีการศึกษา 2546-2547 นี้ หน่วยกิจการนักศึกษา โดยรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาได้ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษแก่นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ และการบรรยายพิเศษเกี่ยวกับการพัฒนาความรู้และทักษะการใช้ภาษาอังกฤษภาพยนตร์ โดยเชิญท่านอาจารย์อริสรา ธนาปกิจ จากสถาบัน En-Concept หรืออาจารย์พี่แนน เป็นวิทยากร ซึ่งได้รับความสนใจจากนักศึกษาเป็นจำนวนมาก ตลอดจนจัดกิจกรรมแนะนำการเตรียมตัวสมัครงานและการเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ เหมาะสมกับความต้องการของตลาดแรงงาน โดยการจัดปัจฉิมนิเทศแก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ดังเช่นปีที่ผ่านมา มีการแนะนำเกี่ยวกับการเตรียมตัวของนักศึกษา ทั้งการเตรียมตัวสมัครงาน และการทำงาน ตลอดจนการเตรียมตัวศึกษาต่อภายหลังจากจบการศึกษา และการแนะนำมารยาทการเข้าร่วมงานสังคมโดย คุณสุชาดา ทองศุภผล
กิจกรรมดังกล่าว ได้รับความสนใจจากทั้งนักศึกษาและคณาจารย์ที่ร่วมงานเป็นอย่างดี กิจกรรมนี้หน่วยกิจการนักศึกษาจะดำเนินการต่อในปีต่อไป