เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา

   


ตามที่รัฐบาลมีนโยบายให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ หรือผู้ที่มีรายได้น้อยนั้น ในปีการศึกษา 2547 หน่วยกิจการนักศึกษาได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ดำเนินการรับสมัคร พิจารณาคัดเลือกและเสนอชื่อให้มหาวิทยาลัย ตลอดจนการทำสัญญากู้ยืมเงินสำหรับนักศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์ โดยมีนักศึกษาสนใจสมัครและทำสัญญากู้ยืมเงิน จำนวน 894 คน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 39,191,100 บาท