โครงการพัฒนาบัณฑิตศึกษาเพื่อพัฒนาอุดมศึกษาไทย

   


คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับอนุมัติจากทบวงมหาวิทยาลัย ให้เข้าอยู่ในโครงการพัฒนาบัณฑิต ศึกษาเพื่อพัฒนาอุดมศึกษาไทย ในโครงการระยะที่ 1 จำนวน 5 หลักสูตร ได้แก่

1) หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี แขนงวิชาเคมีวิเคราะห์ ร่วมกับ
University of Washington, Seattle/ สหรัฐอเมริกา ;
Monash University/ ออสเตรเลีย
Karlsruhe Research Centre/ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน ;
Birkbeck College/ อังกฤษ
Liverpool John Moores University/ อังกฤษ ;
University of Hull/ อังกฤษ

2) หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี แขนงวิชาเคมีฟิสิกัล ร่วมกับ
University of Leeds/ อังกฤษ ;
Monash University/ ออสเตรเลีย
Freiberg University of Mining and Technology, สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน

3) หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ร่วมกับ
Uppsala University/ สวีเดน ;
Royal Institute of Technology(Stockholm)/ สวีเดน
Lund University/ สวีเดน ;
University of Leeds/ อังกฤษ
Chalmer University of Technology/ สวีเดน

4) หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ ร่วมกับ
School of Materials, University of Leeds/ อังกฤษ

5) หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาธรณีวิทยา ร่วมกับ
The University of Birmingham/ อังกฤษ

ในปีงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2547 คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จำนวน 7,956,800 บาท ดังนี้

1. ค่าตอบแทนผู้เชี่ยวชาญ (วิทยากร) 568,900 บาท
2. ค่าเดินทางเพื่อความร่วมมือ 1,251,100 บาท
3. ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาศักยภาพงานวิจัยของอาจารย์ไทย 2,504,176 บาท
4. ค่าวัสดุ ตำรา วารสาร 1,349,282.10 บาท
5. ค่าสาธารณูปโภค 18,000 บาท
6. ครุภัณฑ์/ สิ่งก่อสร้าง 1,767,891.90 บาท
7. อื่นๆ 497,450 บาท

ปัจจุบัน มีนักศึกษากำลังศึกษาในหลักสูตรดุษฎีบัณฑิตโครงการพัฒนาบัณฑิตศึกษาเพื่อพัฒนาอุดมศึกษาไทย ในโครงการระยะที่ 1 ทั้ง 5 หลักสูตร (หลักสูตรนานาชาติ) รวม 31 คน (ดูรายละเอียดได้ที่ภาคผนวก 8 )