โครงการพัฒนาบัณฑิตศึกษาเพื่อพัฒนาอุดมศึกษาไทย

ภาคผนวกที่ 8
 สาขาวิชาเคมี แขนงเคมีวิเคราะห์

1. นางสาวอรวรรณ ถือเงิน รหัสนักศึกษา : 4465228
ประธาน : อาจารย์ ดร. จรูญ จักรมุณี
กรรมการ : รองศาสตราจารย์ ดร. เกตุ กรุดพันธ์
กรรมการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ยุทธศักดิ์ วณีสอน
กรรมการ : ดร. พลยุทธ ศุขสมิติ

2. นางสาวรจนา ปุราคำ รหัสนักศึกษา : 4465234
ประธาน : รองศาสตราจารย์ ดร. เกตุ กรุดพันธ์
กรรมการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ยุทธศักดิ์ วณีสอน
กรรมการ : รองศาสตราจารย์ ดร. ประศักดิ์ ถาวรยุติการต์
กรรมการ : ดร. พลยุทธ ศุขสมิติ

สาขาวิชาเคมี แขนงเคมีฟิสิกัล

1. นายสรพงษ์ จันทร์หอม รหัสนักศึกษา : 4465229
ประธาน : รองศาสตราจารย์ ดร. เรืองศรี วัฒเนสก์
กรรมการ : รองศาสตราจารย์ ดร. สุรศักดิ์ วัฒเนสก์
กรรมการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อรอนงค์ อาร์คีโร
กรรมการ : อาจารย์ ดร. วิมล นาคสาทา

2. นางสาวทัศนีธร ชื่นประทุม รหัสนักศึกษา : 4465231
ประธาน : รองศาสตราจารย์ ดร. เรืองศรี วัฒเนสก์
กรรมการ : รองศาสตราจารย์ ดร. สุรศักดิ์ วัฒเนสก์
กรรมการ : อาจารย์ ดร. ธีระพล วงศ์ชนะพิบูลย์

3. นางสาววาสินี จันทร์นวล รหัสนักศึกษา : 4465232
ประธาน : รองศาสตราจารย์ ดร. จินตนา สิริพิทยานานนท์
กรรมการ : อาจารย์ ดร. โรเบิร์ต มอลลอย
กรรมการ : ศาสตราจารย์ ดร. Geoffrey R. Mitchell

4. นางอัจฉรา แกล้วกล้า รหัสนักศึกษา : 4665907
ประธาน : อาจารย์ ดร. โรเบิร์ต มอลลอย
กรรมการ : อาจารย์ ดร. วิมล นาคสาทา
กรรมการ : อาจารย์ ดร. วินิตา บุณโยดม

สาขาวิชาธรณีวิทยา

1. นายกัมปนาท ขวัญศิริกุล รหัสนักศึกษา : 4465426
ประธาน : ผู้ช่วยศาสตราจาร์ ดร. ฟองสวาท สุวคนธ์ สิงหราชวราพันธ์
กรรมการ : ศาสตราจารย์ ดร. ทวีศักดิ์ ระมิงค์วงศ์
กรรมการ : อาจารย์ ดร. พิษณุ วงศ์พรชัย
กรรมการ : ดร. Rae MacKay

2. นายบูรพา แพจุ้ย รหัสนักศึกษา : 4565426
ประธาน : รองศาสตราจารย์ ดร. ยืนยง ปัญจสวัสดิ์วงศ์
กรรมการ : รองศาสตราจารย์ ดร. สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์
กรรมการ : อาจารย์ ดร. วิทยา คันธรส

3. นายสมบุญ โฆษิตานนท์ รหัสนักศึกษา : 4565428
ประธาน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประโยชน์ อุนจะนำ
กรรมการ : รองศาสตราจารย์ ดร. ยืนยง ปัญจสวัสดิ์วงศ์
กรรมการ : รองศาสตราจารย์ ดร. ธีรพงศ์ ธนสุทธิพิทักษ์

สาขาวิชาฟิสิกส์

1. นายอุดมรัตน์ ทิพวรรณ รหัสนักศึกษา : 4165049
ประธาน : ศาสตราจารย์ ดร. ถิรพัฒน์ วิลัยทอง
กรรมการ : รองศาสตราจารย์ ดร. สมศร สิงขรัตน์
กรรมการ : ศาสตราจารย์ ดร. Nils Olsson

2. นางสาวอัจฉราวรรณ กาศเจริญ รหัสนักศึกษา : 4265554
ประธาน : รองศาสตราจารย์ ดร. นิกร มังกรทอง
กรรมการ : ดร.Per nordblad
กรรมการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศรีเพ็ญ ท้าวตา
กรรมการ : รองศาสตราจารย์ ดร. ผ่องศรี มังกรทอง

3. นายสุรเชษฐ์ ผดุงธิติธาดา รหัสนักศึกษา : 4565551
ประธาน : รองศาสตราจารย์ ดร. นิกร มังกรทอง
กรรมการ : รองศาสตราจารย์ ดร. สมศร สิงขรัตน์
กรรมการ : รองศาสตราจารย์ ดร. ผ่องศรี มังกรทอง

4. นายสกล แสนทรงสิริ รหัสนักศึกษา : 4665906
ประธาน : ศาสตราจารย์ ดร. ถิรพัฒน์ วิลัยทอง
กรรมการ : ดร. J. Engemem
กรรมการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บรรจบ ยศสมบัติ

สาขาวิชาวัสดุศาสตร์

1. นายธีระชัย บงการณ์ รหัสนักศึกษา : 4365522
ประธาน : รองศาสตราจารย์ ดร. กอบวุฒิ รุจิจนากุล
กรรมการ : รองศาสตราจารย์ ดร. นรินทร์ สิริกุลรัตน์
กรรมการ : ศาสตราจารย์ ดร. ทวี ตันฆศิริ
กรรมการ : รองศาสตราจารย์ ดร. สุคนธ์ พานิชพันธ์

2. นายสามารถ คงทวีเลิศ รหัสนักศึกษา : 4365523
ประธาน : ผู้ช่วยศาสตราจาร์ ดร. สุพล อนันตา
กรรมการ : ศาสตราจารย์ ดร. ทวี ตันฆศิริ
กรรมการ : รองศาสตราจารย์ ดร. สุคนธ์ พานิชพันธ์

3. นางสาววันดี อ่อนเรียบร้อย รหัสนักศึกษา : 4465029
ประธาน : รองศาสตราจารย์ ดร. นรินทร์ สิริกุลรัตน์
กรรมการ : ศาสตราจารย์ ดร. ทวี ตันฆศิริ
กรรมการ : รองศาตราจารย์ ดร. จีระพงษ์ ตันตระกูล
กรรมการ : รองศาสตราจารย์ ดร. กอบวุฒิ รุจิจนากุล

4. นางสาวอโนชา หมั่นภักดี รหัสนักศึกษา : 4465030
ประธาน : รองศาสตราจารย์ ดร. จีระพงษ์ ตันตระกูล
กรรมการ : ศาสตราจารย์ ดร. ทวี ตันฆศิริ
กรรมการ : รองศาสตราจารย์ ดร. กอบวุฒิ รุจิจนากุล
กรรมการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กิ่งแก้ว ศิริวิทยากร

5. นางอัมพร เวียงมูล รหัสนักศึกษา : 4465031
ประธาน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธรณินทร์ ไชยเรืองศรี
กรรมการ : ดร. J.T.H Pearce
กรรมการ : รองศาสตราจารย์ ดร. นรินทร์ สิริกุลรัตน์

6. นางสาวอารียา เอี่ยมบู่ รหัสนักศึกษา : 4465032
ประธาน : อาจารย์ ดร. พิศิษฐ์ สิงห์ใจ
กรรมการ : รองศาสตราจารย์ ดร. สมชาย ทองเต็ม
กรรมการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธรณินทร์ ไชยเรืองศรี

7. นางสาวพรสุดา บ่มไล่ รหัสนักศึกษา : 4465033
ประธาน : รองศาสตราจารย์ ดร. นรินทร์ สิริกุลรัตน์
กรรมการ : ศาสตราจารย์ ดร. ทวี ตันฆศิริ
กรรมการ : รองศาสตราจารย์ ดร. จีระพงษ์ ตันตระกูล

8. นางสาวรุ่งนภา ทิพากรฐิติกุล รหัสนักศึกษา : 4465034
ประธาน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุพล อนันตา
กรรมการ : ศาสตราจารย์ ดร. ทวี ตันฆศิริ
กรรมการ : อาจารย์ ดร. รัตติกร ยิ้มนิรัญ

9. นายวรพงษ์ เทียมสอน รหัสนักศึกษา : 4465035
ประธาน : รองศาสตราจารย์ ดร. สุคนธ์ พานิชพันธ์
กรรมการ : รองศาสตราจารย์ ดร. กาญจนะ แก้วกำเนิด
กรรมการ : ดร. พิชานนท์ สุวรรณธาดา
กรรมการ : ดร. R. Conradt

10. นายนราธิป วิทยากร รหัสนักศึกษา : 4465036
ประธาน : รองศาสตราจารย์ ดร. กอบวุฒิ รุจิจนากุล
กรรมการ : ศาสตราจารย์ ดร. ทวี ตันฆศิริ
กรรมการ : รองศาสตราจารย์ ดร. จีระพงษ์ ตันตระกูล
กรรมการ : ดร. สมนึก สิริสุนทร

11. นางชมพูนุช พืชมาก รหัสนักศึกษา : 4565028
ประธาน : รองศาสตราจารย์ ดร. กอบวุฒิ รุจิจนากุล
กรรมการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธรณินทร์ ไชยเรืองศรี
กรรมการ : ศาสตราจารย์ ดร. ทวี ตันฆศิริ
กรรมการ : รองศาสตราจารย์ ดร. นรินทร์ สิริกุลรัตน์

12. นางสาวธนภรณ์ โตโสภณ รหัสนักศึกษา : 4565029
ประธาน : รองศาสตราจารย์ ดร. นรินทร์ สิริกุลรัตน์
กรรมการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธรณินทร์ ไชยเรืองศรี
กรรมการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุพล อนันตา

13. นายศราวุฒิ เถื่อนถ้ำ รหัสนักศึกษา : 4565030
ประธาน : ศาสตราจารย์ ดร. ทวี ตันฆศิริ
กรรมการ : รองศาสตราจารย์ ดร. นรินทร์ สิริกุลรัตน์
กรรมการ : รองศาสตราจารย์ ดร. จีระพงษ์ ตันตระกูล

14. นางสาวหนึ่งฤทัย กันทวัน รหัสนักศึกษา : 4565031
ประธาน : รองศาสตราจารย์ ดร. จีระพงษ์ ตันตระกูล
กรรมการ : ศาสตราจารย์ ดร. ทวี ตันฆศิริ
กรรมการ : รองศาสตราจารย์ ดร. กอบวุฒิ รุจิจนากุล

15. นายบุญยงค์ ภู่นันทพงค์ รหัสนักศึกษา : 4665900
ประธาน : รองศาสตราจารย์ ดร. สมชาย ทองเต็ม
กรรมการ : ศาสตราจารย์ ดร. ถิรพัฒน์ วิลัยทอง
กรรมการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บรรจบ ยศสมบัติ

16. นางสาววรรณวิลัย ไชยสาร รหัสนักศึกษา : 4665901
ประธาน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุพล อนันตา
กรรมการ : รองศาสตราจารย์ จินตนา แสนวงศ์
กรรมการ : ศาสตราจารย์ ดร. G. Mitcheli

17. นายสุขุม อิสเสงี่ยม รหัสนักศึกษา : 4665902
ประธาน : ศาสตราจารย์ ดร. ทวี ตันฆศิริ
กรรมการ : รองศาสตราจารย์ ดร. จีระพงษ์ ตันตระกูล
กรรมการ : รองศาสตราจารย์ ดร. นรินทร์ สิริกุลรัตน์

18. นายถนัด จินตโกศล รหัสนักศึกษา : 4765902
ประธาน : อาจารย์ ดร. พิศิษฐ์ สิงห์ใจ
กรรมการ : ศาสตราจารย์ ดร. ถิรพัฒน์ วิลัยทอง
กรรมการ : รองศาสตราจารย์ ดร. สมชาย ทองเต็ม