รายชื่อข้าราชการที่บรรจุ โอนย้ายใหม่

ภาคผนวกที่ 19
 


ลำดับที่

ชื่อ - สกุล

ตำแหน่ง

ภาควิชา

วันบรรจุ

คำสั่งที่

1

นางสาวจูลิน ลิคะสิริ

อาจารย์

คณิตศาสตร์

19 ม.ค 47

2925/47 ลงวันที่ 13 ต.ค. 47

2

นางสาวธีรนุช บุญนาค

อาจารย์

คณิตศาสตร์

2 ก.พ 47

-

3

นายชุมพล บุญคุ้มพรภัทธ

อาจารย์

คอมพิวเตอร์ฯ

9 เม.ย 47

1081/47 ลงวันที่ 4 พ.ค. 47

4

นางสาวจารุณี จูงกลาง

อาจารย์

ชีววิทยา

17 พ.ค 47

-

5

นางสาวนพกาญจน์ รัตนกิจ

อาจารย์

เคมี

17 พ.ค 47

-

6

นางสาวศุภลักษณ์ โพธิ

อาจารย์

คณิตศาสตร์

1 มิ.ย 47

1528/47 ลงวันที่ 14 มิ.ย. 47

7

นายศุภทัศ แดงเครื่อง

เจ้าหน้าที่บริหารงานวิจัย

สนง.

3 ส.ค 47

2362/47 ลงวันที่ 2 ก.ย. 47

8

นายสุริยา อุ่นนันกาศ

อาจารย์

เคมี

16 ส.ค 47

2358/47 ลงวันที่ 2 ก.ย. 47

9

นายนรินทร์ ลาวัลย์

อาจารย์

เคมี

1 ก.ย 47

2579/47 ลงวันที่ 17 ก.ย. 47

10

นายวรวุฒิ ศรีสุขคำ

อาจารย์

คอมพิวเตอร์ฯ

1 ก.ย 47

2577/47 ลงวันที่ 17 ก.ย. 47

11

นางสาวมนฤดี ชัยโพธิ์

อาจารย์

ชีววิทยา

3 ส.ค 47

2697/47 ลงวันที่ 25 ก.ย. 47

12

นางสาวทิศาพร อิทธิเตชสี

นักวิชาการพัสดุ

สนง.

1 ต.ค 47

2913/47 ลงวันที่ 12 ต.ค. 47

13

นางสาวธนิกานต์ ยะมะโน

นักวิชาการการเงินและบัญชี

สนง.

1 ต.ค 47

-

109

นายเดชา ทาปัญญา

อาจารย์

ชีววิทยา

15 ต.ค 47

-