โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนกลุ่มบูรณาการ

   


ในปี 2547 คณะวิทยาศาสตร์ได้รับการสนับสนุนทุนอุดหนุนโครงการวิจัยกลุ่มบูรณาการ ในการให้บริการวิชาการแก่สังคมจากงบประมาณแผ่นดินจำนวน 2 โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น 10,000,000.- บาท ตามรายละเอียดดังนี้
1. โครงการศูนย์วิจัยนาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลยี จำนวน 8,000,000.- บาท
เป็นโครงการที่มีความร่วมมือจากหลายสาขาวิชา ได้แก่ เคมี, ฟิสิกส์, คณิตศาสตร์,
ชีววิทยา และวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านนาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลยีเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายนาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลยี โดยในปีที่ผ่านมาได้มีผลการดำเนินงานของโครงการดั้งนี้
- ได้สร้างเครือข่ายจัดประชุมสัมมนาโดยมีองค์กรเข้าร่วม 3 องค์กร
- ผลิตนักวิจัยทางด้านนาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลยี จำนวน 10 คน และมีงานวิจัยด้านนาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลยีจำนน 10 เรื่อง
- มีผลงานวิจัยที่ได้รบการตีพิมพ์เผยแพร่ 22 เรื่อง
- มีวิจัยเชิงประยุกต์และสาธิตต้นแบบที่ได้หรือแนวทางของการใช้นาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลยี 11 ครั้ง
2. โครงการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ จำนวน 2,000,000.- บาท
เป็นโครงการที่ได้รับความร่วมมือจากคณะเกษตรศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ และศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร ดำเนินการให้บริการด้านวิชาการแก่ชุมชนและผลิตนักวิจัยในสาขาความหลากหลายทางชีวภาพ โดยในปี 2547 นี้
- มีชุมชนในเขตภาคเหนือตอนบนจำนวน 59 ชุมชนที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ
- ผลิตบัณฑิตที่ทำงานวิจัยด้านความหลากหลายทางชีวภาพทั้งระดับปริญญาโทและปริญญาเอกจำนวน 11 คน
และในปี 2548 คณะวิทยาศาสตร์ยังได้รับการสนับสนุนโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนอีก 3 โครงการ