นักศึกษา

   


1) การรับเข้านักศึกษา - ปัจจุบันคณะวิทยาศาสตร์จัดให้มีการดำเนินการด้านการเรียน การสอนสำหรับนักศึกษาทั้งใน ระดับ
ปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาในระดับปริญญาตรีคณะวิทยาศาสตร์รับนักศึกษาใหม่จากวิธีการดังต่อไปนี้
1.1.สอบโควตาภาคเหนือ ซึ่งดำเนินการคัดเลือกโดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (จำนวน 50% ของจำนวนนักศึกษาที่จะรับเข้า
ทั้งหมดตามแผน 9)
1.2 สอบคัดเลือกจากส่วนกลาง ซึ่งดำเนินการโดยทบวงมหาวิทยาลัย(จำนวนประมาณ 30% ของจำนวนนักศึกษาที่จะรับ
ทั้งหมดตามแผน 9)
1.3 สอบตามโครงการพิเศษต่างๆ ดังนี้
1.3.1 โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.)
1.3.2 โครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.)
1.3.3 โครงการนักเรียนทุนมูลนิธิวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพื่อชุมชน (วคช.)
1.3.4 โครงการรับนักศึกษาเข้าโดยวิธีพิเศษ (วพ.)
1.3.5 โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดีของคณะวิทยาศาสตร์
1.3.6 โครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์(ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย)
1.3.7 โครงการพัฒนาและส่งเสริมเยาวชนดีเด่นทางการกีฬา
โดยเปิดรับสมัครรับนักศึกษาเข้าในโครงการพิเศษทุกโครงการประมาณปีละ 125 คน คิดเป็น 20% ของจำนวน
นักศึกษาที่จะรับเข้าทั้งหมดตามแผน 9 (ดูรายละเอียดในหัวข้อโครงการรับเข้าพิเศษระดับปริญญาตรี)
2) นักศึกษาปัจจุบัน - ในปีการศึกษา 2546 คณะวิทยาศาสตร์ได้รับนักศึกษาใหม่ทั้งสิ้น 992 คน จำแนกเป็น
ระดับปริญญาตรี721 คน
ระดับปริญญาโท241 คน
ระดับปริญญาเอก30 คน
ในปีการศึกษา 2547 จำนวนนักศึกษารวมทั้งคณะมีจำนวน 3,169 คน จำแนกเป็น ระดับปริญญาตรี 2,414 คน ระดับปริญญาโท 591 คน ระดับปริญญาเอก 164 คน รายละเอียดของแต่ละสาขาวิชาเป็นดังนี้ ข้อมูล ณ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2547

สาขาวิชา
ปริญญาตรี
สาขาวิชา
ปริญญาโท
สาขาวิชา
ปริญญาเอก

เคมี

216

เคมี

80

เคมี

36

-

-

การสอนเคมี

-

-

-

ชีววิทยา

143

ชีววิทยา

120

ชีววิทยา

48

เคมีอุตสาหกรรม

158

เคมีอุตสาหกรรม

35

-

-

ฟิสิกส์

345

ฟิสิกส์

38

ฟิสิกส์

12

-

-

การสอนฟิสิกส์

23

-

-

วัสดุศาสตร์

129

วัสดุศาสตร์

40

วัสดุศาสตร์

34

ธรณีวิทยา

142

ธรณีวิทยา

36

ธรณีวิทยา

12

คณิตศาสตร์

135

คณิตศาสตร์

20

คณิตศาสตร์

10

สถิติ

129

สถิติประยุกต์

47

-

-

วิทยาการคอมพิวเตอร์

351

วิทยาการคอมพิวเตอร์

199

-

-

ชีวเคมีและชีวเคมีเทคโนโลยี

99

-

-

-

-

จุลชีววิทยา

117

-

-

-

-

สัตววิทยา

32

-

-

-

-

อัญมณีวิทยา

101

-

-

-

-

-

-

ธรณีฟิสิกส์ประยุกต์

22

-

-

-

-

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

15

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

6

-

-

ฟิสิกส์ประยุกต์

52

-

-

-

-

คณิตศาสตร์ประยุกต์

29

-

-

ไม่ได้เข้าสังกัดวิชาเอก

626

-

 

ความหลากหลายฯ

8

รวม

2,484

รวม

736

รวม

174


นอกจากนี้ คณะวิทยาศาสตร์ยังให้บริการสอนกระบวนวิชาวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์พื้นฐานให้แก่นักศึกษาคณะอื่นๆ คิดเป็นจำนวนนักศึกษาเต็มเวลา (Full Time Equivalent Student, FTES) )

3) ผู้สำเร็จการศึกษา- บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาทุกสาขาวิชาจากคณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2546 จำนวนทั้งสิ้น 543 คน เป็นดังนี้
วิทยาศาสตรบัณฑิต 509 คน
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 129 คน
วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต 13 คน

โดยมีรายละเอียดจำแนกตามสาขาวิชา ดังนี้

สาขาวิชา
ปริญญาตรี
สาขาวิชา
ปริญญาโท
สาขาวิชา
ปริญญาเอก

เคมี

68

เคมี

21

เคมี

9

-

-

การสอนเคมี

1

-

-

ชีววิทยา

47

ชีววิทยา

28

ชีววิทยา

2

เคมีอุตสาหกรรม

49

-

-

-

-

ฟิสิกส์

30

ฟิสิกส์

8

ฟิสิกส์

-

-

-

การสอนฟิสิกส์

3

-

-

วัสดุศาสตร์

36

วัสดุศาสตร์

10

-

-

ธรณีวิทยา

39

ธรณีวิทยา

7

ธรณีวิทยา

-

คณิตศาสตร์

31

คณิตศาสตร์

4

คณิตศาสตร์

2

-

-

การสอนคณิตศาสตร์

-

-

-

สถิติ

34

สถิติประยุกต์

6

-

-

วิทยาการคอมพิวเตอร์

78

วิทยาการคอมพิวเตอร์

17

-

-

ชีวเคมีและชีวเคมีเทคโนโลยี

30

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

10

-

-

จุลชีววิทยา

39

ฟิสิกส์ประยุกต์

7

-

-

สัตววิทยา

5

คณิตศาสตร์ประยุกต์

7

-

-

อัญมณีวิทยา

23

เคมีอุตสาหกรรม

-

-

-

-

-

ธรณีฟิสิกส์ประยุกต์

2

-

-

รวม

509

รวม

129

รวม

13