กองทุนคณะวิทยาศาสตร์

   


คณะกรรมการบริหารกองทุนคณะวิทยาศาสตร์ โดยคุณพลวัฒน์ ศรีวัฒนาโรทัย เป็นประธาน
กิจกรรมประจำ ได้แก่ การประชุมปรึกษาหารือการระดมทุนและพิจารณาจัดสรรดอกผล เพื่อจัดเป็นทุนอุดหนุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 150,000.- บาท ทุนสนับสนุนการพัฒนาคณาจารย์ จำนวน 20,000.- บาท ทุนส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ จำนวน 40,000.- บาท
กิจกรรมพิเศษ ได้แก่ โครงการสร้างความสัมพันธ์กับศิษย์เก่า ซึ่งชมรมศิษย์เก่าคณะ
วิทยาศาสตร์ได้จัดงานคืนสู่เหย้า ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันที่ 31 มกราคม 2547 ทางกองทุนฯ ได้รับเงินบริจาคจากคณาจารย์ ศิษย์เก่าและผู้มีเมตตาจิต รวมเป็นเงิน 412,500 บาท
การร่วมลงทุนกับมหาวิทยาลัย กองทุนฯ ได้ลงทุนในการก่อสร้างหอพักในกำกับ 4 ร่วมกับมหาวิทยาลัย โดยใช้เงินของกองทุนฯ รวมทั้งสิ้น 6 ล้านบาท