ผลการดำเนินงานของภาควิชา ปี 2547
ภาควิชา
เคมีอุตสาหกรรม

   


1. การดำเนินงานตามพันธกิจ

ด้านการผลิตบัณฑิต
ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรมดำเนินงานด้านการผลิตบัณฑิตทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโท
สำเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรี 47 คน
ระดับปริญญาโท 5 คน
กิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนานักศึกษา
การเยี่ยมชมโรงงานอุตสาหกรรม
วิธีการให้สัมภาษณ์และการเขียนจดหมายสมัครงานภาษาอังกฤษ
การอบรมการใช้เครื่องมือวิเคราะห์สำหรับงานวิทยานิพนธ์
การอบรมการใช้งานโปรแกรมExcel & AutoCAD สำหรับงานวิทยาศาสตร์และวิศวกรรม
การอบรมความรู้เกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จ

ด้านการวิจัย
ในช่วงปีที่ผ่านมา มีบุคลากรของภาควิชาได้รับทุนวิจัยสูงถึง 20 โครงการ งบประมาณ 541,700 บาท โดยโครงการวิจัยมากกว่า 80 % เป็นโครงการที่ได้รับความร่วมมือจากภาคเอกชน หรือชุมชนท้องถิ่น และอีก 20% เป็นโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ ตัวอย่างเช่น
การพัฒนาเชื้อเพลิงอัดก้อนจากชีวมวลผสมถ่านหินลิกไนต์
การพัฒนาคุณภาพอิฐเบาจากดินเบาเพื่อใช้ในงานก่อสร้างอาคารภายนอก
การพัฒนากระบวนการสีย้อมธรรมชาติแบบพหุสำหรับอุตสาหกรรมครอบครัว
ชุดทดสอบปริมาณเงินสำหรับอุตสาหกรรมเครื่องเงินท้องถิ่น
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเครื่องปั้นดินเผาแบบครบวงจร
โครงการพัฒนาการย้อมสีธรรมชาติสำหรับเส้นใยพืช
การให้ความชื้นกับก๊าซไฮโดรเจนสำหรับเซลล์เชื้อเพลิงชนิดเมมเบรนแลกเปลี่ยนโปรตอน บุคลากรภาควิชาได้เสนอผลงานวิจัยทั้งภายในและต่างประเทศมากถึง 16 เรื่อง

ด้านการบริการวิชาการแก่ชุมชน

    • การอบรมเรื่องเครื่องมือ Particle Size Analyzer
    • การประชุมเรื่อง “แนวทางการนำวัสดุกลับมาหมุนเวียนใช้ใหม่ในอุตสาหกรรมภาคเหนือ”
    • การบริการด้านการวิเคราะห์และทดสอบ วัสดุทางด้านเชื้อเพลิง พอลิเมอร์ เซรามิก
    • การให้คำแนะนำปรึกษาทางด้านการพัฒนาคุณภาพวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์เซรามิกแก่โรงงาน
    • ภาควิชาให้ความร่วมมือช่วยสอนแก่ มหาวิทยาลัยพายัพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

2. แนวทางการพึ่งพาตนเอง
2.1 สนับสนุนและหาแหล่งทุนการศึกษาและทุนวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ จากหน่วยงานของรัฐและเอกชน โดยเฉพาะหาทางร่วมมือกับโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2.2 สนับสนุน ส่งเสริม และพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน โดยเฉพาะการบริการด้านการวิเคราะห์และทดสอบเพื่อการสร้างรายได้