จัดประชุม ฝึกอบรม สัมมนา

ภาคผนวกที่ 16
 


ระยะเวลา

ชื่อโครงการ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

9 ตค. – 10 ตค.46

สัมมนา Multimedia Information Retrieval and Extraction Workshop

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

22 ธ.ค.46

ประชุมสัมมนา เรื่อง ทิศทางการศึกษาวิจัยทางด้านนาโนวิทยาและการประยุกต์สู่นาโนเทคโนโลยี

คณะวิทยาศาสตร์

6-9,12,14 มค.47

15-16 ม.ค.47

สัมมนา Organic-Inorganic Composite Nanomaterials : Systhesis, Characterization and Appplications

ภาควิชาเคมี

21 – 29 มค.47

ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจำแนก กำหนดอายุ และสิ่งแวดล้อมของตัวอย่างซากบรรพชีวอนประเภทหอย อายุเทอรเซียรีตอนกลางถึงตอนปลาย และเตรียมเพื่อการเก็บรักษาไว้วิเคราะห์ไอโซโทป

ภาควิชาธรณีวิทยา

2 – 6 ก.พ.47

ประชุมเชิงปฏิบัติการ Defects in Crystal and Cause of Colour in Minerals and Gemstones

ภาควิชาธรณีวิทยา

26 – 28 ก.พ.47

ประชุมเชิงปฏิบัติการทางคณิตศาสตร์ เรื่อง Transformations Semigroups

ภาควิชาคณิตศาสตร์

15 – 19 มี.ค.47

อบรมเชิงวิชาการทางคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เรื่อง ทฤษฏีกราฟและการพิสูจน์แบบอุปนัยและนิรมัย

ภาควิชาคณิตศาสตร์

14,20-21 และ 27 มี.ค.47

อบรมเชิงปฏิบัติการด้านการเขียนโปรแกรมขั้นพื้นฐานและโปรแกรมประยุกต์แบบง่ายให้กับเยาวชนและประชาชนในเขตเทศบาลตำบลช้างเผือก

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

7 – 9 เม.ย.47

อบรมการใช้เครื่องมือ Gas Chromatograph – Mass Spectrometer และการใช้เครื่องมือ Liquid Chromatograph – Mass Spectrometer

ภาควิชาเคมี

31 มี.ค.- 2 เม.ย.47

อบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมของครูสู่การสอน ICT ระดับประถมศึกษา

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

29 มี.ค.–31 มี.ค 47

โครงการศึกษาดูงานโรงงานเครื่องปั้นดินเผา ครั้งที่ 1

ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม

18 มี.ค.-19 มี.ค.47

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การวิเคราะห์หาขนาดอนุภาคโดยใช้เครื่องมือ Particle Size Analyzer (Laser Diffraction)

ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม

26 เม.ย-7 พ.ค.47

อบรมครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ และวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

คณะวิทยาศาสตร์

10 พ.ค.-14 พ.ค.47

ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การผลิตสารลดแรงดึงผิวโดยจุลินทรีย์และการประยุกต์ใช้

ภาควิชาชีววิทยา

6 พ.ค. 47

ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Some Recent Research in Micro - and -Nano – Scale analysis and Scientific Writing

ภาควิชาเคมี

5 พ.ค-9 พ.ค.47

ประชุมเชิงปฏิบัติการธรณีศาสตร์ เรื่อง ธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณีสำหรับครูในระดับมัธยมศึกษา และประถมศึกษาตอนปลาย

ภาควิชาธรณีวิทยา

25 พ.ค.-27 พ.ค.47

ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเตรียมความพร้อมและการจัดการกับภาวะฉุกเฉินสำหรับสถาบันการศึกษา

คณะวิทยาศาสตร์

24 พ.ค.-28 พ.ค.47

อบรมเชิงปฏิบัติการ The 2th Thai summer schoo; of computation chemistry

คณะวิทยาศาสตร์

21 พ.ค.47

ประชุมวิชาการ โครงการประชุมวิชาการของกลุ่มวิจัยสาขาคณิตศาสตร์ ทฤษฎีดิสตริบิวชันและทฤษฏีปริภูมิบานาค

ภาควิชาคณิตศาสตร์

19 พ.ค.-20 พ.ค.47

ประชุมวิชาการคณิตศาสตร์ประจำปี 2547 ครั้งที่9

ภาควิชาคณิตศาสตร์

14 พ.ย.-19 พ.ย.47

ประชุมนานาชาติ เรื่อง ราวิทยาแห่งเอเซียแปซิฟิก ครั้งที่ 4 และการประชุมนานาชาติราน้ำจืดและราน้ำเค็ม

ภาควิชาชีววิทยา

29 ก.ค.- 30 ก.ค.47

สัมมนาทางด้านเทคโนโลยี เรื่อง เทคโนโลยีการผลิตวัสดุในระดับนาโน

ภาควิชาฟิสิกส์

12 กค.- 16 ก.ค 47

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง รามายคอไรซ่า : การบ่งบอกชนิด การผลิตและการทดสอบประสิทธิภาพในพืชทางการเกษตร

ภาควิชาชีววิทยา

17 มิ.ย.- 19 มิ.ย 47

โครงการดูงานโรงงานเครื่องปั้นดินเผา ครั้งที่ 2

ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม

24 พ.ค.-28 พ.ค.47

ฝึกอบรม เรื่อง Scanning Probe Microscopy ของ AFM และ STM

ภาควิชาฟิสิกส์

27 พ.ค.- 28 พ.ค.47

ประชุมวิชาการสถิติประยุกต์ภาคเหนือ

ภาควิชาสถิติ

25 พ.ค.- 27 มิ.ย.47

สัมมนาเครือข่ายคณิตศาสตร์ เรื่อง Algebraic Theory & Information System Design

ภาควิชาคณิตศาสตร์

14, 17-18, 22-23 มิ.ย.47

อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาความรู้และทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ให้แก่บุคลากร บริษัทนิยมพานิช

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

24 มิ.ย.47

ประชุมสัมมนา เรื่อง Clean Air to Breath, to Tell – tale Breath Clean Water to Drink, to Milk for Babies

ภาควิชาเคมี

27 ส.ค.47

สัมมนา เรื่อง เครื่องตรวจจับก๊าซพิษที่ทำด้วยสารแบบฟิล์มบางและสารขนาดนาโนที่ไม่มีตะกั่วเป็นส่วนผสม

ภาควิชาฟิสิกส์

20 ก.ค.47

ประชุมสัมมนา เรื่อง Applications of Biosensors

ภาควิชาเคมี

29 กค.-30 ก.ค.47

3-4,16-19 ส.ค.47

อบรมเชิงปฏิบัติการ Advanced Microsoft Excel แก่บุคลากร บริษัทนิยมพานิช

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

4 ส.ค.- 6 ส.ค.47

ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ปฏิสัมพันธ์ของน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน

ภาควิชาธรณีวิทยา

23 ก.ย.47

ประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 3 กลุ่มวิจัยเมธีวิจัยอาวุโส สกว. การพัฒนาการวิเคราะห์ที่ใช้การไหล

ภาควิชาเคมี