บุคคลแห่งปี

   


บุคลากรและผลงานที่สร้างชื่อเสียงด้านงานวิจัย

ในปี 2547 นักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ประสบความสำเร็จด้านงานวิจัยโดยได้ทำชื่อเสียงให้แก่คณะวิทยาศาสตร์ซึ่งได้รับรางวัลจากหน่วยงานต่าง ๆ ดังนี้
1. รศ.ดร. เกตุ กรุดพันธ์ อาจารย์ประจำภาควิชาเคมี ได้รับรางวัล บุคคลดีเด่นของชาติ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ด้านเคมีวิเคราะห์) จากสำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ
2. ผศ.ดร. สุพล อนันตา อาจารย์ประจำภาควิชาฟิสิกส์ ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ สาขาฟิสิกส์ จากมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์
3. ดร. ปิยะพงศ์ เนียมทรัพย์ อาจารย์ประจำภาควิชาคณิตศาสตร์ ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่นรุ่นเยาว์ สาขาคณิตศาสตร์ จาก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติและองค์การยูเนสโก
4. ศ. อำนวย ขนันไทย อาจารย์ประจำภาควิชาคณิตศาสตร์ ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ จาก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
5. ศ.ดร. ถิรพัฒน์ วิลัยทอง อาจารย์ประจำภาควิชาฟิสิกส์ ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเยี่ยม เรื่อง “การถ่ายฝากดีเอ็นเอเข้าสู่เซลล์แบคทีเรียโดยการชักนำด้วยลำไอออน จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ในปี 2547 นี้ นักวิจัยกลุ่มวิจัยนาโนวัสดุ ภาควิชาฟิสิกส์ มี อ.ดร. พิศิษฐ์ สิงห์ใจ เป็นผู้ประสานงานหน่วยวิจัยนาโนวัสดุและคณะผู้วิจัย ได้ประสบความสำเร็จในการพัฒนาการปลูกดอกไม้ของท่อนาโนคาร์บอน โดยใช้เทคนิค Spark Sputtering Deposition ร่วมกับวิธี Chemical Vapor Deposition ของก๊าซไฮโดรคาร์บอน โดยดอกไม้ของท่อนาโนคาร์บอนได้งอกออกจากอนุภาคเหล็กซึ่งทำหน้าที่เป็นตัวคะตะลิสต์ (catalyst) ที่เกาะติดบนแผ่นแก้ว นับเป็นดอกไม้นาโนดอกแรกที่บานในเมืองไทยโดยใช้เทคนิคพิเศษนี้
นอกจากนี้ ยังมีนักวิทยาศาสตร์รางวัล Nobel ได้มาบรรยายพิเศษให้ความรู้แก่นักวิจัย บุคลากรและนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 5 ท่าน ในระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2546 – เมษายน 2547 ดังนี้
1. Prof. Jerome Karle ได้รับรางวัลสาขาเคมี ปี ค.ศ. 1985 บรรยายเรื่อง “The Role of Science and Technology in the Quest for a World of Peace”
2. Prof. Paul J. Crutzen ได้รับรางวัลสาขาเคมี ปี ค.ศ. 1995 บรรยายเรื่อง “Air Pollution in Asia and its Impact on Regional and Global Climate”
3. Prof. Nicolass Bloembergen ได้รับรางวัลสาขาฟิสิกส์ ปี ค.ศ. 1981 บรรยายเรื่อง “Science and Global Communication based on optical science and Technology”
4. Prof. Zhores I. Alferov ได้รับรางวัลสาขาฟิสิกส์ ปี ค.ศ. 2000 บรรยายเรื่อง “Future Trends in Electronic Components for Modern Information Technology”
5. Prof.Robert Huberได้รับรางวัลสาขาเคมีปีค.ศ. 1988 บรรยายเรื่อง“Proteins Structure in Medicine”

บุคลากรดีเด่นของคณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์โดยคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น คณะวิทยาศาสตร์ประจำปี ได้พิจารณาคัดเลือกบุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์ ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กำหนดไว้ในประกาศของคณะวิทยาศาสตร์แล้ว เห็นสมควรยกย่องบุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์ที่ปฏิบัติงราชการ ดีเด่น สมควรแก่การยกย่อง และเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจแก่บุคลากรอีกด้วย ในปี 2547 ได้ประกาศรายชื่อบุคลากรดีเด่นของคณะวิทยาศาสตร์ แบ่งเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้
กลุ่มข้าราชการ ระดับ 6 – 8 ได้แก่ อาจารย์ ดร.ปิยะพงศ์ เนียมทรัพย์
กลุ่มข้าราชการ ระดับ 1 – 5 ได้แก่ นางนงคราญ ไชยวงค์
กลุ่มลูกจ้างประจำ ได้แก่ นางสาวสุมน สุขกาญจน์
กลุ่มพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ สายวิชาการและปฏิบัติการ ได้แก่ อาจารย์ ดร.สุทธาธร สุวรรณรัตน์