ผลการดำเนินงานของภาควิชา ปี 2547
ภาควิชาชีววิทยา

   


ประมวลผลการดำเนินงานตามพันธกิจ โดยสรุป

ด้านการผลิตบัณฑิต
ภาควิชาได้ผลิตบัณฑิต
ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาชีววิทยา 47 คน สาขาวิชาจุลชีววิทยา 36 คน สาขาสัตววิทยา 4 คน
ระดับปริญญาโท 19 คน
ระดับปริญญาเอก 3 คน
กิจกรรมเพื่อพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพของนักศึกษา
มีการจัดกิจกรรมเพิ่มเติมให้กับนักศึกษาในทุกระดับมากกว่า 15 โครงการ ตัวอย่างเช่น

     • การอบรมนักศึกษาช่วยสอน การอบรมการใช้ภาษาอังกฤษ
     • การอบรมเรื่องGMP และ HACCP
     • กิจกรรมรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย
     • การอบรมการใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานเพื่อการวิจัยและการสืบค้นข้อมูล
      ซึ่งทุกโครงการมีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมสูงถึง 90 – 100


ด้านการวิจัย
ภาควิชามีนโยบายสนับสนุนให้ดำเนินการในรูปแบบของเครือข่ายเชิงบูรณาการ มีงานวิจัยที่หลากหลายทั้งด้านพื้นฐานและประยุกต์ โดยในปีนี้
มีโครงการวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุน จำนวน 25 โครงการ รวมเป็นเงิน 8,599,276 บาท
มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารทั้งภายในประเทศและนานาชาติ จำนวนไม่น้อยกว่า 45 เรื่อง

ด้านการบริการวิชาการแก่ชุมชน
ภาควิชายังได้จัดให้มีการอบรมเพื่อให้ความรู้ในด้านต่างๆ แก่กลุ่มบุคคลทุกระดับ ทั้งสถาบันการศึกษา องค์กรภาครัฐและเอกชน รวมถึงชุมชนในเขตภาคเหนือ มากกว่า 15 โครงการ ตัวอย่างเช่น

    • การอบรมการเพาะเลี้ยงสาหร่ายสไปรูลินาเพื่อการค้า
    • การประชุมเครือข่ายชีววิทยา และจุลชีววิทยา
    • จัดอบรมครู สาขาชีววิทยา และ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม หลักสูตร1 2 และ 3
    • การอบรมโอลิมปิกวิชาการฯ ค่าย 1 และ 2
    • การจัดอบรมเรื่องเห็ดพิษ และปัญหาของการเพาะเห็ด